Heeft God het kwaad geschapen?

Heeft God het kwaad geschapen?

Heeft God het kwaad geschapen?
Mag de mensheid in de naam van “haar god” moorden en oorlogen voeren?

1. De zondeval en het kwaad in de wereld.
Door alle eeuwen heen heeft de mensheid zich afgevraagd waarom de Here God niet ingrijpt in tijden van honger, verdrukking, wreedheden en oorlogen. Is de Here God dan zo wreed dat Hij zijn schepsels in de steek laat? Is Hij dan soms een God zoals er volgens de mensheid vele andere goden zijn, wreed en koud, een eisende “god”? Voordat we samen de Bijbel laten spreken over dit onderwerp wil ik nog kwijt dat de Here God niet de “god” is waar veel mensen aan denken, Hij is de ware God en niet te vergelijken met goden welke mensen hebben bedacht en aanbidden.

In termen van de Bijbel te blijven kunnen wij bijvoorbeeld denken aan de afgod Baäl, een god welke tevreden gehouden moest worden met mensenoffers, lichaamskastijding, enz. Met dit gegeven, deze afgod zitten wij direct bij de kern van onze vraag, vaak een noodkreet: “Waarom staat God dit toe, waarom heeft Hij dit gedaan?” Als vuistregel in deze moeilijke materie kunnen wij aanhouden dat wanneer er kwaad geschied, of wanneer een religieus systeem of een godsdienst vraagt mensen er iets aan te doen deze uit de koker van Gods’ tegenstander komt.

Óók als dit in de naam van God gebeurt!
Denk maar eens aan de vreselijke gevolgen van de kruistochten en de pogroms die daar uit voort vloeiden, hoe veel mensen zijn er in de naam van de Here God niet vermoord? Maar hád de Here God dit wel van de Roomse Kerk gevraagd? Van recentere datum zijn de vreselijke oorlogen en aanslagen welke in de naam van “een god” plaats vinden. De Here God schiep de mensheid volmaakt en zondeloos, het was uiteindelijk Zijn bedoeling de mensheid in harmonie met Hem te laten leven:

“En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.”  Genesis 1:26

Van de Here God mag je toch stellen dat Hij zondeloos is en wanneer Hij mensen schept naar Zijn beeld dit ook volmaakte en zondeloze mensen zouden zijn. Tot zo ver valt de Here God dus niets te verwijten, wat Hij ook schiep, het was goed volgens Genesis 1 en 2. De mensen leefden in volle harmonie met God, het was een volmaakte toestand en hoe lang dit alles zo is geweest weten wij niet. Wél weten wij dat er op een gegeven moment een totale ommekeer in de verhouding tussen God en mens gekomen is. Hiervan lezen wij in Genesis 3 waar de tegenstander van God, het kwaad in de persoon van satan zich met de mensen begon te bemoeien:

“De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven. Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten.”  Genesis 3:1-7

Hier zien wij de oorsprong van het kwaad in deze wereld. De mens had zich verkocht aan satan. Met de val van de mens kwam de zonde, het verval en de dood in de wereld. En daarmee ook het kwaad, zo erg zelfs dat jalousie de oorzaak van de eerste moord was. Maar voor wij daar naar toe gaan willen we eerst Genesis 3:1-7 bespreken:

“De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?”

De satan heeft in gebruik van de slang gemaakt om zich te openbaren aan Eva. De satan maakte op dat moment gebruik van het dier, de satan sprak door het dier. Op zich is dit niet zo vreemd want ook zijn vazallen, de demonen maken gebruik van mens en dier om zich te manifesteren. Denk Marcus 5:1-13. Waar wij lezen dat een legioen boze geesten uit de man verdreven werden door de Here Jezus en zich in de varkens mochten begeven.

“Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.”

Hier zien wij niet alleen de grote fout van Eva, ook de mensheid heeft later, evenals Eva dat toen ook deed, vaak iets aan het Woord van God toegevoegd en de gevolgen waren meestal vreselijk. De Here God had in Genesis 2:16-17, toen Hij Zijn grenzen bekent maakte, helemaal niet over het verbod om deze boom aan te raken gesproken. Denk maar eens over de geschiedenis van het christendom en de kerk na, stééds wanneer de mens iets aan het Woord van de Here God toe voegt komt er ellende en nood van, denk eens aan de instelling van de kinderdoop, hoe vaak is daar geen scheuring of ruzie over geweest?

“De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven. Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

Het spreekwoord zegt niet voor niets dat een halve waarheid erger is dan een hele leugen. De mens zou niet ogenblikkelijk sterven, dat wist satan, de gevallen aartsengel, héél goed. De mensheid en de schepping zouden sterfelijk wórden én onder zijn beheer komen, evenals de gevallen engelen die samen met hem in opstand tegen de Here God waren gekomen.

“En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.”

Het kwaad was in principe al geschiedt, Eva voegde worden aan het Woord van de Here God toe en daarmee stond ze zwak ten opzichte van satan, ze had geen weerwoord meer. Dit was geheel anders toen de Here Jezus werd verzocht door satan, Hij pareerde satans’ verlokkingen met het geschreven Woord. (Denk aan de verzoeking in de woestijn; Mattheus 4:1-11.)

