Het plan voor wereldmacht

Het plan voor wereldmacht
voorbereidingen voor de komende antichrist, 666

Een uiteenzetting van ’Het Plan’:
De New Age Beweging heeft een vast omlijnd plan om de ’wereldmacht’ aan hun ’messias’ te geven wie, deze ’messias’ zal zijn is voor ons buitenstaanders nog onbekend. Maar er wordt, ook binnen de New Age, rekening gehouden met de spoedige openbaring van hun ’messias’. Voor de christenen die hun Bijbel regelmatig lezen is deze aanstaande wereldleider geen onbekende. In Openbaringen 13 lezen we over ’het beest uit de zee’ en het ’beest uit de aarde’, de ene zal de werelddictator -  en de andere zal een soort religieus helper zijn. De New Age beweging heeft de religieuze voorbereiding op zich genomen. In alle geledingen van de maatschappij komen we de infiltratie van de New Age Beweging tegen, vooral op het gebied van ’genezing en ’amusement’ is men erg actief. De alternatieve geneesmethoden zijn nagenoeg allemaal gebaseerd op het ’Holisme’, d.w.z. ’alles is één, de mens, de aarde, de kosmos’. Ook de amusementsindustrie staat tendienste van de New Age Beweging, tekenfilms zijn praktisch allemaal gebaseerd op het holisme.  Filmfiguren veranderen b.v. in ’Spiderman’ o.i.d., het zijn ’normale’ mensen die door de ene of de andere gebeurtenis tot super prestaties in staat zijn. Al jaren lang zijn de kinderen door middel van deze filmpje ’geconsolideerd’ ( = klaargemaakt, omgeturnd) voor de grote en glorieuze toekomst van de New Age. De kinderen  van toen destijds hebben nu zelf al weer kinderen en vinden het ’heel normaal’ dat de tekenfilms moderner van uiterlijk zijn dan in hun jeugd. Maar ze zien niet dat het langzamerhand steeds verder is verschoven naar de z.g. ’transformatie’ van de mens, de mens van de toekomst. Deze transformatiepogingen zijn al jaren bezig, al sinds de 17e eeuw zijn er groeperingen bezig de mensheid klaar te stomen voor onderwerping aan de ’wereldleider’. (Bij Stichting MORIA zijn vele brochures uitgekomen, o.a. ”Bestaat er een Plan?’. Deze brochures zijn voor een paar gulden per stuk te koop bij de meeste evangelische boekwinkels.)

Maar ook binnen ’de christelijke kerken’ heeft de New Age genadeloos toegeslagen. Kerken vinden het heel normaal om samen met alle religies ter wereld te gaan ’bidden’, elk tot zijn eigen god! Hindoes, Boeddhisten, Islamieten, tovenaars, etc. komen om de paar jaar samen om te ’bidden’ voor de wereldvrede. Zelfs christelijke vrouwengroepen laten iriscopisten komen om uit te leggen hoe ze werken en na afloop van de lezing maken ze een afspraak bij deze holistische genezer. De New Age is via de achterdeur de kerken binnen geslopen en nu vragen de predikanten zich af waarom hun kerken leeglopen. Het antwoord is eenvoudig; via muziek, alternatieve genezers en hun eigen schriftkritiek (ongeloof) hebben de mensen deze kerkelijke gidsen niet meer nodig en kunnen ze zelf de New Age genoegens ook wel vinden in Yogaclubs, Housemuziek, Magnetiseurs en ’belevingen in hun vorige leven’ via de Hypnotiseur!! Het plan van de New Age Beging werkt al jaren, eerst was het min of meer duidelijk zichtbaar toen het nog ’occult’ heette.  Maar sinds eind zeventiger- begin tachtiger jaren heeft men openlijk aan de weg getimmerd onder de verzamelnaam New Age. Ogenschijnlijk hebben al die facetten van de New Age niets met elkaar te maken maar voor wie wat verder kijkt, er iets meer kennis van neemt, blijken al die afzonderlijke elementen onderlinge contacten te hebben en ook vaak de zelfde ’geleide geesten’.  Door die ’geleide geesten’ sluiten die losse groepen en personen naadloos aan elkaar, ze krijgen a.h.w. de zelfde boodschappen en opdrachten overal ter wereld!

