Adam en Eva en de gemeente van God

Adam en Eva en de gemeente van God.

De Bijbel is een bijzonder boek, het is het Woord van God en niet zomaar een boek. God Zelf heeft alles laten opschrijven door mensen die werden “gedreven”, geleid op te schrijven wat Zijn Geest hen ingaf. Het zijn 66 boeken geschreven door tal van verschillende mensen, van heel verschillende komaf,  in een periode die vele eeuwen bestrijkt en toch is de Bijbel een éénheid, hoe wonderlijk, hoe Goddelijk!

God openbaart Zichzelf in Zijn Woord, het vertelt ons van de Here Jezus, die het vleesgeworden Woord is. Hij heeft ons, toen Hij hier op volmaakte wijze op aarde leefde, God doen kennen. De Bijbel ontvouwt ook Gods plan met deze wereld en Zijn plannen met de gemeente, het is heel bijzonder en hartverwarmend om hier bij stil te staan.

In dit stukje een paar gedachten over Gods plannen met de gemeente van God naar aanleiding van een vers helemaal uit het begin van de Bijbel.  In Genesis 1 e.v.  is nl al vermeld wat God Zijn plan is met de gemeente. De gemeente die pas vele eeuwen later is ontstaan, lees Hand. 2 in het NT. Gods plan met de gemeente gaat ver uit boven Zijn plan met Israël of met de mensen die voordat Israël een volk was leefden of met de mensen die ná de opname van de gemeente tot geloof komen. Hier in Genesis 1 wordt bevestigd wat geschreven staat in Jesaja 46:10 “Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is”. In het begin van de Bijbel vinden we al wat God van plan is vele eeuwen later te gaan doen. Hoe bijzonder, hoe groot zijt Gij!

Genesis 1:26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Er zijn een paar conclusies te trekken n.a.v. bovenstaand vers:

1.      “Laat Ons mensen maken” . Er is als het ware een soort gesprek geweest tussen de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Een gesprek waarin werd besloten mensen te maken naar Gods beeld. Dit was het verlangen van de hele Godheid: mensen naar Ons beeld. Mensen aan wie God Zijn liefde kon geven en aan wie Hij Zijn hart kon openbaren. Hoe bijzonder is dit, God, de Allerhoogste, verlangt naar mensen die naar Zijn beeld zijn geschapen, dat gaat over ons, beseffen we dat? Uit het nieuwe testament weten we, daar heb je die éénheid van Gods Woord, dat dit een verlangen, een plan was van vóór de grondlegging der wereld. Zie Ef. 1:4, waar staat (in mijn  eigen woorden) dat we vóór de schepping van de aarde in Christus zijn uitgekozen. God handelt nl. nooit buiten Zijn Zoon om. Zijn lijden, sterven en Zijn opstanding is de basis van al Gods handelen met de mensheid.

 

2.      “Opdat zij heersen ….” Een tweede conclusie uit bovenvermeld vers is dat deze mensen zouden moeten heersen over alles op aarde. God wilde dus mensen, een man en vrouw, Adam en Eva die zouden heersen over de aarde.  Dit plan van God is nog steeds actueel. Adam, en dan de laatste Adam, dat is de Here Jezus en Zijn vrouw, Zijn bruid, dat is de gemeente, zullen straks heersen over deze aarde. Dat zal in het 1000 jarig vrederijk plaatsvinden, wij zullen met Hem regeren. De tekst is uit Genesis 1, dat is dus van vóór de zondeval in Genesis 3. Door de zondeval leek alles wat God van plan was gedoemd om te mislukken, maar niets is minder waar. Gods plannen falen niet. Vanaf de zondeval is Hij aan het werk gegaan om tot Zijn doel te komen een Mens, dat is de nieuwe Mens , Efeze  2:15, die zal gaan heersen. Uit  Psalm 8, geschreven na de zondeval, blijkt ook dat Gods plan onveranderd is. Psalm 8:6 “Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd”.Ook Hebr. 2 sluit hier bij aan. We zien nu nog niet dat alles aan Hem onderworpen , maar dat gaat wel komen, want de Here Jezus heeft door Zijn werk aan het kruis de duivel onttroont. (De satan heerst nu nog, hij is de god van deze eeuw). Straks zullen we met Christus heersen over deze aarde, zoals Gods plan was met Adam en Eva in Genesis 1.De volgende teksten spreken er van dat wij  met Hem zullen heersen:

 

·         2 Timotheüs 2:12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;

·         Openbaring 5:10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

·         Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

3.      “en God schiep de mens naar Zijn beeld”. De mens is geschapen naar Zíjn beeld. Dat is wonderlijk eerst staat er naar ons beeld, hier wordt vermeld naar Zijn beeld (Gen 1:26/7). De mens is geschapen naar het beeld van Gods Zoon, Zijn beeld,  de Here Jezus Christus. Hij, Christus, is het beeld van de onzichtbare God. Naar Zijn beeld zijn we geschapen. Door de zondeval is er veel mis gegaan, het gif van de zonde heeft heel veel verwoest, maar als we schuilen achter het bloed van het Lam worden we opnieuw geboren en gaat Hij ons herscheppen naar het beeld van Zijn Zoon. Christus krijgt dan in ons gestalte. Al Gods handelen, gebaseerd op het werk op Golgotha, is er op gericht Gods plan, zoals beschreven in Gen. 1:26, tot uitvoering te brengen. Hij wil niets liever dan dat er mensen zijn, die (her)schapen zijn en die op Hem lijken en die met Hem zullen heersen over deze aarde.

 

Gods verlangen was en is mensen die geschapen zijn naar Zijn Beeld. Helaas ging het in Genesis al heel snel mis door de zonde van Adam en Eva en als we nu om ons heen kijken of nog dichter bij als we eerlijk in ons eigen hart kijken dan moeten we constateren dat we vaak zo ontzettend weinig laten zien van God in ons leven. Wat zal Hem dat een pijn doen, denken we hier wel eens aan? En wat moet het voor God en geweldige vreugde zijn geweest toen Zijn Zoon als Mens hier op aarde leefde zoals Hij het oorspronkelijk had bedoeld. Hij liet zien hoe God is. Hij was het die in Zijn leven op aarde het beeld was van de onzichtbare God, Coll. 1:15. Hij heeft, door hoe Hij leefde, ons God doen kennen, Hij heeft Gods Vaderhart in al zijn volheid aan ons geopenbaard. Toen God Zijn Zoon zag op aarde en zag hoe de Here Jezus Hem gehoorzaam was in alles en Hem daardoor verheerlijkte was Hij daar zo ontzettend blij om. Daarom heeft Hij Hem (Jezus) uitermate verhoogd en Hem aan Zijn rechterhand gezet. God wil van voor de grondlegging  der wereld dat Zijn éniggeboren Zoon (Joh. 3:16) Zijn éérstgeboren Zoon wordt en dus niet meer Zijn éniggeboren Zoon. Dat er dus nog zéér velen na Hem zouden komen die óók zouden leven tot eer en verheerlijking van Hem door Hem van harte gehoorzaam te zijn. Hij wil zo graag dat de Here Jezus in ons zichtbaar wordt, dat is Zijn doel.

 

4.      Een vierde punt is dat er is geschreven over mensen, dat betekent twee mensen en zoals uit vers 27 blijkt gaat het om een man en een vrouw. Dit wijst, zoals gezegd, heen naar de tweede Mens, de Here Jezus en Zijn bruid, Eva, de gemeente. De gemeente is geschapen, of beter gezegd wordt herschapen naar Zijn beeld. De Here Jezus is nu, in deze tijd,  bezig Zijn gemeente te reinigen door Zijn Woord. God wil tot ons spreken door de Bijbel, zodat we gereinigd worden, verkeerde dingen belijden en nalaten en ons volkomen aan Hem geven, zodat we heilig en onbesmet zijn als Zijn toekomstige bruid. Een bruid die bij Hem past, zoals ook Eva bij Adam paste. Een bruid die net als Eva volkomen rein was, want dat was Eva in Genesis 1, het was immers voor de zondeval. De vraag die op ons, op mij afkomt is: Ben ik bereid om me door Hem te laten reinigen, door Zijn Woord? Gehoorzaam ik aan dat Woord of ga ik mijn eigen gang? Het is erg belangrijk om hier over na te denken.

