Het koninkrijk van God

Het koninkrijk van God

 

Zoals de naam al zegt is het koninkrijk van God het rijk waar Hij heerst, waar zijn wetten en regels gelden.

 

Een aantal kenmerken van het koninkrijk van God:

 

1.        Mattheüs 12:28  Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het KoninkrijkGods over u gekomen.

Lukas 11:20  Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het KoninkrijkGods over u gekomen. Het is het rijk waar, zoals gezegd God heerst en waar satan en zijn boze geesten geen plaats hebben.

2.        Lukas 16:16  De wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het KoninkrijkGods en ieder dringt zich erin. Het koninkrijk van God wordt gepredikt vanaf Johannes de Doper.

3.        Johannes 3:3  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het KoninkrijkGods niet zien. Je kunt alleen via wedergeboorte, geloof in het lijden, het sterven en de opstanding van de Here Jezus, onderdaan worden van dit koninkrijk

4.        2 Thessalonicen 1:5  een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het KoninkrijkGods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt. De gemeente, waar wij toebehoren, dus alle gelovigen van na de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2, behoort tot het koninkrijk van God. (Zie ook bijv. (Hand. 8:12, Hand. 28:31, Coll 4:11)

5.        Lukas 21:31  Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het KoninkrijkGods nabij is. Het koninkrijk van God is ook toekomstig, want het woordje “dit” in Lucas 21:31 verwijst naar de verzen 25/30 waarin wordt geschreven over de periode die vlak vooraf gaat aan de komst van de Here Jezus op aarde (vs. 27). Eerst moet dus deze periode van de grote verdrukking plaatsvinden dán, dus daarna is het koninkrijk van God nabij.

 

Het koninkrijk van God omvat dus zowel het heden als de toekomst van het vrederijk op aarde. Het is het rijk waar de macht van satan is verdreven door Gods Geest (Matth. 12:28/Luk. 11:20). Dit rijk is begonnen toen de Here Jezus op aarde was: “dan”, als de boze geesten worden uitgedreven, door Hem, is het Koninkrijk van God over u gekomen.

 

Ook in Op. 12:9/10 zien we dit “Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen”. Het koningschap van God is gekomen, want de aanklager (duivel)is nedergeworpen. Gods rijk is daar waar satan zijn plaats moet opgeven. Dit rijk zal des te duidelijker daadwerkelijk op aarde zijn als satan is gebonden en Hij regeert als Koning.

 

 

In Lucas 17: 21 zegt de Here Jezus tegen de Farizeeën: “Want zie, het Koninkrijk Gods is in/bij u”. D.w.z.: binnen in u, in uw hart of te midden van u. Dit kom Hij zeggen omdat Hijzelf bij hen was. Hij was er en waar Hij is moet satan vluchten. (Zie. Luc. 4:34).  Daarom was dáár het Koninkrijk van God.

 

We hebben hierboven gezien dat Gods koninkrijk daar is waar Hij is. In Op. 1:6 staat het volgende: “en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt”.  Uit deze tekst kunnen we concluderen dat Hij de uit onze zonden verlosten, dat zijn wij, gemaakt heeft tot een Koninkrijk. Dit vers vertelt ons dat Gods Koninkrijk daar is waar Hij is, maar ook dat Gods Koninkrijk daar is waar Zijn verlosten zijn, dus waar Zijn gemeente is. D.w.z. als ik het in mijn eigen woorden zeg, dat Gods Koninkrijk ook daar is waar door de gelovigen Zijn wil wordt gedaan in de kracht van Zijn Heilige Geest. Als wij leven als Geest vervulde mensen dan moet satan vluchten en is Gods Koninkrijk ook daar. Om diezelfde reden kunnen of moeten (?)  we nu bidden “Uw Koninkrijk kome” omdat dan die plaats aan God wordt teruggegeven. Met de zondeval werd satan de overste van de wereld, daar waar gelovigen hun plaats innemen door te leven in afhankelijkheid aan God wordt a.h.w. een stukje van Gods Koninkrijk herwonnen op de satan. Bidden om Gods Koninkrijk is niet iets alleen voor de toekomst, als Hij gaat regeren op aarde, maar geldt ook nu!

 

Daarom kunnen we nu ook zeggen dat Hij de Koning is, evenals Hij het Hoofd is van het lichaam, de gemeente en straks de Bruidegom van de bruid. Straks zal Hij in het vrederijk zichtbaar heersen vanuit Jeruzalem en dan zal Koningschap natuurlijk veel nadrukkelijker zichtbaar zijn.