Als u dit leest lijkt het ongelofelijk maar als u nuchter rondom u ziet en echt opmerkzaam wil zijn zult u van de ene in de andere verbazing vallen!  Planmatig hebben demonen, in opdracht van satan, mensen gedreven tot daden tegen God en de mensheid.
De Franse revolutie was een produkt van duistere groepen die later ook de eerste wereldoorlog in gang hebben gezet.  Maar ook de Russische revolutie en de tweede wereldoorlog waren een produkt van hun bemoeienissen. In de politiek, industrie, economie, psychologie, en kunst zijn ze onder andere actief, de mensen die deze demonen in hun leven toe laten noemen ze ’geleide geesten’ of als ze religieus zijn ’engelen’.  ’De engelen’ openbaren zich meestal in (extreme) pinkstergoepen, omdat men op zoek is naar belevingen en ervaringen stelt men zich daar gemakkelijk open voor deze invloeden. Een Amerikaanse prediker heeft een boekje geschreven over zijn ervaringen met deze ’engelen’ (demonen). Talloze cassettebanden zijn door hem verspreid met zijn ’boodschap van engelen’, vele evangelische christenen zijn gevallen voor de demonen die deze man dreven. Hij heeft talrijke occulte ervaringen in zijn boekje beschreven, volgens hem ontmoetingen met ’engelen’. Niemand dan hij kon deze wezens zien, alleen zijn hond reageerde op deze wezens! Eén ’ervaring’ vertelt van een vreemde ontmoeting met ’god’. Hij werd door een grote en krachtige ’engel’ meegenomen naar de hemel en mocht daar de ’boeken’ van ’god’ inzien. Volgens hem waren al de bladzijden van de gelovigen blank, stond er niets op en de gestorven kinderen groeiden daar verder op en kregen een ’opleiding’. Maar..... toen hij van boven af terug kwam in zijn lichaam zag hij een kale plek op zijn hoofd die hij nog niet kende! Dit wil zeggen dat hij buiten zijn lichaam getreden was net zo als spiritisten ook doen!  Dit voorval maakt duidelijk, in combinatie met zijn andere ervaringen, dat hij diep in het occultisme zit in een vroom jasje. Ook in Nederland werden vele boeken verkocht en in pinksterkringen was men erg jaloers op de contacten van deze man met de ’engelen’. Omdat de New Age in alle geledingen van de christelijke kerken en groepen voorkomt zullen we erg voorzichtig moeten zijn en de Here bidden om te mogen onderscheiden van waaruit de geesten zijn die zich bij ons aandienen.

In het boek ’Duistere geheimen van de New Age’ door Texe  Marrs lezen we van ’Het Plan’ van de New Age in 13 (!!!) punten, laten we dit eens nader bezien:

”Een uiteenzetting van Het Plan.
Wanneer wij bekijken wat Het Plan van de New Age behelst -zoals hun eigen leiders dit openlijk verwoordden- kunnen wij niet anders dan tot de gruwelijke conclusie komen dat deze afvallige religie puur demonisch is.  Het is verbazend, maar waar, dat de New Age religie voldoet aan alle criteria van de ”hoer van Babylon” in het laatste der dagen.  Openbaringen 17 legt uit dat dit satanisch religieus systeem zal heersen over ’natiën en menigten en volken en talen’ en vol zal zijn van  ’gruwelen en onreinheden’ Het zal geleid worden door het Beest (666), dat uit de afgrond zal komen en de kern daarvan zal een beeld zijn van de Mysteriereligie, zoals deze eertijds gevestigd werd door de grondleggers van het oude Babylon. Om dit voorzegde religieuze systeem, dat tegen God in gaat, in de laatste dagen tot werkelijkheid te laten komen, heeft satan een ’Masterplan’ beraamd. New Agers spreken eenvoudig van ’Het Plan’, en dat bestaat uit DERTIEN punten. Hier volgt dit Plan voor zijn wereldheerschappij, en we huiveren als we het lezen.