Wie aan de woorden van de Here God, de Bijbel, toevoegt gaat op een kwaad moment mank en zal uiteindelijk een werktuig in de handen van satan worden. Denk maar eens aan de woorden van de Heer Jezus wanneer Hij zegt: “Niemand komt tot te vader dan door mij” en de Roomse Kerk er bij bedacht heeft dat om tot de Heer te komen alleen maar mogelijk is door bemiddeling van Maria. Dit vraagt om problemen, de Heer Jezus is naar de achtergrond gedrongen en “Maria” (lees: Semiramis, Diana en anderen) staat centraal in de kerkdiensten. Wie aan het Woord toevoegt zal uiteindelijk ten onder gaan met deze wereld.

“Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten.”

Inderdaad werden de ogen van Adam en Eva geopend, zaken die puur en rein waren werden in één klap zondig en onrein. Ze ontdekten in principe wat een niet wedergeboren mens óók ervaart, zonder bedekking kún je niet voor de Heilige en Volmaakte God staan! Want waar zouden Adam en Eva zich in principe voor moeten schamen? Ze waren toch een (echt)paar?

Nee, de zaak ging veel, en veel dieper, ze konden zo niet voor hun Schepper, de Here God, staan! Vanaf dat moment was de mens sterfelijk en aan satan overgegeven, het kwaad kwam vanaf dat moment in de wereld, de mens had zich overgegeven aan satan. Het moet een persoonlijk drama voor hen geworden zijn, het eeuwige leven op aarde werd door hun toedoen vervangen voor de eeuwige dood. Zonde, geweld en nood kwam in de wereld. Dieren vervielen tot gevaarlijke tegenstanders, neem nu alleen de slang maar eens, het werd een giftig dier dat vanuit schuilhoeken de prooi aan valt, inclusief de mensen. Afgunst, moord en doodslag werden openbaar en Adam en Eva moesten zelfs mee maken dat de ene zoon de andere dood sloeg. (Zie Genesis 4:1-16.) Sinds die tijd is het bergafwaarts gegaan met de mensheid, ziekte, geweld, oorlogen en zo voorts bepaalden het leven van de mensheid.

Dit moet voor Adam en Eva een bijna niet te dragen last geweest zijn. Adam werd negenhonderdendertig jaren oud, wat moet het een drama geweest zijn voor deze mensen, ze hebben het verval van het menselijke geslacht gezien én ondervonden! Als wij naast de moord op hun zoon Abel een andere nakomeling eens op de korrel nemen zien wij dat ze bijvoorbeeld Lamech, een zéér gewelddadig mens nog hebben meegemaakt. Adam zag voor zijn eigen ogen wat ongehoorzaamheid uitwerkt:

“En Lamech zeide tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem; vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem; Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal!”  Genesis 4:23-24

Niet alleen Adam heeft veel te lijden gehad van zijn daad, óók Eva heeft het ontstellend zwaar gehad want terwijl Lamech volwassen was bracht ze nog steeds kinderen voort!:

“En Adam had weer gemeenschap met zijn vrouw en zij baarde een zoon en gaf hem de naam Set, want [zeide] [zij] God heeft mij een andere zoon gegeven in plaats van Abel; hem immers heeft Kaïn gedood.”  Genesis 4:25

De Here God had al gezegd dat Eva in het vervolg smart kinderen zou baren, dat de moeite van de zwangerschap zich zou vermeerderen. Met andere woorden kunnen wij zeggen dat na de zondeval ze meer smart van haar bevallingen zou ondervinden dan daar voor het geval was:

“Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen.”  Genesis 3:16

Als wij het volgende in ogenschouw nemen heeft ze het niet gemakkelijk gehad, ondanks dat ze geschapen was met een volmaakt lichaam, zonder genetische afwijkingen die er door de tijd ingeslopen zijn, moet het zwaar geweest zijn. Volgens Genesis 4:1 was Kaïn het eerste kind van Adam en Eva, Zijn broers, Abel (Genesis 4:2) en Set (Genesis 4:25), waren een gedeelte van de eerste generatie kinderen, die ooit op aarde geboren waren. Hoewel slechts deze drie bij name vermeldt staan, hadden Adam en Eva meer kinderen. In Genesis 5:4 staat dat Adam zonen en dochters verwierf :

’En de dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.’

Hier staat niet wanneer ze werden geboren. Veel van hen kunnen geboren zijn in de 130 jaar (Genesis 5:3) voor Set geboren was. Gedurende hun leven kregen Adam en Eva heel veel kinderen, zonen en dochters. De Joodse historicus Flavius Josephus schreef, dat, ’Het aantal kinderen van Adam, volgens de overlevering, 33 zonen en 23 dochters was.’

