De gaven van de Heilige Geest

De gaven van de Heilige Geest

In de Bijbel wordt gesproken over de vrucht van de Heilige Geest en over de gaven van de Heilige Geest. Een gave is een door de Heilige Geest in ons bewerkte bekwaamheid.1 Petrus 4:11 “dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend”.  De vrucht van de Heilige Geest wordt openbaar als ons karakter verandert naar het beeld van de Here Jezus. Zie Gal. 5:22. Gaven hebben meer te maken met dienstbaarheid ten opzichte van onze broeders en zusters. De vrucht van de Geest is voor de Landman, terwijl gaven bestemd zijn om de gemeente op te bouwen.

 De gaven van de Heilige Geest hebben een ander doel, ze zijn bedoeld om de gemeente/kerk te stichten, op te bouwen. 1 Corinthiërs 14:12  “Zo moet ook gij, omdat gij naar geestelijke gaven streeft, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente” en 1 Cor. 12:4 “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen”. Efeziërs 4:11 “En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars Efeziërs 4:12  om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus”. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars zijn óók een gave van God en ook hier is het doel: opbouw van de gemeente, het lichaam van Christus.

 

De Heilige Geest geeft gaven aan gelovigen, zodat die gebruikt kunnen worden om “voor elkaar te zorgen”, 1 Cor. 12:26. Iedere gelovige heeft een plaats in het lichaam, de gemeente van Christus, door God toebedeeld, waar hij/zij de gaven kan gebruiken t.b.v. de gemeente. 1 Petrus 4:10  “Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods” en 1 Corinthiërs 7:7  “ ….. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, de een deze, de ander die”. Met deze gave kunnen, beter: horen we de ander te helpen zodat de gemeente echt gaat functioneren als lichaam van de Here Jezus. Iedere gave, dus ook iedere gelovige, is hierin belangrijk want elke gelovige heeft een gave ontvangen. Gaven worden soms ook genadegaven genoemd, want het is Gods genade dat wij deze gave ontvangen, de gave is niet verdiend door een prestatie van gelovigen. Het maakt ook absoluut niet uit of dit een gave van het dienen in de beslotenheid is of een gave van onderwijs in de openbaarheid.

 Wat wél van belang is, is dat elke gelovige actief zijn/haar gaven inzet ten behoeve van de gemeente. 1 Cor. 14:12 “trachten uit te munten tot stichting van de gemeente”. 2 Timotheüs 1:6  “Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is” schrijft Paulus aan Timotheüs. “Streeft dan naar de hoogste gaven”,

1 Cor, 12:31 deze tekst lijkt er op te duiden dat we streven naar het inzetten van onze gaven waarbij de gemeente het beste gediend is. Deze gaven moeten altijd in liefde worden gebruikt, nooit ter meerdere eer en glorie van onszelf. Daarom staat in 1 Cor. 13 het prachtige gedeelte over de liefde: zonder de liefde zijn we niets.1 Cor. 13:2. Het gaat fout als er geen liefde is bij betrokken is.

 Welke gave(n) zijn er? Er zijn allerlei verschillende gaven. In 1 Cor. 12 wordt een aantal gaven genoemd: wijsheid in het spreken, kennis om te spreken, geloof, de gave van genezing, werking van krachten, profetie, het onderscheiden van geesten, tongen en de vertolking van tongen. In Romeinen 12 worden ook nog andere gaven opgesomd. Er zijn veel verschillende gaven, maar het is dezelfde Geest die deze gaven schenkt aan de gelovigen. Er zijn vele gaven in het ene lichaam, de gemeente of kerk. Dat maakt het leven als gelovige zo boeiend, we zijn allemaal anders, maar we zijn door Hem bij elkaar gebracht en we hebben elkaar nodig om steeds meer op te groeien naar ons hoofd.

 Hoe kom ik er achter welke gave ik heb? Zet uw voet op het water en kom uit uw boot. Probeer door dingen biddend op te pakken, misschien buiten het vertrouwde, te kijken of dit een gave van God is. Stil zitten in een hoekje brengt ons niet verder, maar stappen nemen met de Here kan dingen duidelijk maken. Prediker 9:10 “Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat”. Israël heeft het beloofde land gekregen door in het geloof hun voet in het land te zetten. Jozua 1:3.

 Is een gave hetzelfde als natuurlijke aanleg of talent? Dat kan, maar dat hoeft niet. Je kunt vanuit je zelf bijvoorbeeld wel bespraakt zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat dat je gave is. God kan dit gebruiken als gave, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Een goede redenaar is nog niet een goede voorganger/spreker in de gemeente/kerk. De vraag is of hij/zij zijn bekwaamheid in Gods hand heeft gelegd én of God dit wil gebruiken.

 De Gever is altijd belangrijker dan de gave. Dat is iets om heel goed te onthouden. Soms maken gelovigen zich zo ontzettend druk over hun gave, dat ze al het andere vergeten. De gaven zullen altijd helpen om de andere broeder of zuster verder te brengen, dichter bij de Heer te brengen. In sommige kringen hoor je er pas echt bij als je in tongen kunt spreken of kunt genezen of id. Zolang je dat niet kunt ben je een soort tweederangs gelovige. Dat is nooit de bedoeling. Dat is juist het tegenovergestelde van wat Gods Woord zegt. Gaven zijn zeker belangrijk, maar de Gever is vele malen belangrijker. Dietrich Bonhoeffer, een Duitse predikant die in de oorlog is vermoord door de Duitsers, zei het zo: Dankbaarheid zoekt achter de gave de Gever".

 Als wij in afhankelijkheid aan Hem onze weg gaan, dan zal Hij ons en de door Hem aan ons geschonken gaven gebruiken om anderen op te bouwen.

 

 

 

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.