De Bijbel, het Woord van God

De Bijbel, het Woord van God

De Bijbel, het woord komt van Biblia, wat boeken betekent. Het Woord van God is immers een verzameling van 66 boeken die in de loop der eeuwen zijn geschreven door mensen met heel diverse achtergronden (koningen, profeten, vissers, schaapherders etc.). Via de Bijbel openbaart God zich in en door de Here Jezus, Hij ontvouwt Zijn plan der eeuwen (Zijn plan met deze wereld) en Hij openbaart via de Bijbel hoe onvoorstelbaar lief Hij ons heeft.

Het is het Boek geschreven door de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, de Here der heren en Koning der koningen. Het is goed dit te beseffen als we de Bijbel openen. Het is een Goddelijk boek van Genesis tot Openbaring en daarmee is het totaal anders dan alle andere boeken die er zijn.

Het lezen van de Bijbel doe je dus ook op een heel andere wijze dan wanneer je een gewoon boek leest. Het Woord is immers door de Allerhoogste geschreven en openbaart Zijn gedachten, ook voor ons persoonlijke leven. Gedachten die hoger en dus beter zijn dan onze/mijn gedachten. (Jes. 55:9).

Wij behoren Zijn Woord niet te beoordelen maar moeten ons door het Woord laten beoordelen. Precies omgekeerd aan wat we gewend zijn bij het lezen van een gewoon boek. Daarom moeten we bij het lezen niet denken: wat vind ik er van? Maar zo zegt Gods Woord het en zo is het dus! God wil ons veranderen naar het beeld van Zijn Zoon, dat kan alleen als we gehoorzamen aan dat Woord en dus doen wat het Woord zegt. Daarom is het ook goed om voordat je een nieuwe dag begint de dag in Zijn hand te leggen en te vragen of Hij je die dag wil leiden zodat je doet wat Hij wil. Dat is iets heel anders dan de dag beginnen en te vragen of Hij je plannen voor die dag wil zegenen.

Als we Gods Woord toepassen in ons dagelijks leven krijgen we een steeds nauwere band met Hem en gaat Hij Zich meer openbaren: Johannes 14:21  Wie mijn geboden heeft en ze bewaart (d.w.z. naleeft), die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Onze band met Hem wordt dan steeds inniger/intiemer. Dat is toch geweldig om te mogen leven met de Allerhoogste en een liefdesband met Hem te mogen hebben. In het Oude Testament was het precies zo: Psalm 25:14  “Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend.”

Het gaat er niet in de eerste plaats om wát we doen maar veel meer om de gezindheid waaruít we dingen doen. De Here ziet altijd ons hart aan, dat was vroeger in het OT, maar nu nog net zo. We kunnen proberen aan allerlei regels of wetten te voldoen, maar dan gaat het meer om de “buitenkant”, wat God wil is dat het een intrinsiek verlangen, dus een verlangen is van “binnenuit” om Hem te volgen en gehoorzamen. Hij wil graag dat we, uit liefde tot Hem, gaan gehoorzamen aan Zijn Woord.

De Bijbel is een Boek dat totaal anders is dan elk ander boek. Als we ons hart openstellen voor Hem bij het lezen van Zijn Woord dan dringt  het diep in ons door: Hebreeën 4:12  “Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherper dan enig tweesnijdend  zwaard, en dringt door tot scheiding van ziel en geest, ook van merg en  been, en is een rechter der gedachten en overleggingen des harten;”  Wat zelfs de allerbeste chirurg niet kan, namelijk scheiden van ziel en geest, kan Gods Woord wel. En Hij beoordeelt onze intenties. Van nature, dus zoals we geboren zijn, zijn onze intenties niet goed, maar als christenen zijn we opnieuw geboren, uit een nieuwe Bron en als we leven uit die nieuwe Bron dan wordt alles anders. Het Woord van God gaat, omdat het een levend Woord is, ons leven van binnenuit veranderen, we krijgen andere verlangens, andere ideeën en gaan vervolgens ook anders leven.

Gods Woord is dus levend en krachtig. Een aantal teksten laat zien hoe Gods Woord kan werken:

·         Het Woord is als een lamp of licht, Ps. 119:105. Het leert ons de weg te gaan die God voor ons heeft bereid.

·         Het Woord is als een vuur, Jer. 23:29. Vuur spreekt vaak van oordeel. Het Woord oordeelt onze verkeerde daden.

·         Het Woord is als een hamer, Jer. 23:29b. Het Woord kan de hardste harten raken en veranderen. Denk maar eens aan Saulus/Paulus!

·         Het woord is als een spiegel, Jac. 1:23/25. Het laat zien hoe we werkelijk zijn.

·         Het Woord is als water, Ef. 5:26. Het Woord kan ons reinigen en schoon wassen.

·         Het Woord is als een zwaard, Ef. 6:17. Het Woord kan als verdedigings “wapen” Zijn werk doen.

 

Er is één voorwaarde, want God forceert nooit iets in ons leven, de voorwaarde is dat wij ons hart openen zodat Hij ons kan veranderen door Zijn levende en krachtige Woord.

Een bijzonder Boek, een bijzondere Auteur én God geeft ons een bijzondere Hulp om Zijn Woord te lezen en steeds beter te begrijpen: Zijn Heilige Geest.

De Geest van God maakt het Woord van God levend aan onze harten. De Geest “verlicht” het Woord zodat we gaan begrijpen wat God bedoelt. Daarom is het zo belangrijk de Bijbel altijd biddend te overdenken. Snappen we dan alles? Dat zou ik niet durven beweren, maar door regelmatig Gods Woord zo te lezen en te overdenken gaan we wel meer verstaan/begrijpen van Zijn plan met de wereld en Zijn plan met ons leven.

Als we alleen hoorders en geen daders van het Woord zijn dan bedroeven we Gods Geest en trekt Hij zich terug. Als we regelmatig Gods Geest bedroeven dan doven we uiteindelijk de werking van de Geest uit. Maar doen we het omgekeerde en passen we Zijn Woord toe in ons leven dan zal Hij ons leiden in de hele waarheid. Bovendien zal de Geest door de Bijbel heen steeds weer de Here Jezus openbaren. Dat is geweldig, want in Hem zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, Coll. 2:3. Meer hebben we niet nodig op onze levensreis.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.