De Bijbel vertelt ons niet hoeveel kinderen Adam en Eva kregen. Maar als we hun lange levensduur in aanmerking nemen, lijkt het redelijk om aan te nemen, dat het er velen waren! Denk er wel aan, God had hen het bevel gegeven: ’Weest vruchtbaar en wordt talrijk’  Genesis 1:28

2. De gevolgen van het kwaad.
De satan had de macht over de mensheid overgenomen, in de kerkleer gaat men er abusievelijk van uit dat de Here God heden ten dage alles bestuurd op deze wereld maar onze Here Jezus zegt héél iets anders!:

“Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden.”  Johannes 12:31

Over deze tekst zijn twee dingen te zeggen, als eerste zien wij hier dat de Here Jezus hier zegt dat niet Hij, maar een ander overste dezer wereld is. Een overste die buiten geworpen zal worden. Ten tweede kunnen wij zeggen dat dit vlak voor de kruisiging gesproken werd door de Heer en dat satan, dat is de overste der wereld, door Hem overwonnen zou worden. Verder zien wij in Efeze 2:1-3 dat satan ook overste der lucht wordt genoemd:

“Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, Waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, (Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns)”

Op zich moet het ons niet bevreemden dat er zowel over de overste der wereld, als vorst der lucht wordt gesproken in de Bijbel als het over satan gaat. Want als wij Daniël 10:13 lezen zien wij dat de vorst der Perzen, een zeer sterke knecht, gevallen engel, van satan de boodschapper van de Here God lange tijd, éénentwintig dagen, tegen kon houden:

“Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield.”

In de genoemde teksten zien wij dat satan zowel óp de aarde als ook in de lucht boven de aarde zijn macht kan laten gelden. Door Daniël 10:13 zien wij óók dat het satan en zijn knechten zijn die de oorzaak van het kwaad in de wereld zijn! En als wij hier een beetje over nadenken beseffen wij ook waarom wereldmachten, regeringen en hun leiders, zo vreselijk wreed kunnen zijn. Het rijk der Meden en Perzen was in de tijd van Daniël de heersende wereldmacht en satan had daar zo’n belangrijke en krachtige “vorst” geplaatst dat een gewone boodschapper, engel, niet kon passeren, daar was een geweldenaar voor nodig, de aartsengel Michaël.

Denk dan nu eens aan Napoleon of Hitler, welk een machtige “vorst” moet deze twee beestmensen wel niet ondersteund hebben. Later, in onze dagen heeft er zich boven en in Irak ook zo’n vorst opgehouden om Saddam te ondersteunen en te beïnvloeden om zijn duivelse wreedheden uit te voeren. Nu moeten wij er gemakshalve niet van uit gaan dat die vorst zich boven en uit Irak teruggetrokken heeft want de vele misdaden van de zogenaamde bevrijders onder leiding van de VN, inclusief de legers van Amerika en Engeland voeren de zelfde wreedheden in naam van de “vrede”. Daarnaast zijn de tegenstanders van deze legers actief en plegen de ene na de andere aanslag. “Vorsten der duisternis” (zie: Daniël 10:13) hebben de handen vol aan Irak en het Midden- Oosten. Waarschijnlijk mogen wij er van uit gaan dat satan zijn demonen samengetrokken heeft boven het Midden-Oosten omdat er daar in de nabije toekomst veel staat te gebeuren.

3. Het kwaad dat ons mensen overkomt, is niet een oordeel van de Here God maar het gevolg van de zondeval.
Zoals wij in het voorgaande hebben gezien is de satan de bron van alle kwaad, inclusief ziekte en dood. Hij was de verleider van Adam en Eva en sindsdien was hij de overste van deze wereld die de mens aanzette tot wreedheden. (Zie: Johannes 12:31) Daar komt dan bij dat de mens sterfelijk en onderhevig aan verval werd en dat sinds Adam en Eva, die volmaakt geschapen waren, genen steeds meer defecten vertoonden. Elk volgende geslacht erft steeds meer defecten in de genen van haar ouders en daarmee óók de vatbaarheid voor ziekten en genetische afwijkingen. Genetische afwijkingen worden steeds opnieuw doorgegeven én ze vermeerderen zich.

Je hoort mensen wel eens zeggen dat het soms lijkt alsof er steeds meer kankerpatiënten komen. Dit is naar mijn mening ook zo, maar wordt er wel rekening mee gehouden dat het juist de genen zijn welke vatbaarheid voor kanker bepalen? Dit wordt niet alleen veroorzaakt door veranderingen in het milieu of een ongezonde leefwijze. Het is wel eens voorgekomen dat ik hoorde dat iemand God de schuld gaf als een dierbare gestorven was, vertwijfeld werd dan gezegd: “waarom doet God dit” of “waarom laat Hij dit toe?”  Ik kan u aan de hand van de Bijbel zeggen dat nood en verdriet niet naar de wil van God is, zo lezen wij bijvoorbeeld in Johannes 11:35 dat de Here Jezus weende (huilde) vanwege de dood van Lazarus.

Als wij Johannes 11 in haar geheel lezen zien wij de gevolgen van de zondeval, een mens sterft terwijl de Here God bij de schepping van de mens heel andere plannen had.

