Marcus 5:29 "zij merkte dat ze genezen was"

Markus 5:29 zij merkte dat zij genezen was (Het Boek)

 

Dit vers gaat over de bloedvloeiende vrouw, die de Here Jezus aanraakt en genezen wordt. Het is een bijzondere geschiedenis in Markus 5:25/34 met lessen voor ons.

Er was iemand, een vrouw, met een groot probleem waar ze al vele jaren mee tobde. Ze had van alles geprobeerd en veel geld uitgegeven, maar niets hielp. Haar probleem was alleen maar groter geworden (vs.26). Dan hoort ze over de Here Jezus en gaat naar Hem toe met haar probleem. Wat een goede keuze! Bij Hem, de Schepper van hemel en aarde en de Schepper van de mens, is alles mogelijk. Hij die de mens geschapen heeft kan ook de vrouw van haar probleem verlossen.

Wij hebben allemaal van nature een groot probleem, namelijk het probleem van de zonde.  We kunnen van alles proberen om er van af te komen, maar het kan maar op één manier: door naar de Here Jezus te gaan en onze zonden te belijden. Hij is immers De Weg, niet een weg, maar de weg. Er is onder de hemel maar één naam gegeven waardoor we behouden moeten worden. Bij Hem is altijd genezing mogelijk. Hij is genadig  en wil ons elke zonde, hoe groot dan ook, vergeven als we onze zonden oprecht aan Hem belijden.

Dit geldt ook voor christenen die met wat voor probleem dan ook worstelen. Bij Hem is uitkomst, bij Hem is rust en vrede. Hij wacht tot we komen met onze nood. Daar is een Helper groot van kracht zegt het lied en zo is het. Laten we met onze nood naar Hem gaan.

Er was een grote groep mensen om de Here Jezus, vs. 24 “de mensen verdrongen zich om Hem, vs. 27 “zij wrong zich tussen de mensen door”. Dit zijn opmerkelijke zinnetjes, want er zijn veel mensen die op Jezus af zijn gekomen, maar er is er maar één die iets gaat ervaren van Zijn zegeningen en dat is de vrouw die Hem aanraakt.

Wij kunnen Jezus kennen en ook (een beetje) volgen, maar daar hebben we niets aan zolang we Hem niet aanraken. Zolang we geen contact, gemeenschap in Bijbelse termen, met Hem hebben. Waar het omgaat is dat we Hem kennen en in praktische zin dagelijks samen met Hem in ons leven optrekken. Onze keuzes afstemmen op hoe Hij zou kiezen en doen wat Hij zegt in Zijn Woord. Nauw contact met Hem hebben, en een vertrouwelijke band met Hem hebben, daar gaat het om. Dit kan als we Zijn Woord regelmatig lezen. Hij openbaart Zich in Zijn Woord, dus als we dat serieus en biddend lezen gaan we Hem steeds beter leren kennen. Door het lezen van de Bijbel gaan we ook Bijbelse principes zien, begrijpen en toepassen in ons leven. Dit voorkomt vaak al veel problemen. En we leren dat Hij betrouwbaar is, zodat we in moeilijke situaties gaan “staan” op beloftes dat Hij met ons is en ons wil helpen. We worden dan niet verontrust, maar brengen onze nood bij Hem en met Hem gaan we zo verder op onze  soms moeilijke levensweg.

Al die mensen zagen misschien wel wat er gebeurde, maar alleen deze vrouw werd genezen. Dat is opmerkelijk. Ook nu zijn er velen die Jezus volgen, wekelijks naar de kerk gaan, maar Hem niet echt durven aan te raken. Ze durven hun leven niet echt los te laten, maar dat is de enige weg om je leven te behouden! Hun leven is soms vol getob en moeilijkheden. Dit is zo jammer want de Oplossing is zo dichtbij.  De vrouw had geloof, vs. 34 en ze deed er moeite voor bij Hem te komen. Ze vertrouwde er echt op dat Hij haar kon genezen, daarom wilde ze Hem aanraken. En terecht! De Here Jezus geneest haar en spreekt tot haar en prijst haar.

Wil ik hiermee zeggen dat alle zorgen en problemen direct worden weggevaagd? Zeker niet. Soms moet je dwars door moeilijkheden en zorgen heen, maar als je met je nood naar Hem gaat wordt het totaal anders als God met je is. Hij was bij Daniel in de leeuwenkuil, maar Daniel zat wel temidden van de leeuwen, Hij was bij de vrienden van Daniel in het vuur, maar ze moesten wel de gloeiend hete oven in. David stond oog in oog met  de reus Goliath, maar hij overwon met God aan zijn zijde. Hun problemen verdwenen niet omdat ze op God vertrouwden, maar Hij voorzag wel in een oplossing.  Rom. 8:37 zegt het zo: “in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem”.

 

Zo werkt dat in het christelijke leven, we mogen met onze zorgen, noden en verdriet in vol vertrouwen naar Hem gaan en het daar brengen én laten. Dan komt Hij daar, op Zijn wijze en op Zijn tijd, op in. In Psalm 50:15  is dit zo verwoord: “Roep Mij te hulp in moeilijke tijden; dan zal Ik u redden en u zult Mij loven en prijzen”.

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.