En deze had een zuster

En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde, Lukas 10 vers 39

Het zijn hele bekende woorden die boven dit artikel staan. We kennen de geschiedenis: Martha was aan het werk, aan het dienen en haar zus Maria zat aan de voeten van de Here Jezus. Een paar gedachten over dit vers.

Maria zat aan de voeten van de Here Jezus

Maria zat niet zo maar ergens, het was een bewuste  keuze van haar om aan Zijn voeten te gaan zitten. Doen wij dat ook? Er voor kiezen bij Hem te zijn?  Nemen we tijd om samen met Hem te zijn? Onze agenda’s staan vaak vol met allerlei afspraken met verschillende mensen, maar hebben we ook “afspraken” met Hem gepland? Het is belangrijk de gemeenschap met Hem te zoeken. Zelf probeer ik elke ochtend de dag met Hem  te beginnen. Een Bijbelgedeelte lezen en Zijn zegen vragen over het gelezen gedeelte en de dag die gaat komen. Het kost wat tijd, maar het is het waard.  Na enige tijd is het vroeger opstaan een gewoonte geworden en dan gaat het ook makkelijker. Bovendien zijn het soms kostbare momenten met Hem. Het is fijn om zo in alle stilte terwijl iedereen nog op bed ligt Zijn Woord te lezen en te overdenken.

Maria zat aan de voeten van de Here Jezus

De plaats waar Maria zat, aan Zijn voeten,  spreekt van een nederige en afhankelijke houding. Ze kende zo gezegd haar plaats. Martha was actief, Maria was gericht op de relatie met de Here Jezus. Het ging haar om Hem en niet zozeer om het actief zijn voor Hem. Ze besefte Wie Hij was, de Almachtige, de Messias waarover door de profeten was geprofeteerd dat Hij zou komen. Uit eerbied en ontzag ging ze aan Zijn voeten zitten. Zitten u en ik aan Zijn voeten, beseffen we dat Hij de Allerhoogste is? Toen Mozes een ontmoeting met de Here had in de woestijn moest Hij vanwege Zijn heiligheid de schoenen van zijn voeten doen. Enerzijds is Hij ons zo dichtbij gekomen door het offer van de Here Jezus dat we Hem Abba, Vader, mogen noemen. Anderzijds blijft Hij de Here der heren, de almachtige Koning, bij wie we met eerbied en respect aan de voeten mogen zitten.

Maria zat aan de voeten van de Here Jezus

Ze was niet bezig, nee ze was gaan zitten aan Zijn voeten en ze concentreerde zich op Hem en op wat Hij vertelde. Wij kunnen soms zo druk zijn met van alles en nog wat. Soms zijn we net als Martha, we kunnen zelfs (te) druk zijn met werk in de gemeente waardoor we niet toekomen aan het zitten aan Zijn voeten. Of we lezen Zijn Woord met muziek aan, terwijl de telefoon gaat of we kijken ondertussen met een half oog naar de tv. Maria had tijd gereserveerd speciaal voor Hem. Er was niets wat haar afleidde, ze kon zich volledig richten op Hem en zo geestelijk worden gevoed. Door zo te handelen kreeg ze als het ware brood wat ze later weer kon uitdelen aan anderen. We moeten altijd eerst iets van de Heer ontvangen voordat we het aan anderen kunnen uitdelen. Maria had het goede deel gekozen.

Maria luisterde naar hetWoord van de Heer

Maria had aandacht voor datgene wat de Here Jezus verteld, daar was ze in geïnteresseerd, daar verlangde ze naar. In onze tijd zijn er veel, heel veel stemmen. Waar luisteren we naar? De mensheid is op zoek  naar invulling van een leegte in het leven. Van alles wordt geprobeerd om die leegte opgevuld te krijgen. Oosterse godsdiensten doen het goed, men probeert het goede in zichzelf te vinden en dan te ontwikkelen. Natuurlijk lost dit het probleem van de leegte niet op, de mens is van nature een zondaar, juist niet goed, volgens de Bijbel. Het ontwikkelen van het goede in de mens staat haaks op de Bijbelse boodschap van sterven en wedergeboorte! Luisteren naar Zijn stem is geweldig belangrijk. Hij heeft woorden van eeuwig leven. Woorden die levend en krachtig zijn en die ons leven totaal kunnen veranderen. Woorden die tot ons komen als vertroosting als we het moeilijk hebben of woorden die ons kunnen bemoedigen als we opzien tegen moeilijke keuzes of ontmoetingen. Maar ook woorden van vermaning als ons leven niet in overeenstemming is met Zijn heilige wil.

Maria en Martha, twee gelovige zussen. Op wie lijkt u op een de dienende Martha of gaat uw verlangen uit naar de ontmoeting met de opgestane Heer en Zijn levende Woord?

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.