Mij geschiedde naar Uw Woord

Lukas 1:38  En Maria zeide: “Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord”.

Bovenstaand vers vind ik een prachtig vers omdat het in een paar woorden weergeeft hoe het christenleven geleefd dient te worden. En dat is iets wat voor velen, ook voor mij, vaak een worsteling is.

Je zou het vers in tweeën kunnen delen:

1.     1.  De dienstmaagd van de Here, mij geschiedde

2.     2.  naar Uw woord

Ad. 1 Eerst het eerste deel: de dienstmaagd van de Here mij geschiedde. Eigenlijk zegt Maria hier: Heer hier ben ik. Ik wil Uw dienstmaagd zijn. Ik leg mijn leven in Uw hand. Ze verliest haar leven, zodat ze het kan behouden. Maria zegt eigenlijk neem mijn leven Heer en doet U wat U welbehaaglijk is. Verliezen is niet makkelijk, we willen graag zelf de zaak onder controle houden, maar het christenleven is volkomen tegenovergesteld aan het niet christenleven, daarom moeten we alles loslaten en aan Hem overgeven. De eersten zullen de laatsten zijn en als we zwak zijn, dán zijn we juist sterk. Zo gaat dat in het leven van een gelovige.

Stel dat Maria had gezegd: “dat wil ik niet”, als reactie op de boodschap van de engel dat ze zwanger zou worden dan was ze niet zwanger geworden. Of, als ze had gezegd: “dat zijn mooie woorden, ik ga meteen proberen er werk van te maken” dan was het ook op niets uitgelopen.

Maar Maria zegt: “Here hier ben ik.”. En wat is het gevolg? Het leven van Christus gaat groeien in haar leven!

Ad. 2 Naar Uw Woord

Dat wil zeggen: Ik laat me volkomen leiden door U en Uw Woord. Ik beslis niet meer zelf, maar ik geef me over aan u. Zoals verwoord in het OT in Spreuken 3: 5/6 “Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken”.

 

Dat is duidelijke geloofstaal. Dat is jezelf beschikbaar stellen zodat God in en door je kan doen wat Hem behaagt! Dat is niet meer mijn wil, maar Zijn wil geschiedde. Het is het stuur van je leven loslaten en volkomen vertrouwend op Hem je levensweg gaan.

 

Maria geeft dus haar leven aan God over en zegt a.h.w. doet U maar wat U denkt dat goed is. Wat een geweldige les is dat voor ons, voor mij! Ben ik bereid te handelen zoals Maria handelde? Ben ik bereid Zijn kruis op te nemen en Zijn weg te gaan? Ben ik beschikbaar als dienstknecht voor Hem, zoals Maria zei: zie de dienstmaagd van de Here. Een dienstknecht doet immers wat zijn meester van hem/haar vraagt.


Als gevolg van Maria haar houding, overgave en vertrouwen op God, gaat het leven van Christus in haar groeien. Als wij dagelijks ons leven aan Hem overgeven en vragen of Hij in ons wil doen wat Hem behaagt dan kunnen ook wij in alle ontspannenheid leven en er op vertrouwen dat het leven van Christus in ons binnenste gaat groeien en zichtbaar wordt.

 

Het nieuwe leven is geen enkele prestatie van Maria, of in ons geval van onszelf, het is volkomen Gods werk! Maria ging niet zelf proberen de belofte te realiseren, dat was nooit gelukt. Zo kunnen wij zelf ook nooit goede werken doen uit onszelf of vrucht voortbrengen uit onszelf. Dit kan alleen Hij bewerken, het is de vrucht van de Geest, niet van ons.

 

Voorwaarde is dat wij ons leven in Zijn hand geven, zoals Maria dat deed.

 

We hoeven ons dan niet druk te maken over wat dan ook, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat gaat Hij in en door ons doen. Onze verantwoordelijkheid is dat we voor Hem beschikbaar zijn, zodat Hij ons kan gebruiken zoals Hij wil.

 

Wat geeft dat een rust en ontspanning in het hart! We kunnen dan de goede werken doen, die Hij tevoren bereid heeft. Dit is zo omdat Hij het dan door ons heen bewerkt. We kunnen dan vrucht dragen zonder inspanning. Vrucht kunnen we nooit in eigen kracht voortbrengen, maar als we ons uitleveren aan Hem kan Hij die vrucht door ons heen voortbrengen! Zoals een wijnstok in de rank moet blijven zo moeten wij met Hem verbonden zijn. Dan kan Hij het leven door ons heen openbaren. Onze verantwoordelijkheid is blijven in Hem, verder niets.

 

Natuurlijk is dit een proces van vallen en opstaan, maar dat geeft niet. Zonder Hem kan ik niets doen (Joh. 15:5) is een les die we ons hele leven moeten onthouden en die we soms vergeten. Als we het zijn vergeten en toch zelf van alles willen doen is het goed om zodra we ons dat realiseren het te belijden en dan mogen we altijd weer verder met Hem.

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.