 1. Het voornaamste doel van Het Plan is het vestigen van de Ene New Age Wereldreligie en de ene wereldpolitieke en sociale orde.
 2. De New Age Wereldreligie zal zijn een herleving van de afgodendienst van het oude Babylon waarin mysteriecultus, toverij, occultisme en immoraliteit tot volle bloei kwamen.
 3. ’Het Plan’ wordt vervuld bij de komst van de New Age Messias, de antichrist met het getal 666; deze zal in het vlees verschijnen en gesteld worden over de nieuwe wereldorde.
 4. ’Geestengidsen’, demonen, zullen de mens helpen bij het inwijden van New Age; zij zullen de weg banen voor de Antichrist, de New Age godmens, die door de gehele mensheid zal worden gehuldigd als de Grote Wereld Leraar.
 5. ’Wereldvrede’, ’Liefde’ en ’Eenheid’ zullen de banieren van de New Age Wereldreligie zijn.
 6. De leringen van de New Age zullen in elk bereik van de samenleving en over de gehele aarde worden onderwezen en verbreid.
 7. New Age leiders en gelovigen zullen de lasterlijke opvatting verbreiden dat Jezus geen God is en ook geen Christus.
 8. Het christendom en alle andere religies zullen integraal deel uitmaken van de New Age Wereldreligie.
 9. De christelijke beginselen moeten worden bestreden en afgeschaft.
 10. Kinderen zullen geestelijk worden verleid en geïndoctrineerd en het klaslokaal moet worden gebruikt om de dogma’s van de New Age te verbreiden.
 11. Met gevlei zal de hele wereld er toe worden gebracht om te geloven dat de mens in wezen goddelijk is en bestemd om god te worden.
 12. De Wetenschap en de New Age Wereldreligie zullen in elkaar versmelten.
 13. Christenen die zich tegen Het Plan verzetten zullen worden aangepakt.  Indien nodig zullen zij worden geliquideerd en de wereld van hen ’gezuiverd’.

Consequenties:
Het Plan heeft zulke geweldige consequenties, zowel voor de mensheid, als voor de christenheid, dat we er niet om heen kunnen om te inventariseren wat er zoal voor onze ogen afspeelt. Elke christen moet de harde realiteit onder ogen zien dat er echt een New Age Plan bestaat voor één Wereldreligie en één Wereldregering.

Het Grote Gebeuren:
New Age leiders beweren dat wij aan de drempel staan van een Nieuwe Orde, dat zal het ’Grote Ontwaken’ zijn, de dageraad van de New Age. En allen zijn er over het er over eens dat Het Plan dit alles teweeg zal brengen; zo schrijft Vera Alder: ”Er is echt een Plan en Doel achter de hele schepping.....Wereldeenheid is het doel waarheen de evolutie zich beweegt. Het Wereldplan omvat: een Wereldorganisatie...een Wereldeconomie...een Wereldreligie.”
John Randolph Price heeft gezegd dat het centrale onderdeel van ’Het Plan’, hij noemt het De ’Grote Gebeurtenis’, de komst zal zijn van de New Age-christus en het bouwen van het Koninkrijk op aarde, wat zal gebeuren door een nieuw ras van godmensen: De bijeenzameling vindt plaats, (New Age) gelovigen in alle religies weten zich met elkaar verbonden, en nu gaat het om de ’Grote Opdracht’ om het ’Licht van de Wereld’ te openbaren en het ’Aquarisch Tijdperk van Spiritueel Denken op Planeet Aarde’ te beginnen.... De revolutie is begonnen...en het tempo wordt versneld. Overal ter wereld staan mannen en vrouwen op en sluiten zich bij de opstand aan; als zij naar voren komen worden zij gerekend tot een nieuw ras dat éénmaal over het heelal zal heersen. Thans zijn wij medescheppers van de toekomst in overeenstemming met ’Het Goddelijk Plan’....

Volgens Price omvat ’Het Plan’:
’de uitschakeling van de vrees, de oplossing van ieder vals geloof en het uitwissen van Kosmische schuld of ’karma’ in iedere individuele ziel’ Price zegt dat niemand door ’zonde’ wordt gedis-kwalificeerd: ’Er bestaat niet zoiets als een ’verloren’ ziel, want iedere ziel is een bladzij in Het Master Plan’. M.E. Haselhurst is een schrijver voor de Lucis Trust (Het Lucifer Fonds); hij benadrukt dat ’Het Plan’ positief is en zich bezig houdt met de wederopbouw van de mensheid. Jegens hen die betwijfelen of ’Het Plan’ wel bestaat verklaart hij:
’De mensheid dient te beseffen dat er een ’Plan’ is, en dat de invloed daarvan te merken is in opeenvolgende gebeurtenissen op aarde, zelfs indien die zich voordoen als hinderende factoren die uit de weg moeten worden geruimd’.
Wat bedoelt Haselhurst wanneer hij spreekt van ’de wederopstanding der mensheid’ en ’van hinderende factoren die uit de weg worden geruimd’?  De New Age zegslieden leren dat de aarde spoedig door een chaos van een ’reinigingsproces’ heen moet gaan, en christenen staan boven aan de lijst van de New Age staan als degenen die ’gezuiverd’ gaat worden. Het concept van zuivering is naar ons weten voor het eerst uitgewerkt door Meishu Sama, een New Age pionier uit Japan. Men zegt dat Sama herhaaldelijk heen en weer geslingerd is van het atheïsme naar het Sjintoïsme en vandaar naar het New Age denken. In 1931, toen hij vijf en veertig jaar was, werd hem een openbaring gegeven die aan hem het ’Gods goddelijk plan voor de New Age onthulde. Daarin leerde hij dat de mensheid vermoedelijk door een grote overgangsperiode moet gaan, om van de oude tijd van duisternis te komen tot de New Age van licht. Gedurende deze overgangs periode zullen de mensen met ’negatieve vibraties’ van de aarde worden verwijderd in een ’zuiveringsproces’ die de aarde zal schudden. Dit wegdoen van de aarde van hen die zich tegen de komende New Age Wereldorde te weer stellen zal plaats vinden onder het toezicht van een ’messias’, die voor velen in de New Age Beweging de ’Heer Maitreya’ is.

