Begraven of cremeren

Begraven of cremeren?

 

Nog niet zo heel lang geleden liet nagenoeg  iedereen in Nederland zich begraven. Sinds het begin van de vorige eeuw is dit echter nogal veranderd. Veel mensen laten zich tegenwoordig, geleid door allerlei verschillende motieven, cremeren. Cremeren betekent verbranden of verassen. 1 april 1914 vond in Velsen, waar het eerste Nederlandse crematorium staat, de eerste crematie plaats. Van deze crematie werd een proces verbaal opgemaakt, want cremeren was toen nog niet legaal. Vervolging heeft echter niet plaatsgevonden, het werd gedoogd. In 1955 is er een wetswijziging geweest die cremeren legaliseerde en sinds 1991 is er een wet op de lijkbezorging waarin begraven en cremeren werden gelijkgesteld.  Dit had te maken met misdrijven, men was nl. bang dat door crematie sporen van moord zouden verdwijnen. In 1955 is toen bepaald dat er een tweede lijkschouwing diende plaatst te vinden.

Het feit dat het best wel lang heeft geduurd voordat cremeren gemeengoed werd in Nederland is te danken aan de invloed van het christendom en de kerken. De meeste kerken wezen cremeren af of waren nogal terughoudend. Met de leegloop van de kerken en daarmee de afname van de christelijke invloed in de maatschappij is cremeren veel meer in zwang gekomen. Daarnaast kwam natuurlijk ook met de komst van vliegtuigen en het internet van alles onder handbereik vanuit het Oosten. Denk aan de new age beweging met invloeden uit o.a. het Hindoeïsme en Boeddhisme.

De belangrijkste vraag is natuurlijk wat zegt de Bijbel over dit onderwerp.

Hieronder een aantal gedachten ter overweging:

·         Als in de Bijbel wordt gesproken over verbranden, dan heeft dit bijna altijd te maken met oordeel en de toorn van God.

·         Er wordt gesproken over het offeren van kinderen, dit wordt gedaan door volken die afgoden dienen. Jeremia 19:5 “ en zij de hoogten van de Baal gebouwd hebben om hun kinderen als brandoffers voor de Baal met vuur te verbranden, iets wat Ik niet geboden noch uitgesproken heb en wat Mij niet in de zin is gekomen”. Zie bijv. ook 2 Kron. 33:6.

·         Het vuur/oordeel is bereid voor de duivel en zij engelen. Mattheüs 25:41  “Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is”.

·         Nergens geeft de Bijbel aan dat mensen gecremeerd dienen te worden.

·         De Bijbel spreekt echter wél frequent over graven, bijv. Abraham, Jozef, David etc. en natuurlijk de Here Jezus Zelf.

·         Zie deze uitspraak:  Lukas 9:60 “ Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven (er staat niet: cremeren) ;

·         Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, zouden we deze tempel moeten verbranden?

·         Verbranden duidt op het einde, het is over, terwijl begraven juist het begin is. We zaaien een lichaam in de stellige verwachting van de komende oogst, nl. de opstanding van ons lichaam als de Here Jezus komt en de bazuin zal klinken.

·         Stof o.g.v. natuurlijke ontbinding en as door verbranding zijn NIET hetzelfde. De Bijbel leert dat de mens tot stof (Hebr, afar) zal terugkeren en niet tot as (Hebr. efer) in de betekenis van  as als gevolg van verbranding.

 

In de Bijbel is geen direct verbod om te cremeren te vinden, maar lezen we de Bijbel door dan is cremeren absoluut niet passend in de geest van de Bijbel.

 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.