Nood, verdriet en kwaad zijn de gevolgen van de zondeval in Genesis 3.
Het was de bedoeling dat de mensheid in harmonie met de Here God zou leven maar het werd verstoord door satan. De oplossing voor dit probleem is door de Here Zélf gegeven, Hij beloofde direct na de zondeval de Weg die mensen met Hem zou verzoenen:

“En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”  Genesis 3:15

Hier zegt de Here God dat het “zaad”, één nakomeling van de vrouw de slang, satan, zou overwinnen. De apostel Paulus doelt hier ook op in Galaten 3:16 wanneer hij spreekt over een nakomeling, zaad, van Adam welke de Here Jezus is:

“Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.”  Galaten 3:16

Via Abraham, zaad, nakomeling, van Eva loopt de (aardse) geslachtenlijn van de Here Jezus Christus. Jezus, de overwinnaar van de slang, van satan. Jezus Christus openbaarde zich als God in een mens, een zondeloos mens die in staat was de mensheid van satan vrij te maken.

Dáárom kunnen wij stellen dat het kwaad niet van de Here God komt, nee, sterker nog Hij leed zélf als (volmaakt) mens om ons met Zichzelf te verzoenen.

Het kwaad in onze dagen.
Op dit moment, anno 2005, is het kwaad tot torenhoogte gestegen. Het lijkt mij op dit moment veel erger toe dan in de dagen van de zondige Sodom en Gomorra. En dan denk ik nog niet eens aan de zonden op zich die in Genesis 19 genoemd worden maar juist aan de vergrotende trap van de ernst en de omvang van de zonden in onze dagen. Wanneer er toen één of twee steden zich tegen de Here God verheven hadden, zijn het nu vele, vele landen. Als er in die dagen tijdens een strijd honderd of duizend mensen het leven lieten zijn het nu honderdduizend. Het bloed van de slachtoffers schreeuwt naar de hemel in deze dagen, al weldenkend mens denk je toch dat het zo niet langer door kan gaan?

Presidenten leggen met de hand op de Bijbel de eed af als ze het ambt op zich nemen, ze zweren in de Naam van de Here God dat zij een goed bestuur zullen uitoefenen. In de praktijk sturen ze een paar dagen later landgenoten als soldaat naar politieke brandhaarden in de wereld waar de olie en de delfstoffen van hun politieke vrienden veilig gesteld moet worden. Volkeren worden geknecht in de naam van de vrede en de veiligheid en ondertussen vloeit de opbrengst van de oliestromen in de kas van de multinationals waarvan de groten der aarde aandeelhouder zijn. De ongekende hebzucht van de mensheid is de momenteel oorzaak van onnoemelijk veel menselijk leed, ook de hebzucht van de gewone man, zélfs de hebzucht van hen (ons) die zich christen noemen. Naar aanleiding van Job 1:6-12 beschreef David Wilkerson in één van zijn boeken de volgende parabel:

Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods’ om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook satan. En de Here vroeg aan satan; “vanwaar komt gij?” “Van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb” zei satan. Toen zei de Here; “Hebt gij ook acht geslagen op de Christenen, hoe ze in afhankelijkheid van mij willen leven? Hoe ze op elkaar letten en elkaar ondersteunen?” Ja, zei satan; “Maar dat is ook geen wonder, U beschermt hen, U ondersteunt hen. Maar geef mij hen een poosje in handen en ze zullen u verlaten.”  Daarop zei de Here: “Het is goed, doe wat je wilt, maar berokken hen geen kwaad.”

Daarop ging satan weg van de Here en vertrok naar de Christenen op aarde. Hij gaf hen geld, luxe, weelde en al wat er maar aan genot op aarde te vinden was. Na enige tijd kwamen er steeds minder Christenen in de samenkomsten, en zij die nog wel gingen zochten naar plaatsen en samenkomsten waar het leuk en gezellig was. Ze zochten samenkomsten waar de voorgangers niet steeds vertelden dat een mens van nature zondig is en een Redder nodig heeft. Waar de samenkomsten werden gehouden in prachtige nieuwe gebouwen met fijne muziek, met bands en beelden die de samenkomsten tot amusement maakten. Dat hun kinderen ook steeds minder de samenkomsten bezochten werd zuchtend geaccepteerd en dat ze zelf uiteindelijk ook maar thuis bleven en ontspanning zochten in de wereld viel hen eigenlijk niet eens meer op. De christenheid was afgevlakt, nog wel religieus maar het vuur was er uit.

Na verloop van tijd riep de Here de zonen Gods’ weer bijeen. Op een gegeven moment was satan aan de beurt om verslag te doen van zijn vernietigende werk en hij zei: “Verdrukking, honger en nood hebben de gelovigen in het verleden alleen maar dichter bij U gebracht. Ik heb ze weelde en veel luxe gegeven en kijk eens, de christenen zijn lui en lauw geworden en hebben U massaal verlaten. Alleen die kleine groep, die Bijbelgetrouwe Christenen, díe blijven u volgen en gebruiken zelfs wat ik hen gaf aan geld en goed om de mensheid te vertellen van liefde voor hen. Maar het overgrote deel heeft U verlaten en hun kinderen niets verteld van wat hen uit mijn handen kon redden”

Het voorgaande is natuurlijk een variant op wat wij in Job 1:6-12 lezen. Maar er zit wél een (grote) kern van waarheid in! Eeuwen geleden werden bijvoorbeeld kruistochten gehouden, roofridders werkten samen met de Roomse Kerk, zogenaamd om Jeruzalem te bevrijden voor Christus. In de praktijk kwam het er op neer dat zowel op de heen – als ook op de terug weg veel mensen, waaronder veel Joden, werden vermoord en van rijkdom en schatten werden beroofd. Dit alles in naam der kerk omdat de pausen Jeruzalem in handen wilden hebben en de roofridders geld en aanzien in het verschiet zagen liggen. Het is zoals het spreekwoord al zegt, er is niets nieuws onder de zon.

