Het spreken van Jezus

Het spreken van Jezus

Johannes 7:46  “Nooit heeft een mens zo gesproken, als deze mens spreekt”!

De Here Jezus heeft veel gesproken gedurende Zijn dienst op aarde. Er zijn een aantal redes van Hem opgenomen in de evangeliën. Daarnaast heeft Hij met tal van mensen in allerlei situaties gesproken. Nooit is er iemand geweest wiens spreken zoveel impact heeft gehad als de woorden van de Here Jezus. Hieronder een korte poging om enigszins duidelijk te maken waarom de woorden van de Here Jezus zo krachtig waren en diep doorwerkten zodat mensen versteld stonden.

Mattheüs 24:35  “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

Deze woorden staan in de laatste rede, de eindtijd rede van de Here Jezus. Het zijn woorden die Hij sprak met een eeuwigheidswaarde. Ze zullen niet, nooit voorbijgaan. Het zijn woorden die altijd zullen gelden en altijd krachtig zullen blijven. Alles kan veranderen, maar Zijn Woord houdt stand: Jesaja 40:8  “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand”. Onze woorden zijn maar zeer beperkt, maar Zijn woorden gelden voor tijd en eeuwigheid.

Lukas 22:42  “deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!”

Deze geschiedenis speelt zich af in de hof van Gethsemane. Ik denk dat dit de één van de aller moeilijkste momenten is geweest in het leven van onze Heiland. Hij was dodelijk beangst en Zijn zweet werd als bloeddruppels, zo bang was Hij. Maar Hij bleef gehoorzaam aan Zijn Zender. Hij wilde als Mens de wil van de Vader uitvoeren tot het bittere einde, de kruisdood. En hier in de hof nam Hij het besluit dat te doen. Hij had gezegd dat Hij was gekomen om de wil van de Vader te doen en Hij deed het, Zíjn woorden en Zijn daden stemden altijd met elkaar overeen.

Johannes 6:68  “Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven;”

De woorden die de Heer hier sprak brachten tweespalt, want men vond zijn rede hard.  Veel van Zijn discipelen keerden terug, vs. 66. Zo is het altijd met de woorden van de Here Jezus, er is geloof of ongeloof, vs. 64. Mensen gaan er op in of mensen wijzen Zijn woorden af. Dat was toen en nu nog net zo. Hij sprak woorden van eeuwig leven. Dat is de meest belangrijke boodschap die ooit gebracht is. het gaat om eeuwig leven of eeuwig dood. Voor altijd met Hem of voor altijd gescheiden van Hem. Voor eeuwig in de heerlijkheid bij Hem of voor eeuwig in de hel.

Mattheüs 14:27 “Terstond sprak Jezus hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd!

Hij spreekt ook woorden van troost, toen en nu. Houdt moed, wees niet bang. Zie niet op de omstandigheden, want Ik ben bij je en Ik wil je in of door deze omstandigheden helpen. Vertrouw maar op Mij. Wat geweldig die woorden van troost. Hij is de God van alle vertroosting ( 2 Cor.1:3). Talloze mensen zijn door Zijn Woord bemoedigd, gesterkt, opgebouwd en getroost ook al verkeerden ze in een moeilijke fase in hun leven.

Markus 4:39  “En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het werd volkomen stil”.

Hij laat door Zijn Woord ook Zijn macht zien. Hij is immers de schepper van hemel en aarde. Psalmen 33:9  “Want Hij sprak en het was er”.Hij doet stormen liggen, doden opstaan, Hij geneest zieken, laat kreupelen weer lopen en voedt duizenden mensen met een paar broodjes. Hij is een  Helper groot van kracht. Hij is de Allerhoogste bij Wie we mogen schuilen en bij Wie we dan volkomen veilig zijn. Niemand kan ons roven uit Zijn sterke hand.

Mattheüs 14:29  En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus.

Hij spreekt tot ons, door Zijn Woord. Zijn Woord is krachtig en Zijn Woord is de Waarheid. Als Hij dingen van ons vraagt geeft Hij ook altijd de kracht om het te doen. Hij is immers de Almachtige. Petrus kon over het water lopen, want de Heer had tot hem gesproken. Sta op werd tegen de verlamde in Bethesda gezegden hij nam zijn matras op en ging zijns weegs. Joh. 5:8/9. Zijn woorden zijn betrouwbaar en krachtig. Als Hij zegt Ik ben met je dan mogen we daar volledig op vertrouwen. Als Hij zegt dat Hij ons niet zal begeven en verlaten  (Hebr. 13:5) dan blijft Hij ook altijd bij ons.

Johannes 20:26  en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u!

Vrede zij u, wat een geweldige woorden. Vrede in de zin van vrede met God, dankzij het offer van de Here Jezus. En vrede van God, dat is een diepe vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. Een vrede die niemand kan wegnemen. Een vrede die alleen de Vredevorst kan geven. Vrede is veel meer de afwezigheid van oorlog, het is de aanwezigheid van God in je leven. V

Vrede heeft Hij gebracht in talloze levens, een diepe intense vrede die niet afhankelijk is van de omstandigheden. Met die vrede kun je zoals Paulus en Silas, terwijl je rug bloedt door zweepslagen en terwijl je voeten vast in het blok zitten in de gevangenis toch nog zingen in de nacht!

Nooit heeft er iemand gesproken zoals de Here Jezus heeft gesproken. En het mooie is: Hij spreekt ook vandaag nog door Zijn Woord en Geest! Zijn Woorden kunnen ook nu dezelfde impact hebben als in de Bijbelse tijd. De vraag is luisteren we naar Hem én doen we wat Hij zegt? Zo ja, dan kunnen we diep onder de indruk van Hem komen.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.