 

5.      Adam en Eva waren een éénheid, ze hoorden onlosmakelijk bij elkaar, ze vulden elkaar aan. Eva was een bruid die bij Adam paste, zoals Eva een hulp was die bij Adam paste. De Here Jezus en Zijn gemeente zijn ook een eenheid. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Eva was aan Adam gegeven, zo is ook de gemeente, de bruid aan Hem gegeven. (Joh. 17:6, 9, 11). We zijn als gemeente verbonden aan één Man, 2 Cor. 11:2. Dan is het ook begrijpelijk dat we als we niet leven zoals Hij wil en we ons met andere zaken bezighouden we in geestelijk opzicht overspel plegen!  Alles wat tussen Hem en ons komt is een afgod, het trekt ons van God af.  Zonden scheiden ons altijd van Christus die heilig is, het kunnen dingen zijn die op zichzelf niet zondig zijn, maar als die een zo grote plaats gaan innemen dat we het belangrijker gaan vinden dan onze relatie met Hem dan is het een afgod. Israël ging in het verleden vaak zijn eigen weg, dat doen wij ook als we Hem ontrouw zijn!  Geestelijk overspel is net zo erg als wat Israël indertijd deed met de letterlijke afgoden.

 

6.      Eva was genomen uit Adam. Daar moeten we ook even bij stil staan. Adam was uit de aarde genomen. Eva niet, zij is voortgekomen uit Adam. De laatste Adam, de Here Jezus, is verwekt door de Heilige Geest, Hij is Volmaakt, zondeloos, rein. Wij, Zijn gemeente, zijn ontstaan uit Hem. Er is, in principe, niets zondigs aan de gemeente, omdat we uit Hem zijn voortgekomen. God ziet ons, die uit Hem zijn voortgekomen, in Hem aan als volmaakt en rein, zoals Hij is. Als we ons door verkeerde handelen bezoedelen dan reinigt Hij ons door Zijn Woord. Van ons wordt door Petrus dan ook gezegd, dat we de Goddelijke natuur deelachtig zijn, zoals Eva dezelfde natuur als Adam had, omdat ze uit Hem was genomen. Hoe kostbaar is dit, we hebben de Goddelijke natuur! Toen we onze zonden beleden en Hem aannamen als onze Verlosser werden we van “bovenaf”, opnieuw geboren een totaal nieuwe natuur, de natuur van God  Zelf! Gods wens is dat we de werkingen van ons vlees, onze oude natuur doden en dagelijks leven uit deze nieuw Goddelijke natuur, deze Goddelijke  Bron door de kracht van de Heilige Geest.

 

7.      Adam en Eva waren een eenheid, ze waren één vlees. Zo zijn ook Christus en Zijn gemeente een éénheid, ze horen onlosmakelijk bij elkaar. We zijn in OT bewoordingen “vlees van Zijn vlees”. Je zou zelfs kunnen zeggen, ik schrijf het met schroom dat de Here Jezus niet “compleet” is zonder Zijn bruid de gemeente. In het OT gaat het over Israël, Gods volk. Dit was in zekere zin een eenheid, maar de eenheid van de gemeente gaat veel verder. We zijn door één Geest verbonden, allemaal gelovigen. In  Israël had je deze verbinding door de Geest niet en ook bestond Gods volk niet uit uitsluitend gelovigen.  De periode van vóór Israël handelde God met name met individuen, Henoch, Noach etc. de periode na de opname van de gemeente is er ook niet dezelfde unieke eenheid van gelovigen zoals die er nu is bij de gemeente. Eenheid met elkaar en eenheid, ontzettend nauwe verbondenheid met Hem! Deze eenheid zien we ook als er gesproken wordt over de gemeente als Zijn lichaam. Dat is een ander beeld dan de gemeente als Zijn bruid. De verbondenheid tussen een lichaam en een hoofd is absoluut noodzakelijk, anders is er geen leven. Wij, als gemeente zijn onlosmakelijk verbonden met het Hoofd, de Here Jezus. Wat een voorrecht wat een unieke positie hebben we.