Heden ten dage trekken legers naar het Midden – Oosten om de oliestroom veilig te stellen en daardoor geld, macht en aanzien te verkrijgen. Toentertijd om goud, zilver en de macht over Jeruzalem. Zowel in het verleden, als ook tegenwoordig, zullen de Joden de klappen krijgen.

Wie heeft dan het kwaad in de wereld gebracht?
God, die Zijn volk niet verworpen heeft, in ieder geval zeker niet. Dan moet het kwaad van satan komen die de kerk heeft ingefluisterd dat zij in de plaats van Israël gekomen zou zijn. Nu zou je denken dat met de reformatie het probleem opgelost zou zijn. Maar niets is minder waar, de rijken wentelden zich in hun rijkdom, ondanks dat deze mensen zich meestal “christen” noemden. De plaatselijke notabelen zaten zondags welgedaan in hun kerkbanken, de z.g. herenbanken, terwijl hun personeel in het middenschip van de kerk moest blijven staan tijdens de kerkdiensten. Fabrikanten, veenbazen, boeren, enz. maakten deel uit van het bestuur van de kerk en bepaalden wie er predikant werd én wat hij preekte. De rijkdom bepaalde de boodschap die werd gebracht, vooral omdat de predikanten afhankelijk waren van de gunsten van de kerkenraad, hun broodheer. Een dergelijke predikant bedacht zich wel tien keer voor dat hij in zijn preken de rijken aan sprak over de honger en de armoede van het personeel van deze mensen. De rijkdom overwon ook tijdens de reformatie, het Woord van God werd ondergeschikt gemaakt aan de hebzucht. Voor vele predikanten gold na de reformatie het spreekwoord “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”. De Bijbel werd en wordt vaak onderschikt gesteld aan de maandelijkse inkomsten.

Daarnaast zochten predikanten en hoogleraren hun heil in de filosofie, psychologie en andere “wetenschappen”. Men ging twijfelen aan de Bijbel, men geloofde niet meer letterlijk wat er in het Woord stond maar bedacht dat de mensheid “naar de geest” van de Bijbel moest leven en denken. Veel historische personen welke in de Bijbel beschreven staan werden in twijfel getrokken, profetieën zouden pas beschreven zijn nadat ze waren uitgekomen en vervuld. Predikanten werden meer en meer maatschappelijke werkers, mensen met een baan in plaats van een roeping en het resultaat zien wij in de hedendaagse bloedloze prediking van vele kerken. Met als resultaat dat de gemeenteleden óók besmet werden en af haakten. God had geen betekenis meer voor hen en men kwam, én komt, alleen maar meer in de kerk op bepaalde momenten in het leven. Veel mensen trouwen in de kerk en als er een kindje wordt geboren wil men het “doop-ritueel” nog wel uit laten voeren, evenals een plechtige uitvaart wanneer er iemand is overleden. Kerken zijn een dood instituut geworden zonder zeggingskracht en zonder levende boodschap.

De reactie op vrijzinnigheid en vervlakking.
Als reactie op de steeds meer voor komende vrijzinnige prediking in de kerken en het handhaven van vrijzinnige predikanten onttrokken zich steeds meer leden aan de kerken. Velen van hen zochten hun heil in Bijbelstudiegroepen welke zich vaak omvormden tot evangelische gemeenten. Jaren lang werd het Woord recht en onversneden gepredikt, totdat de volgende generatie zich aankondigde en het roer over nam. Vaak zochten die gemeenten dan voorgangers en leiders met enige naam en faam en vooral groei in ledental.

Langzamerhand was men niet meer tevreden met eenvoudige samenkomsten, die zouden niet (meer) aantrekkelijk zijn voor de mensen en vooral niet meer voor de jongere generatie. De prediking werd aangepast en werden de samenkomsten populair en oppervlakkig gemaakt, met de tijdgeest mee zullen we maar zeggen. Om in ledental te groeien zochten voorgangers en oudstenraden heil in bedenkelijke Amerikaanse systemen. Gemeenten groeiden in ledenaantal, kwantitatief, maar de diepgang, de kwaliteit, kwam dit niet ten goede.

Het hedendaagse resultaat is bedroevend, wat voorheen een getuigende gemeente was is verworden tot een wervende gemeente, “kom bij ons en doe als wij” is het motto geworden. Een evangeliserende gemeente is op zich niet fout, nee, het is zelfs de opdracht om mensen te vertellen van redding en verlossing door het bloed van onze Here Jezus, als wij dát onder wervende gemeente verstaan is het een goede zaak. Maar in de praktijk blijkt dat mensen uit andere kerken en groepen zich aangetrokken voelen tot dergelijke gemeenten en dat dus de groei niet komt uit bekering van ongelovige mensen maar een “overloop” van de ene, naar de andere kerk of organisatie.

