Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi

 

Leefde zo’n 800 jaar geleden. Nadat hij al zijn bezittingen had weggegeven ging hij leven tussen bedelaars en melaatsen, in navolging van Christus.
Hij wist dat hij veel tekort kwam en een zondig mens was, maar bezielt tot op vandaag duizenden mensen door zijn radicale levenswijze.Vele keizers en pausen hebben minder invloed gehad op de samenleving en de kerk dan deze kleine arme man. Niet door te protesteren, maar door Jezus authentiek na te volgen, blies hij de christelijke waarden, vrede, liefde voor de natuur, de medemens en God, nieuw leven in.
Een bekend gebed van Franciscus van Assisi is:

 

Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede.
Laat me liefde brengen, waar haat overwoekert.
Laat me vergeving brengen, waar beledigd wordt.
Laat me eendracht brengen, waar tweedracht heerst.
Laat me waarheid brengen, waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen, waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen, waar gewanhoopt wordt.
Laat me licht brengen, waar duisternis heerst.
Laat  me vreugde brengen, waar droefheid is.

 

En moge ik bij dit alles zoeken,
Niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten,
Niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen,
Niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen.

 

Want het is door te geven, dat men ontvangt,
Door zichzelf te verliezen, dat men vindt,
Door te vergeven, dat men vergeving krijgt,
En door te sterven, dat men verrijst.

 

Bron: “Geloven gaat verder” door Ds. H, Esbach, uitgave IBB.

 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.