Wat is ’Het Plan’?

Het omvat de installatie van een nieuwe wereldregering en een nieuwe wereldreligie onder leiding van Maitreya. David Sprangler beweert dat hij een aantal keren met deze New Age Messias heeft ge-communiceerd. In zijn boodschappen aan Sprangler noemde die geest zich ’Johannes’ of ’Grenzeloze Liefde en Waarheid’. Deze demoon-geest heeft met zo veel woorden bevestigd dat dit plan met haast wordt uitgevoerd door te zeggen:
’Ik...bied u dan ook deze openbaring aan van de bestemming van de mens, want zie ik heb mijn stempel op deze planeet gezet.’
Deze demoon-gids heeft ook beweerd dat ’Het Plan’ zich bezig houdt met de wederopbouw van de mensheid nadat de aarde gereinigd is door de uitroeiing van negatieve krachten. Dit is nood-zakelijk, verklaart de demonische geest, om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde vol vreugde tot stand te brengen: ’Dit is de boodschap van Openbaring: wij zijn nu de bouwers van een New Age. Wij zijn geroepen deel te maken van een creatief project...met het doel om een nieuwe hemel te openbaren en de nieuwe aarde op te bouwen.’
Een New Age organisatie die openlijk verklaard achter ’Het Plan’ te staan is de ’Nieuwe Groep van Wereld Helpers’, een groep die radicaal is toegewijd aan de ’Eén Wereld Regering’ en de ’Eén Wereld Religie’. De ’Nieuwe Groep van Wereldhelpers’ zegt van haar leden: ’....Zij geloven in een innerlijke wereldregering en een evolutionair plan dat oprijst...’
Wat de groep officieel beoogt omhelst de volgende vier doelstellingen:

 1. Een wereldvrede teweeg brengen, de bestemming van de wereld leiden en het Tijdperk van de New Age inluiden.
 2. De voorhoede vormen voor de Wereldverschijning van de ’Christus’ en zijn ’Grote Discipelen (De Meesters van de Wijsheid)
 3. Die aspecten van religie en bestuur opsporen en wijzigen die de volle manifestatie van de planetaire eenheid en liefde in de weg
  staan.
 4. Zorgen dat er een centrum van licht binnen het mensdom bestaat en voor  
  die mensheid vasthouden aan ’Het Goddelijke Plan’.

Barry McWaters, stichter en mededirecteur van het Instituut voor de Studie van de Evolutie van het Bewustzijn, schrijft het doel van de evolutie toe aan de intelligentie die ’Het Plan’ heeft bedacht. McWaters noemt de intelligentie (de satan) ’De Hogere Wil’, getuige de volgende aanhaling uit het boek ’De Regenboog Brug’: ’Evolutie is... het antwoord op de roepstem van Logos, van God. Dat is het doel achter ’Het Plan’. Op deze wijze trekt God de schepping tot zichzelf terug’.......
Volgens McWaters beweegt de mens zich terug om één te worden met het heelal, zoals de ’Hogere Wil’ het heeft bedoeld. Wij worden kleine goden die een grotere god dienen, en die god is Planeet Aarde, of GAIA.
(Redactie Bijbel:Aktueel!;