Dat mensen overlopen naar dergelijke groeigemeenten kan verschillende redenen hebben, de één voelt zich in de kerk niet meer thuis, de ander voelt zich aangetrokken door het succes en het uiterlijke vertoon in de samenkomsten. Dit “kom en doe zoals wij” heeft als nadeel dat het bijbelonderwijs een ondergeschoven kindje geworden is, vaak is de prediking gericht op de groei van de gemeente, de financiën en de organisatie op zich. De leidraad van het groeisysteem, afkomstig uit Amerika, dat gevolgd wordt is gericht op succes en schrijft bijvoorbeeld voor dat zonde niet zo hard en expliciet genoemd mag worden. Daarnaast wordt het woord “bekering” indien mogelijk vermeden, men gebruikt liever termen als “je toewijden aan de Here”, of  “omkeren in het denken”. Het klinkt wel vroom op deze wijze maar is totaal iets anders dan een bekering, een radicale beslissing.

Zo zijn er langzamerhand meer onbijbelse zaken de evangelische beweging binnengeslopen, de prediking moet zacht en aangenaam zijn. Bezoekers van de diensten mogen niet (meer) geconfronteerd worden met harde Bijbelse zaken zoals eeuwige verlorenheid, zonde, bekering, Jezus alleen de Weg, enz. Dit kan ook moeilijk anders want de toenadering tot o.a. de Rooms Katholieke Kerken zou dit in de weg staan. De evangelische gemeenten zijn onder leiding van o.a. de Amerikaan Rick Warren de weg van de oecumene opgegaan en daarmee een potentieel slachtoffer van de New Age. De gemeente van Christus is diep weggezonken, ze zoekt aanzien op aarde en is haar taak vergeten, de wereld loslaten en mijden én verloren mensen de Weg, de Waarheid en het Leven wijzen. Het kwaad is binnen de gemeente van Christus gedrongen en satan lacht, een gemeente die druk bezig is met zichzelf te vergroten en populair te maken in deze wereld heeft geen tijd voor de verloren zielen. De wereld in nood wordt niet meer bereikt, want stel dat je eerlijk zegt dat een mens zonder Christus, zonder daadwerkelijke bekering, verloren is, alle populariteit is in één keer weggevaagd. Leden van dergelijke gemeenten lijden geestelijke bloedarmoede en vervlakken in het geloof omdat het Bijbelsonderwijs is verdwenen. In een cursus of een gespreksgroep worden wél teksten aangehaald die zouden kunnen bewijzen dat de gemeente op de goede weg zou zijn, maar de profetieën, Israël en de Maranatha roep zijn uit het zicht verdwenen. Deze gemeentes zijn “middenklasse” gemeenten geworden naar het voorbeeld van Amerikaanse voorsteden-gemeenten waar succes, geld en aanzien de boventoon voert.

In principe zijn veel evangelische gemeenten een kopie geworden van de kerk van Robert Schuller, welvoldane en welgeklede mensen in de kerkdiensten van Hour of Power, het succes straalt er van af. Maar hóe zal de toekomst zijn van deze mensen? Komen ze tot inzicht en bekeren deze mensen zich daadwerkelijk of glijden ze samen met Robert Schuller en andere succespredikers de New Age in?

“Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart.”  Spreuken 29:18

Samenvatting “Doelgericht misleid”.
In het navolgende heb ik de samenvatting van de brochure “Doelgericht misleid” door Drs. Karel van Berghem opgenomen vanwege zijn diepgaande onderzoeken en heldere wijze van schrijven én de duidelijke waarschuwing tegen het occulte van de New Age:

De publicatie van deze samenvatting wordt ingegeven door een diepe bezorgdheid voor de ontwikkelingen in de evangelische gemeenten. Het is niet bedoeld als een lastercampagne. De kritiek richt zich niet tegen één of meer personen maar tegen (ernstige) dwaling in afwijking van Gods Woord en de uitleg ervan zoals die altijd door Evangelische Christenen is geloofd en verkondigd.

In navolging van Gods Woord wordt daarbij geen aanzien des persoons in acht genomen. Vrije meningsuiting geldt niet alleen voor voorstanders maar ook voor hen die een andere overtuiging over een bepaalde zaak hebben.