 

De voorwaarde om het koninkrijk van God in te gaan is de wedergeboorte: “” Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan .”Joh. 3:5  Dat is natuurlijk ook wel logisch, het is immer het koninkrijk van God, dan zul je Hem als Koning/Heer moeten erkennen. Door wedergeboorte word je dus “onderdaan” van het koninkrijk van God en is Hij je koning. Ditzelfde zie je bijvoorbeeld ook in Colossenzen 1:13  “Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het KoninkrijkvandeZoon zijner liefde”.  Hier heet het het koninkrijk van de zoon zijner liefde, maar dat is hetzelfde koninkrijk. Door Zijn verlossing zijn we hier in gebracht. Joh. 3 gaat over “onze” kant, de wedergeboorte als voorwaarde, in Coll. 1:13 gaat het om “Zijn” kant, het feit dat Hij ons heeft verlost en overgebracht in Zijn Koninkrijk. Mensen die de wil doen van God gaan het koninkrijk van God in, Matth. 21:31.

 

Toen de Here Jezus op aarde kwam, was Hij hier om het Koninkrijk van God voor Israel op te richten. Hij trof echter ongeloof aan, “de zijnen hebben Hem niet aangenomen”, daarom is het koninkrijk van God overgegaan o peen ander volk, de heidenen: Mattheüs 21:43  Daarom, Ik zeg u, dat het KoninkrijkGods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.

 

Later in Gods plan zal Hij toch Zijn Koninkrijk oprichten voor Israël, dit is direct na de grote verdrukking en Zijn wederkomst op aarde. Wij, als gelovigen van de gemeente, behoren nu al tot het koninkrijk van God, dat nog verborgen is. Dat zegt Johannes in Johannes 3, je kunt het koninkrijk van God niet zien, tenzij je wedergeboren bent. Nu een “verborgen koninkrijk” waar wij, als gemeente ook deel van uitmaken, straks een zichtbaar koninkrijk op aarde, waar Hij vanuit Jeruzalem zal regeren. Iets dergelijks zegt Lukas ook: Lukas 17:21  ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het KoninkrijkGods is bij u. Gods koninkrijk is niet zichtbaar, hier of daar, het is bij u, omdat u/jij onderdaan bent van Hem.

 

Het Koninkrijk van God en genezingen, tekenen en wonderen

 

Horen de genezingen, het opwekken van doden en andere tekenen en wonderen ook bij het koninkrijk van God? Het is, denk ik, goed hier het onderscheid te maken tussen het verborgen koninkrijk van God en het komende Koninkrijk van God als de Here Jezus vanuit Jeruzalem regeert op aarde. In deze tijd van het verborgen koninkrijk van God is het zo dat ook de tekenen en wonderen verborgen zijn, straks bij de daadwerkelijke vestiging van het Vrederijk op aarde zal dit gepaard gaan met tekenen en wonderen, net zoals in de periode toen de Here Jezus op aarde kwam om Zijn rijk te vestigen, maar er geen geloof was en het Vrederijk daarom werd uitgesteld. (Zie bijv. Joh. 1:11, Matth. 11:28 waar Hij zegt, nadat Hij verworpen is “Komt tot Mij allen”, d.w.z. joden én heiden. Hij was gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël, maar werd door hen niet geaccepteerd.)

 

In de brieven van het NT, die met name van over de tijd van het verborgen Koninkrijk van God gaan, lees je eigenlijk niets over tekenen, wonderen en het opwekken van doden. Dit komt omdat dit niet een kenmerk is van dit verborgen koninkrijk. Het is wel het kenmerk van het uiteindelijke koninkrijk als de Here Jezus terugkomt en Zijn rijk zal vestigen op aarde. Wel lezen we in de NT brieven adviezen voor mensen die ziek zijn. Het is toch opmerkelijk dat Paulus aan Timotheüs adviseert wat wijn te drinken voor zijn maagproblemen. Hij geneest hem niet omdat dit niet kenmerkend is voor het verborgen koninkrijk van God. 

 

1 Corinthiërs 1:22  Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid.

 

Toen de Here Jezus op aarde kwam ging dit gepaard met tekenen en wonderen, Hij zou het Koninkrijk voor de Joden immers oprichten was de verwachting. Hij werp echter niet geaccepteerd en verworpen. Als Hij straks terugkomt om in Israël, Jeruzalem Koning te zijn zal dit logischerwijs opnieuw gepaard gaan met tekenen en wonderen. De joden verlangen immers tekenen.

 

 

Geneest God dan niemand in deze, onze tijd? Zeker dit kan God doen en Hij doet het soms ook, maar het is niet een kenmerk van deze tijd. Het gebeurt, maar ook meer in het verborgene, zoals past in een verborgen koninkrijk. De tekenen en wonderen horen veel meer bij de start van het koninkrijk op aarde.

 

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.