’...De milieubeweging wil doormiddel van acties GAIA (de aarde) sparen, het is opvallend dat deze trend begonnen is in de ’zachte sector’ en later ook overgenomen is door de kerken, de kerken hebben het Woord van de Levende God losgelaten en het surrogaat van New Age onder ver-schillende vrome termen binnen de kerken gebracht. Zelfs de’ Samen Op Weg beweging’ en de Wereldraad van Kerken zijn in de ban van New Age, één wereldreligie met elk z’n eigen god tendienste van de schepping en de mensheid is nu het credo. De komende komst van Jezus Christus is al jaren op de achtergrond gedrongen door de ’schriftkritiek’ en verdrongen door menselijke ver-zinsels die precies passen in de New Age......’
New Age leiders zijn begonnen met het publiceren van bepaalde aspecten van ’Het Plan’, die voorheen verborgen waren. Alice Bailey heeft gezegd dat haar ’verborgen Meesters’ haar hebben verteld dat vanaf 1975 de tijd rijp zou zijn om openlijk over ’Het Plan’, te gaan spreken. Deze zelfde demonische boodschap kan heel goed op telepathische wijze tot ander New Age leiders zijn gekomen, want inmiddels is er een stroom van informatie los gebarsten. Toch zijn er kennelijk nog elementen van ’Het Plan’, die slechts aan een beperkte kring van ingewijden bekend wordt gemaakt. George Christi, voorheen chef-communicatie en thans werkzaam bij het ’Internationale Centrum Voor Integrale Studies’ (ICS), heeft te kennen gegeven dat bepaalde aspecten van ’Het Plan’, aan het publiek onthouden worden. Toen men hem op een bijeenkomst van de Lucis Trust vroeg naar het werk van de ICS merkte Christi ontwijkend op: ’Nu wij publiceren het niet- het staat niet in onze geschriften, daar zult u het niet vinden- daar is het niet, u vindt het niet!’
Toen een deelnemer informeerde naar ’Het Plan’ werd Christi nog behoedzamer en gaf slechts dit cryptische commentaar: ’Nu als jullie spreken over ’Het Plan’, met een hoofdletter P, dan denk ik waarschijnlijk aan het zelfde als de meesten van jullie hier’.

Wanneer zal ’Het Plan’ worden uitgevoerd?
New Age leiders hebben gezegd dat ’Het Plan’ een goede voortgang maakt. De laatste fase is het materialiseren van een hemel op aarde, onder leiding van hun ’christus’, en zij zien die fase reeds aan de horizon verschijnen.  Er zijn er die het jaar 2000 als sleuteldatum aanhouden voor het verschijnen van `de christus’ en zijn hiërarchie. Anderen geloven dat dit kardinaal gebeuren imminent is, dus ieder moment kan plaats vinden. In de tussentijd blijven zij werken aan ’Het Plan’, geven onderricht aan (New Age) gelovigen en bekeren duizenden mensen tot hun kudde. Op geslepen wijze verspreiden zij heel subtiele propaganda door alle media heen, waarin zij de New Age Wereldreligie en haar doelstellingen de lof toebrengen. Op die wijze bereiden zij de weg voor de antichrist.
Lola Davis noemt die voorbereidingen in haar voornaamste boek: ’Naar een wereldreligie voor de New Age: ’.....Het goede nieuws.. is dat er al heel wat wordt gedaan aan de nodige acties en voorbereidingen en dat steeds meer mensen bewust of onbewust de mensheid klaarmaken voor een Wereldreligie die past bij de New Age...’

Davis legt uit dat ’Het Plan’ niet ten volle gerealiseerd kan worden voor de komst van de New Age ’christus’ of ’messias’. ’Het leiderschap van de messias is de katalysator die nodig is om het koninkrijk van de New Age zichtbaar te maken.
Bij zijn aankomst zal de New Age messias: ’...de mensheid helpen en leren om bewuste medewerkers te zijn van ’Gods Plan’ voor de vrede en het welzijn van de wereld en voordat het gehele plan in werking zal zijn, zullen wij de leiding van de Avatar of messias ontvangen...’ Bij John Randolph Price klinkt hiervan de echo wanneer hij vertrouwelijk verklaart:’...Deze New Age zal er zijn. Een nieuwe hemel op aarde zal er zijn. Nu worden al voorbereidingen getroffen, en uit de chaos verrijst het begin van vrede op aarde, een Nieuwe Orde voor de Mensheid...’ Price is een doeltreffend leider en weet zijn gelovigen te scharen rond de oproep om het New Age evangelie over de gehele wereld te prediken zodat ’Het Plan’ nog sneller werkelijkheid kan worden:
’...om een doeltreffend lid van de ’Planetaire Commissie’ te kunnen zijn, moet u verstaan wat uw rol is bij het invoeren van ’Het Goddelijke Plan’.  Ja de redding van de wereld hangt van u af....’ Terry Cole-Whittaker is een gloedvolle predikante uit Californië en haar televisiebediening en goed verkochte boeken brachten haar internationale faam en succes. In een interview met het ’Magical Blend’(het tijdschrift Magische Melange) gaf zij te kennen dat de wereld heel dicht staat bij de dag waarop de New Age plotseling in al zijn heerlijkheid zal verschijnen: ’Ik voel dat wij op de rand staan en dat wij in een nieuwe dimensie ’ploffen’. Iedereen voelt het aan.’