Onderstaande samenvatting is een antwoord op het boek van Rick Warrens Doelgericht Leven. In 1992 heb ik in een doctorale scriptie onderbouwd aangetoond wat Het gevaar van New Age denken voor Evangelische Gemeenten was. Wat toen nog min of meer een vergezicht was, manifesteert zich vandaag met Warrens boeken in onze gemeenten. Dit boek wordt in grote aantallen verspreid en aanbevolen en door velen gezien als een onmisbare handleiding om geestelijk te groeien. Ook vandaag komen er nog altijd mensen uit de New Age beweging tot het geloof in Christus, die zij als Hun enige Heer en Heiland belijden. Bij binnenkomst in evangelische gemeenten constateerden zij met verbijstering daar dezelfde methodes en (geestelijke?) technieken aan te treffen, die ze in New Age beweging achter zich gelaten hadden. In Evangelische gemeenten ontbreekt het aan kennis over New Age. In de gemeenten wordt er, als de “ver van mijn bedshow” geen aandacht aan besteed. Deze onwetendheid begint zich nu te wreken in gemeenten waar New Age met christelijk taalgebruik opduikt, zonder dat zij zich dit bewust zijn. Gemotiveerde en geëngageerde gelovigen lopen het grootste risico hierdoor geïnfecteerd te worden. Volkomen te goeder trouw ontsnapt aan hun waarneming, dat er een gigantische geestelijke misleidingoperatie aan de gang is. Ze zijn niet onderwezen in het besef en gebruik van geestelijk onderscheidingsvermogen.

Daardoor dreigen zij in de val te lopen en slachtoffer te worden van wat ze uitgerekend niet willen. Wie overigens te goeder trouw meent de Heilige Geest te hebben en niet misleid kan worden, is al misleid en in de val gelopen. Predikanten en voorgangers, alsook kerkraadsleden van kerken en gemeenten dragen hier grote verantwoordelijkheid. Zij behoren zich te verdiepen in datgene wat hun kerk en gemeente binnendringt.

Als zij daartoe mogelijk buiten hun schuld niet in staat zijn, kunnen zij zich laten voorlichten. Niemand kan nu eenmaal alles weten. Maar de gelovigen behoren voorgelicht te worden zodat zij persoonlijk weerbaar gemaakt worden en leren onderscheiden met wie of wat ze geconfronteerd worden. Als gelovigen niet misleid zouden kunnen worden, zouden de herhaalde waarschuwingen van de Here Jezus en later van de apostelen, overbodig zijn geweest. Als er geen misleiding mogelijk zou zijn, waarom zou Jezus gezegd hebben, Ziet toe, dat niemand u verleide. Uit jarenlange persoonlijke waarneming en kennisnemend van de praktisch niet verkrijgbare weerleggende literatuur over dit onderwerp, dreigt de ramp, die zich nu over evangelische gemeenten uitstrekt, ook hun einde in te luiden. Het artikel is niet bedoeld om paniek te zaaien, integendeel. Het gaat om objectieve voorlichting over feiten met de bedoeling slecht- of niet geïnformeerde Christenen te helpen in de ontwikkeling van geestelijk onderscheidingsvermogen.
(http://kvanberghem.atspace.org/index.htm)

Het kwaad woekert voort.
Zoals het in vroegere tijden, tijdens de Richteren in Israël, is de mensheid in onze dagen zelfs meer verwilderd. De mens heeft zichzelf als norm verheven en zal daar uiteindelijk de prijs voor betalen, de Here God laat niet althoos met zich spotten. In onze dagen blijkt het kwaad veel dieper te zitten dan wij ooit hadden kunnen denken. Op maatschappelijk terrein schrikken wij niet meer op van een moord, dagelijks worden mensen op straat doodgeschoten, echtparen vermoorden elkaar voor de ogen van hun kinderen en in het ergste geval worden de kinderen ook gedood. Zo diep is de mensheid gezonken, er bestaat geen respect meer voor het leven. Maar wat wil je, de mens heeft zichzelf als norm aangenomen, de Here God is naar de achtergrond verplaatst en een eeuwig leven wordt lachend naar het rijk der fabelen verwezen als resultaat van de lege en bloedloze prediking. En wie geen God en een leven na de dood erkent hecht óók geen geloof aan vergelding na dit leven.

Oorlogen en geruchten van oorlogen.
Op wereldniveau is het nog erger gesteld, in de naam van de Here God worden oorlogen gevoerd waarvan de gruwelijkheid niet is uit te drukken. In naam van de wereldvrede werd een vreselijke dictator verdreven en uiteindelijk gevangen genomen. Maar deze dictator, Saddam Hoessein, beheerde wél vele oliebronnen en wilde sinds zo’n jaar of tien niet meer aan de leiband van de oliebaronnen in Amerika lopen. Dus werd Saddam afgezet ten koste van vele mensenlevens tijdens de inval in Irak en tot op de huidige dag offert Amerika haar eigen zonen op om de olie in handen te houden. Onderhand zijn er duizenden Irakese burgers en militairen, Amerikaanse, Engelse en andere soldaten gestorven in naam van die gerechtigheid, dit bloed schreeuwt naar de hemel en zál straks vergolden worden!

Satan, want hij zit achter deze gruwelijkheden, is echt niet tevreden met Irak alleen, zijn doel is uiteindelijk Israël, al moet hij daarvoor het gehele Midden-Oosten ook in een complete chaos storten, zijn plannen gáán door. Wij lazen in Daniël 10:13 over de vorst der Perzen:

“Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, één der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield.”