 

8.      Eva is ontstaan uit de wonden van Adam. Ze is genomen uit zijn rib toen er een diepe slaap over Adam kwam. De gemeente is ontstaan uit de wonden van de Here Jezus die Hem zijn toegebracht op het kruis. Zonder het lijden en sterven van de Here Jezus, zonder Zijn dood en opstanding zou er geen gemeente zijn geweest. Op Hem is de gemeente gebouwd en uit Hem is de gemeente ontstaan. Hij is voor ons verwond, gepijnigd en gestorven opdat wij het leven zouden hebben. Door Zijn dood zijn we met God verzoend, zonder Zijn offer zou dit nooit zijn gebeurd. De volgende uitspraak is van Matthew Henry: “Dat de vrouw gebouwd werd uit een rib uit Adams zijde, niet uit zijn hoofd om hem te overtreffen, niet uit zijn voeten om door hem vertreden te worden, maar uit zijn zijde, om zijn gelijke te wezen, onder zijn arm, om door hem beschermd te worden, en nabij zijn hart om door hem te worden bemind”.  Christus heeft Zijn gemeente op een onvoorstelbare wijze lief. Het beeld van de gemeente al bruid van Christus spreekt met name van de liefde die Hij heeft voor Zijn gemeente.

 

De gemeente als lichaam spreekt meer van de onlosmakelijke eenheid die er is tussen gelovigen onderling en natuurlijk van hun onverbrekelijke band met het Hoofd, Christus. Dan is er ook nog het beeld van de gemeente als huis van God, als tempel, dit spreekt met name van Zijn verlangen te wonen temidden van Zijn volk, temidden van de door Hem verlosten. Hij verlangt hier naar, Hij zoekt mensen die Hem aanbidden in Geest en waarheid.

 

9.      Genesis 2:22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens.

De Here God bouwde de rib tot een vrouw. Het is nu God Zelf, en alleen Hij, die de gemeente vormt en bouwt. Het is Zijn werk, niet het onze. Matth. 16:18 op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen.

Onze verantwoordelijkheid is ons te kleden met smetteloos fijn linnen, Openbaringen 19:8. Dat wil zeggen leven met Hem en dus tot Zijn eer leven, ons laten wassen door Hem, door het waterbad, dat is Zijn Woord. Maar uiteindelijk is het ook zo dat als we rein zijn, dat ook weer de uitwerking is van Zijn werk aan ons hart door Zijn Geest en Woord. Hij, de Here bouwt Zijn gemeente! En Hij zal Zijn gemeente, als Zijn werk voleindigd is, geven aan de laatste Adam, Zijn Zoon Jezus Christus.

 Psalm 127:1 Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

10.  Adam had Eva lief, de Here Jezus heeft de gemeente lief. Maar ook het omgekeerde is waar. Gen. 3: 16 “…en naar uw man zal uw begeerte uitgaan”. Begeerte wil zeggen, verlangen of hunkering. Eva had Adam lief, de gemeente heeft Christus lief, zeker als we ons oog richten op het kruis van Golgotha en bedenken wat Hij daar voor ons heeft gedaan dan gaat ons hart overvloeien van begeerte en dankzegging als we beseffen wat het Hem heeft gekost om ons tot Zijn bruid te verwerven, wat een onpeilbare liefde.

 

11.  Er ligt ook voor ons die behoren tot de gemeente, net als voor Eva, een dagelijks gevaar op de loer. 2 Cor. 11: 3  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Eva werd verleid, ook wij kunnen worden verleid, satan is zeer actief, zeker in ons voormalig christelijke land, velen zijn  al door hem verleid en velen zijn al afgetrokken van de eenvoudige en loutere/zuivere toewijding aan Hem. Hoe is dat bij u, jou en mij? Vertrouw ik me aan Hem toe? Iedereen kan dit, jong of oud, arm of rijk. Of laten we ons verleiden door satans sluwheid. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 

12.  Tot slot. Eva werd op de zesde dag aan Adam gegeven, de zevende dag was een rustdag. Hierin zit ook een diepere  betekenis. Straks zal in de hemel de bruiloft van het Lam plaatsvinden, Openbaring 19. Daarna zal de Here Jezus, de laatste Adam met Zijn bruid, de gemeente heersen over deze aarde gedurende 1000 jaren. De zevende dag uit Genesis wijst naar deze periode van rust als we met Hem mogen heersen op aarde.

 

Wat een heerlijke toekomst wacht ons, wat een geweldige positie hebben we in Hem gekregen, want al het Zijne is het onze geworden. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, dat is nu al ons deel. Dat we daarvan mogen genieten en bovenal Hem daarvoor zullen loven en prijzen tot in eeuwigheid.

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.