Tot zo ver een klein deeltje uit het boek: ’De duistere geheimen van de New Age’ door Texe Marrs. Zoals we hebben kunnen lezen staat de New Age te trappelen om deze maatschappij over te nemen voor hun ’messias’, de antichrist. Ook ’christenen’ laten zich in de luren leggen door deze beweging ze gaan trouw naar de kerk, bezoeken de verschillende christelijke verenigingen. Maar door de ’vervlakking’ in de kerken glijdt menig ’christen’ gemakkelijk af naar de religieuze New Age beweging. Verschillende vrouwengroepen hebben b.v. Iriscopisten uitgenodigd voor een lezing en na afloop afspraken gemaakt voor hun kwalen. Damesbladen staan vol met horoscopen, jeugdbladen leren de kinderen sluipenderwijze de New Age termen. En de kerkorganisaties doen volop mee door het lidmaatschap van de Wereldraad van Kerken. Ook de ’Samen Op Wegbeweging’ vervlakt de orthodoxe kerken tot een soort eenheidsclub, de Bijbel wordt in de meeste gevallen niet meer als absolute norm genomen. De ’preken’ zijn vervaagd tot een ’leuk sociaal verhaaltje’ van zo’n 10 of 15 minuten. In zo’n korte tijd kan een predikant nooit een duidelijke uitleg geven van het gelezen Bijbeldeel. Daarom vervlakt het ene deel van de ’christenheid’ en loopt het andere deel weg naar groepen en gemeenten waar wel de Bijbelse waarheid wordt verkondigt.

Wij leven nu bijna in het jaar 2000 en de New Age Beweging ziet dit jaartal als het jaar van de ’Grote Verandering’, m.a.w. ze verwachten ’het koninkrijk op aarde’. Door de schromelijke on-wetendheid van de meeste ’christenen’ heeft deze beweging vrij spel gekregen, vooral omdat ze zich ogenschijnlijk erg druk maakt over de toekomst van de aarde, de natuur, de vervuiling, de armoede en de vrede. Vele kerken hobbelen vrolijk mee in deze trend, gemeente avonden worden gevuld met ’de heelheid van de schepping’, ’vrede en gerechtigheid’, wat dit dan ook mag inhouden.  Maar de komende komst van de Here Jezus Christus wordt niet verkondigd.  De Bijbelse profetieën zijn door de kerkleer vervlakt en voor een niet-theoloog onmogelijk te begrijpen! Dat die profetieën eigenlijk ’gewoon’ gelezen en geloofd moeten worden komt niet in het hoofd van deze ’hooggeleerde theologen’ op! Dat past niet in de leer die door de kerken is opgesteld, die leer staat het begrijpen van Gods weg met het volk Israël in de weg en daarmee ook het zicht op de profetieën en de toekomst. Het zijn juist die profetieën die een mens er toe drijven om de Bijbel eenvoudig te geloven, te geloven dat de Here Jezus Christus de vrede op de aarde zal brengen. De New Age beweging heeft daarom zo’n hekel aan christenen die de Bijbel zien en geloven als het Woord van God. Met de gemiddelde kerk hebben ze geen moeite want die zijn al lang omgeturnd tot werktuigen voor hun doel, alleen al ’De wereldgebedsdag’ is het bewijs! Hoe kan een christen samen met b.v. een Hindoe bidden voor de vrede? Dan moet je toch minstens erkennen dat elke god gelijk is! Indien dat het geval is zijn er miljoenen goden en wie is dan de ware god?
De kerken zijn zeer diep gezonken, de ene ’dominee’ ziet engelen, de andere zegt dat Jezus Christus niet werkelijk is opgestaan en dan spreken we nog maar niet over hen die de Godheid van Jezus Christus ontkennen. In zo’n sfeer moet de gemiddelde kerkbezoeker wel ongelovig en onverschillig worden. Juist door deze afval heeft de vijand zich in de kudde kunnen dringen, zijn de schapen over-gelopen naar het ’andere kamp’. De dik betaalde ’herders’ der kerk liepen voorop, hun ’geleerdheid’ is de ondergang van velen geweest. Met zalvende verhaaltjes over ’andere’ religies zijn de mensen totaal in de war geraakt en geloven nu de tijd dringt de dringende waarschuwingen ook niet meer!

