Pasen 2020 door Auke Stoelinga (Stoelinga)

Goede vrijdag en Pasen 2020, Handelingen 3:15  en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn.

In bovenstaand vers uit de toespraak van Petrus komen zowel het sterven als de opstanding van de Here Jezus ter sprake. Zowel Zijn lijden als Zijn opstanding, beiden Zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Beiden spreken van wat wij noemen Goede Vrijdag en Pasen.

Hij is gekomen, dat herdenken we met Kerstmis, om Gods wil volkomen uit te voeren, om volledig gehoorzaam Zijn wil te doen, tot het alleruiterste. Dat betekende gehoorzaam zijn tot in de dood aan het kruis. Nooit had Hij iets verkeerds gedaan of gezegd, tot in de dood was Hij trouw aan God. Zo heeft Hij God geëerd en grootgemaakt. Door de zonde(n) wordt God onteerd, Hij heeft geleefd zoals God het bedoeld had en daarmee God geëerd.

De Leidsman ten leven hebt gij gedood. Hoe triest is dit, Hij die kwam om leven te brengen werd gedood. Hij die het Leven is werd gedood. Het schepsel doodde Zijn Schepper, hoe diep kan de mensheid gezonken zijn.

Omdat Hij volkomen gehoorzaam was heeft God Hem opgewekt uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen en leeft. Voor mensen die hun zonden belijden en Hem accepteren als hun Verlosser is Hij nog steeds de Leidsman ten leven, hoewel Hij aan het kruis gedood is. Zij kunnen immers leven door de wedergeboorte, maar ook leven in de zin van leven als wedergeborene dus dagelijks leven in de rust en intimiteit met God, leven in overvloed.

De Leidsman ten leven is gedood, Hij stierf de ergste dood. Er wordt veel geschreven over het lijden van de Heer, vooral in de Psalmen. Het is goed om dit te overdenken en in te leven en te bedenken wat het Hem heeft gekost om ons met God te verzoenen. Psalm 88 een psalm die profetisch heen wijst naar Zijn lijden zegt bijvoorbeeld “uw brandende toorn gaat over mij heen”. Bedenk eens wat dat geweest moet zijn voor Hem, hoe zou u/jij zich hebben gevoeld als deze brandende toorn over u/jou zou komen? De Heer wist dat dit zou gebeuren toen Hij zei: “Zie Ik kom om uw wil te doen”, toch verliet Hij de heerlijkheid om Mens te worden, wat een onvoorstelbare liefde! Liefde die rijkte tot in de dood.

Maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, dat is de boodschap van Pasen. Hij is opgestaan, Hij leeft! We hebben een levende Heer, die ons wil leiden in dit leven. Hij is als eersteling opgewekt uit de doden. Later zullen ook de andere doden worden opgewekt. Dit zal een opstanding ten leven of ten oordeel zijn, Joh. 6:29. Leven of oordeel afhankelijk van het feit of mensen wel of niet hun vertrouwen op Hem hebben gesteld.

Hij heeft door Zijn lijden en sterven de dood overwonnen. De discipelen die dit allemaal mee maakten zullen misschien hebben gedacht dat hun wereld volledig instortte. Alle uitspraken die de Here Jezus  had gedaan leken weg te smelten als sneeuw voor de zon toen Hij werd gekruisigd. Maar dit alles paste precies in Gods plan. Juist door het lijden en sterven werd de grootste overwinning aller tijden behaald. De dood werd overwonnen, want Hij stond op uit de doden. Het lichtbrak door, leven met een grote L werd mogelijk, Leven met God dankzij het offer van de Here Jezus.

Nu is het mooi om verstandelijke kennis te hebben van wat er met Goede Vrijdag en Pasen heeft plaatsgevonden, maar het gaat er om dat het een zaak van geloof wordt, een zaak van het hart. Dan moeten we eerst beseffen dat de mens van nature een zondaar is en geneigd is tot verkeerde dingen. Als we dat beseffen dan onderkennen we ook dat we nooit tot God, die heilig is kunnen naderen. De afstand is simpelweg veel te groot, maar als dan onze ogen gaan voor het offer van de Here Jezus en als we dan beseffen dat Hij in onze, in mijn plaats, heeft geleden, is gestorven én opgestaan dan komt er een diepe vrede en blijdschap in ons hart. Een vrede door te beseffen dat we dankzij Hem met God mogen leven voor tijd en eeuwigheid.

Pasen is het feest van de overwinning voor een ieder die gelooft, Hem zij alle glorie.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.