Maar nu, Christus IS opgewekt!

Maar nu, Christus IS opgewekt uit de doden!

 

In de tijd van Paulus waren er mensen die zeiden dat er geen opstanding was. (Die zijn er nu overigens ook, maar dat terzijde).  De Bijbel leert wat anders: Christus is opgestaan, dat is de geweldige boodschap van Pasen. Goede vrijdag spreekt van de climax in Zijn plaatsvervangende lijden en sterven. Pasen spreekt van Zijn opstanding uit de dood.  Zijn lijden en sterven is van enorm en fundamenteel belang, maar zegt Paulus: “Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is”. En in 1 Cor 15:19 herhaalt hij dat in andere woorden. Hij zegt al zou Christus zijn gestorven, maar niet zijn opgewekt dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Dat wil zeggen de meest trieste, zielige, medelijdenswaardigste van alle de mensen! Dat is niet best.

 

Maar nu, Christus is opgestaan! Omdat Hij de wil van de Vader volkomen, tot in de dood heeft gedaan is Hij opgewekt. Hij wilde niets liever doen dan leven als Mens, zoals de Vader dat wilde. En dat heeft Hij gedaan. Door Zijn leven, lijden en sterven in volkomen gehoorzaamheid heeft Hij de Vader verheerlijkt, grootgemaakt en geëerd. Hij is dus opgestaan uit de dood en dat heeft een enorm verstrekkende betekenis. Hieronder volgen een aantal gevolgen van Zijn opstanding uit de doden:

 

·         Hij is sinds Zijn opstanding gezeten aan de rechterhand van de Vader

·         De Heilige Geest is uitgestort

·         We hebben Gods Geest inwonend in ons leven gekregen

·         God heeft Zich met ons verzoend

·         Zijn Trooster troost ons, en verklaart Zijn Woord aan ons

·         Onze zonden zijn volkomen vergeven

·         Onze schuld is totaal weggedaan

·         We zijn voor eeuwig behouden

·         We zijn wedergeboren/opnieuw geboren

·         We zijn kinderen, ja zelfs zonen, dus erfgenamen van God geworden

·         We hebben een Hogepriester die ons dag aan dag draagt

·         We hebben een Hogepriester die met ons mee kan voelen

·         We  mogen ons dagelijks laten leiden door de grote Herder van de schapen

·         We hebben een onderpand voor onze erfenis

·         We zijn overgezet vanuit de duisternis naar het licht

·         We zijn met Hem gestorven én opgestaan

·         We zijn met Hem gezet in de hemelse gewesten

·         We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen

 

Christus is opgewekt, wat een heerlijke woorden met zulke verstrekkende gevolgen. Bovenstaande lijst zou makkelijk uitgebreid kunnen worden met zaken die ons geschonken zijn omdat Hij is opgewekt. Zonder zijn opstanding zouden we arme sloebers zijn, maar nu Hij is opgestaan en Hij leeft en wij zijn geestelijke miljonairs. Ons wacht een heerlijke toekomst: we mogen Hem voor eeuwig zien zoals Hij is en we mogen voor altijd bij Hem zijn.

Pasen wil zeggen dat Hij de Vader heeft verheerlijkt en daarom heeft de Vader Hem uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen!

Gezegende Paasdagen gewenst!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.