God’s plan.......
Maarten Luther heeft eens gezegd dat wanneer God een kerk heeft gebouwd de satan er een kapel naast zet. Die satanskapel staat er tegenwoordig niet meer naast, maar midden in vele kerken en daarom kan het evangelie van redding en verlossing niet meer vrijuit klinken. Door de leer dat de kerk in de plaats van het volk Israël is gekomen, door de kinderdoop - die in plaats van de besnijdenis gekomen zou zijn - kan en mag er niet meer over bekering gesproken worden. Stel dat een predikant oproept tot bekering, hoe moet het dan met de gedachte dat men door de kinderdoop in het verbond met Abraham is opgenomen? De tijd van ’theologiseren’ is voorbij, gesteld als die er ooit geweest zou zijn! Wij zullen gewoon moeten geloven wat er in de Bijbel staat. Geen enkele leerstelling kan de Bijbel aanvullen of vervangen, de Bijbel is Gods Woord en dat zullen we serieus moeten nemen. De New Age weet door haar geleidegeesten heel goed dat er iets groots staat te gebeuren, ze spreken over ’zuiveren’ van de aarde. Daarmee bedoelen ze dat ieder die tegen hun plan is, en voor Gods Plan is, van de aarde verwijderd moet worden. Als het niet goedschiks gaat zullen ze het zelf wel kwaadschiks doen! (In de geschiedenis zijn daar voorbeelden genoeg van!)

Maar... onze Here God wist bij voorbaat al dat dit in de eindtijd zou gaan gebeuren als de boze z’n zin gekregen zal hebben. Daarom wordt de Gemeente van Jezus Christus ook voor die dreigementen en gevaren weggenomen. (1 Cor. 15:50-58 en 1 Thess.4:13-18)
Dan zullen de graven openbreken en de mensen die in Christus geloofden als Zaligmaker en Verlosser zullen uit hun graf Jezus Christus tegemoet gaan in de lucht.  De gelovigen, zij die letterlijk geloven dat Jezus Christus gestorven en opgestaan is, zullen samen met de gestorvenen Jezus Christus tegemoet gaan in de lucht om altijd bij Hem te zijn.  Zodra de Gemeente van de aarde weggenomen is zal/kan de New Age messias, de antichrist, zich open baren en zich aan de mensheid vertonen. Waarschijnlijk zal hij trots vertellen dat hij ’de storende elementen’, de Bijbelgelovige christenen, van de aarde heeft verdreven zodat de glorieuze Nieuwe Tijd kan aanbreken onder zijn leiding.

Grote verdrukking.
Zodra de antichrist de kans krijgt zal hij de wereldbevolking naar zijn hand zetten. Eerst zal hij overal de vrede brengen maar zodra dat een feit is zal hij zich opstellen als god. Dit klopt natuurlijk ook wel want in de ogen van hem en al de andere New Agers is hij in beginsel ’goddelijk’ zoals elk mens volgens de New Age leer. In die periode zal hij zich ook vergrijpen aan het volk Israël en aan Jeruzalem omdat hij gedreven door satan de plaats van Jezus Christus wil innemen. Voor deze wereld, en met name voor Israël zal het een vreselijke tijd worden. In die tijd zal ook elk mens dat iets wil kopen en verkopen een merkteken op het voorhoofd moeten hebben of op de rechterhand. De mensen die tijdens die verdrukking tot het inzicht gekomen zijn dat Jezus Christus inderdaad de Redder en Verlosser is zullen het heel erg moeilijk krijgen. Want zodra iemand tot dat inzicht komt en dit gaat belijden zal hij/zij het merkteken van de antichrist niet nemen. En wie dit merkteken niet heeft zal moeten sterven, direct door toedoen van de antichrist en indirect door honger omdat er niets meer gekocht kan worden.

