Vrede op aarde

Lukas 2:14   vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

 

De herders in Betlehems velden zullen ontzettend verbaasd zijn geweest toen er plotseling een engel van God bij hen verscheen en deze ook nog eens tot hen sprak. Ze waren verbaasd en bevreesd, maar gelukkig sprak de engel direct : ”Weest niet bevreesd, want zie, Ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk zal ten deel vallen”. Geen vrees of angst, maar blijdschap, dat was de boodschap van de engel, want de engel kondigde de geboorte van onze Heiland aan.

Direct nadat de engel dit had gezegd was er een grote hemelse legermacht die God loofde en zong: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. Grote blijdschap verkondigde de engel, want er zou vrede op aarde komen, want de Vredevorst Zijn geboorte werd aangekondigd.

Vrede is iets waar heel de wereld naar verlangd, maar het lukt ons zondige mensen niet echte vrede te bewerkstelligen. Er zijn in onze jaren meer vluchtelingen als gevolg van oorlogen dan ooit in de geschiedenis. Nagenoeg elk continent gaat gebukt onder oorlogen. We verlangen naar vrede maar bereiken het tegenovergestelde omdat de Vredevorst wordt genegeerd. Dat is zo triest.

Hij die geboren is om vrede op aarde te brengen wordt verguisd, beschimpt en volkomen gepasseerd.

Gelukkig zijn er toch velen die Hem wel hebben aangenomen. De ware Christus gelovigen, tot welke denominatie ze ook behoren, mogen nu al Zijn vrede, Zijn Shalom ervaren in hun leven.

In de eerste plaats is er de vrede met God. Als we onze zonden hebben beleden en Hem als onze Verlosser hebben aangenomen dan zijn we verzoend met God door het lijden en sterven van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. De voor ons onoverbrugbare kloof tussen zondige mensen en een heilige God is door Jezus Christus overbrugd. Hij werd geboren om in onze plaats te sterven en om ons zodoende het nieuwe (vrede) leven aan te bieden.

Het is een vrede die je persoonlijk in je hart kunt ervaren. Een diepe intense vrede. Het is een vrede die niet in de eerste plaats te maken heeft met de afwezigheid van oorlog, maar veel meer met de aanwezigheid van God in je leven. Vrede te mogen weten dat er geen oordeel meer is, dat je verlost en verzoend bent, dat je gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. God heeft echt de hemel leeg gegeven aan ons, Onvoorstelbaar, maar waar!

Een andere vorm van vrede is de vrede van God. De vrede van God heeft te maken met onze dagelijkse situatie. Hij wil elke dag bij en met ons Zijn en leidt ons als een Herder op onze levensweg, zodat we ook als er moeilijkheden komen toch Zijn diepe vrede in ons hart mogen ervaren. Vrede is een vrucht van Gods Geest (Gal. 5:22). Deze vrede geeft Hij aan ieder die zich wil laten vullen en leiden door Zijn Heilige Geest. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat, Fil. 4:7. Het is de vrede van God, terwijl het in de alinea hier direct boven over de vrede met God gaat.

Een derde vorm van vrede is de onderlinge vrede. Dat wil zeggen de vrede tussen gelovigen onderling. Hoe goed en hoe liefelijk is als broeders ook tezamen wonen, Ps. 133:1. Waar gelovigen samen zijn kan iets worden ervaren van de onderlinge vrede en harmonie zoals God die bedoeld heeft. Dit zou een kenmerk van ons als christenen moeten wezen, Joh. 13:34/5. Juist de onderlinge liefde en vrede zou ons als christenen moeten typeren. Helaas is dit lang niet altijd de realiteit. Het blijkt in de praktijk nog knap lastig om elkaar in liefde te aanvaarden. Dit komt omdat Hij niet altijd de eerste plaats krijgt in levens van gelovigen. Maar daar waar Hij op de troon zit in persoonlijke levens vallen allerlei verschillen direct weg omdat het dan om Hem gaat en niet om allerlei verschillen van inzicht of id.

Tot slot is er ook nog een vrede die ons te wachten staat. Een vrede  die zal komen als Hij zal heersen op deze aarde in het Vrederijk. Er zal op aarde vrede zijn gedurende deze periode, de Vredevorst heerst dan immers vanuit Jeruzalem. Toch is dit nog niet de optimale situatie, want in het vrederijk zal gerechtigheid heersen (zie o.a. Jes. 32:1 en Ps. 101:8) op aarde. D.w.z. er zal gerechtigheid zijn, maar ongerechtigheid wordt door de Vredevorst bestraft. Later als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn zal er gerechtigheid wonen op aarde (2Petr. 3:13). Dán is God alles en in allen en dan zal er volmaakte vrede zijn.

Vrede met God, vrede van God, vrede als gelovigen onderling en dan volgt de volmaakte vrede. Dit alles is gebaseerd op het werk van onze Heiland, wiens geboorte wij weer mogen gedenken.

 

 

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.