Zo kunnen wij er ook gevoeglijk van uit gaan dat er zich boven het Midden-Oosten vele vorsten van de duisternis bevinden en naar mate de tijd verstrijkt zullen het er alleen maar meer worden. Volken zullen tegen volken op staan, Israël zal in het nauw komen en de VN zal zich daar ook danig manifesteren. Het kwaad zal zich in grote mate op dat gebied concentreren want satan weet heel goed dat de Here God met Israël verder zal gaan en uiteindelijk Zijn duizendjarige rijk op aarde zal vestigen. Dáárom woedt satan daar rond als een brullende leeuw en wil hij kost wat kost het herstel in de relatie tussen de Here God en Israël verhinderen of vertragen. Want satan weet dat hij tijdens dat duizend jarige rijk gebonden zal zijn omdat dan zijn Overwinnaar, Jezus Christus dan de leiding heeft. Bij de zondeval in Genesis 3 heeft satan het kwaad in de wereld gebracht en tot op de dag van heden heeft hij de macht over de mensen die geen oprechte keuze voor de Here Jezus hebben gemaakt. Dáár maakt hij gebruik van, hij zet religies tegen elkaar op en vooral speciaal ten aanzien van Israël.

De overste van de macht der lucht.
“Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, Waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, (Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen des toorns).”  Efeze 2:1-3

In de bovenstaande teksten zien wij wie satan werkelijk is, hij wordt de overste van de macht der lucht genoemd, dus de “baas” van de vorst der Perzen welke de boodschapper Gods’ tegen hield zodat deze niet bij Daniël kon komen. De boodschap van de Here God aan Daniël was blijkbaar zo belangrijk dat de vorst der Perzen zich er mee moest bemoeien en de boodschapper bij Daniël weg houden. Hoe belangrijk is het dan voor hem als de Here Jezus Christus Zijn vrijgekochte gemeente van de aarde wegneemt. Zou de overste van de macht der lucht, satan zélf, niet alle zeilen bij zetten om dat te voorkomen? Ten tijde van Daniël schoot Michaël te hulp, maar op de grote dag voor de gemeente zal dat niet nodig zijn. Dán gaat de gemeente de Here Jezus Zélf tegemoet in de lucht en satan zal terugdeinzen want op Golgotha heeft de Here satan de macht ontnomen.

Zo lang satan nog niet gebonden is heeft hij macht over deze zondige wereld maar over hen die de Here Jezus hebben aangenomen heeft hij geen macht, áls ze op de wegen van de Here Jezus blijven. Wat een grote dag zal dat Zijn, de Heer brengt zijn gemeente, Zijn volgelingen thuis en satan moet dit tandenknarsend aan zien!

Tot besluit.
Voor de wereld zonder de Here Jezus Christus is er geen hoop maar een ieder die Hem aanneemt en tot werkelijke bekering komt is er grote reden tot vreugde. Op aarde heeft een christen net zo veel moeite en zorgen dan een ander die Hem niet wil kennen maar de uiteindelijke heerlijkheid zal geweldig zijn. De wereld én religieuze mensen zullen na dat de gemeente is weggenomen een vreselijke tijd doormaken, oorlogen, natuurrampen, nood en verdriet staan voor de deur. Ondanks dat het vreselijk voor deze mensen is moeten wij eerlijk toegeven dat het hun eigen keuze is geweest want ze hebben de Here niet willen volgen. Satan wordt eerder geloofd, dit kan haast ook niet anders want volgens een heel oud spreekwoord de weg naar de hel geplaveid is met goud.

Daarentegen moet een christen vaak keuzes maken die hem veel kosten, zowel in geld, aanzien of vrije tijd en daar wordt het leven niet gemakkelijker door. Één van die keuzes is bijvoorbeeld de aansluiting bij een gemeente. Als wij alleen kiezen op grond van menselijke maatstaven lopen wij een grote kans in een groep te verdwalen waar het prettig vertoeven is.    Op een plek waar veel mensen bijeen zijn maar ook de plaats waar de bijbelstudie op een laag pitje is gezet en er weinig zicht is op de tekenen der tijden.

Soms moeten wij kiezen voor een, in de ogen van de mensen, armetierig klein groepje, dat samenkomt in een kleine ruimte. Maar als er in een dergelijk groepje het evangelie onversneden wordt verkondigd en de profetieën worden uitgelegd is dat verre te verkiezen boven de glimmer en glitter in de groeigemeenten. Daar lijkt het allemaal prachtig maar mensen in die grote gemeenten worden niet gewezen op het gevaar van de oecumene die ongemerkt de New Age in zal glijden. Natuurlijk zullen er ook gelovigen binnen die gemeenten zijn die de Here in de lucht zullen ontmoeten.

Maar er zullen er óók veel mensen te vinden zijn die wél religieus zijn, zich hebben laten dopen en misschien actief zijn in allerlei werkgroepen van de gemeente maar géén echte, persoonlijke keuze gemaakt hebben. Waar zullen deze mensen zijn als de bazuin klinkt? Het ware beter geweest dat die mensen niet in de “geweldige groeigemeenten” terecht gekomen waren. Het was beter geweest dat ze ergens in een achteraf gebouwtje het evangelie hadden gehoord en degelijk Bijbels onderwijs hadden genoten.

Er is maar één weg naar de behoudenis, geen kerk of religie kan een mens redden, alleen een directe en persoonlijke overgave aan de Here Jezus Christus kan de mens redden.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.