Israël
Tijdens de grote verdrukking zal het volk Israël de gebeten hond worden, eerst zal er een goede verstandhouding zijn tussen hen en de antichrist.  In de eerste helft van de grote verdrukking zal hij zorgen dat Israël in ’vrede’ leeft onder bescherming van hem. Maar het zal een valse vrede onder een vals verbond zijn en zodra de antichrist het in zijn hoofd haalt de Joden te verontrusten door zich op te werpen als god zullen ze zich van hem afkeren. Op dat moment breekt voor Israël ’de hel op aarde los’, zo erg dat velen naar de woestijn zullen vluchten en daar door God een periode onderhouden worden. In die tijd zal de antichrist zich echt ontpoppen als de dienstknecht van satan omdat hij bewust- of onbewust weet dat de werkelijke Christus zal komen om hem te straffen en af te zetten.

Wederkomst
Het gaat te ver om in deze brochure al de Bijbelteksten en gebeurtenissen op een rij te zetten. (Bij ’BIJBEL:AKTUEEL!’ is veel materiaal over de New Age, antichrist, opname van de gemeente, Kerk versus Israël en dergelijke te bekomen) Maar op een gegeven moment ZAL Jezus Christus terug komen, dan ZAL geheel Israël erkennen dat Hij hun Messias is! Dan zal de antichrist door Jezus Christus overwonnen worden en geworpen worden in de ’poel des vuurs’ en daarna zal er een rijk van vrede op aarde zijn onder leiding van Jezus Christus.

Vrederijk
Er zal 1000 jaar vrede op aarde zijn, de mensen zullen gezond zijn en oud worden maar toch zullen enkele onderleiding van satan toch weer in opstand komen. De ’opstandelingen’ zullen in staat zijn veel mensen op de been te brengen en in opstand te komen tegen de rechtvaardige maar strenge Leider Jezus Christus. Deze laatste opstand zal door Christus gewonnen worden, de satan wordt dan ook in de ’poel des vuurs’ geworpen en pas dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Jezus Christus zal zijn macht en kracht terug geven aan God de Schepper.

De gemeente van Jezus Christus
Zowel tijdens de grote verdrukking als tijdens het vrederijk zal de gemeente bij Jezus Christus zijn, waar Hij (Jezus Christus) is zal Zijn gemeente ook zijn.  Ze, de gemeente, heeft dus geen deel aan de grote verdrukking, niet aan het vrede rijk als mens maar zal bij Jezus Christus zijn in een nieuw lichaam.

’Het plan’
Op grond van de Bijbel mogen we dus zien en geloven dat het plan van God uiteindelijk zal overwinnen. Het plan van de New Age zal tijdelijk fungeren als middel om de antichrist aan de macht te krijgen. Dat laatste plan kan vlak voor de deur staan en zal zeer vele mensen meetrekken in de ondergang.  Satan wil door zijn imitatieplan het plan van God verhinderen maar hij weet ook echt wel dat hij uiteindelijk verliest, ten koste van vele, vele mensen. Ook kerkmensen zullen meegesleurd worden als ze zich niet bekeren, want bekering is noodzakelijk omdat ’het verbond met Abraham’ een met Israël gesloten verbond is! De kerk kan de mensen niet redden want welke kerk heeft de waarheid dan in pacht? Vele predikanten werken al jaren bewust- of onbewust mee in het ’valse plan’ omdat ze Gods Woord verlaagd hebben tot een sprookje en van alle kracht ontdaan hebben. Vele predikanten geloven niet meer in Bijbelse waarheden maar verklaren dat elke religie tot God leidt. Het plan van satan is al vanaf de zondeval in werking en steeds weer bijgesteld of verfijnd, ook de z.g. ’moderne theologie’ behoort tot een onderdeel van het plan. Door die theologie is de Bijbel verlaagd tot een ’dichterlijk boek’ dat ’erg interessant’ is maar geen echte heilswaarde heeft!

Oplossing voor de mensheid
Er is maar één oplossing voor de mensheid en dat is BEKERING, geen lidmaatschap van welke kerk of gemeente dan ook kan u redden. Zelfs door de doop kunt u niet behouden worden, de wet kan u ook niet redden want niemand zal door het volgen van de wet behouden worden! Er is maar een oplossing, ga naar Jezus Christus en vertel Hem uw zonden, vraag om vergeving en ERKEN dat Hij de redder en Verlosser is van u. Ga op uw knieën, vraag om vergeving en laat Hem in uw leven toe! Dan zult u ’passen’ in Gods Plan en voor eeuwig behouden zijn...!

Werkgroep ”Bijbel:Aktueel!”

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Het BijbelArchief.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.