Kerst 2014

Jesaja 11:1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.


Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isai. Dat is een heen wijzing naar de geboorte van de Here Jezus Christus, Hij wordt bedoeld met dat rijsje. De eerste hoofdstukken van Jesaja gaan over een duistere periode in de geschiedenis van Israël, maar telkens zijn er ook verwijzingen naar een betere toekomst, zo ook in hoofdstuk 11 vers 1. En wij weten dat deze profetie vervuld is met de geboorte, het leven, lijden en sterven van de Here Jezus.


De tronk van Isaï was bijna volledig neergeveld, er was nagenoeg niets meer van over van het koninkrijk van David, een van de grootste koningen uit de geschiedenis van Israël. Slechts een tronk, een restant, maar uit die restanten van de stam zou een rijsje, een nieuw takje met nieuw leven voortkomen.


Dit typeert onze God, Israël was telkens afvallig , maar Hij was en is, ook voor ons, telkens weer genadig. Naast oordeel is er altijd weer hoop en toekomst bij de Here, mits er inkeer en berouw is.


Duistere tijden waren het maar toch de belofte van een rijsje, de belofte van de komt van de Messias. En wij weten dat uit dit “Rijsje” vrucht is voortgekomen, veel vrucht. Wij weten ook dat de Geest des Heren op Hem rustte, zoals Jesaja zegt in hfdst. 11 vers 2. Wij weten dat Hij vol van wijsheid was, dat Hij een wonderbare Raadsman is en dat Hij leefde in de vreze des Heren. Het was zijn spijze de wil van Zijn Vader te doen, dat wil zeggen dat hij het gehoorzamen aan Zijn Vader boven alles stelde.


Wij weten ook dat er een tijd zal komen dat Hij in “gerechtigheid zal richten” zoals vers 4 zegt dit wijst heen naar de periode van het Vrederijk. Het eerste wat staat te gebeuren op Gods kalender is de opname van de gemeente (Joh. 14:1/3, 1 Thess. 4:13/18), Hij zal ons dan in het Vaderhuis brengen waar we met Hem zullen zijn!  Daarna zal de periode aanbreken die in Gods Woord de grote verdrukking wordt genoemd. Een periode van ca. 7 jaren waarvan de laatste 3,5 jaren het zwaarste zullen zijn. Daarna zal Hij terugkomen op aarde en zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg in Jeruzalem en dáárna zal Hij duizend jaren regeren vanuit Jeruzalem in ware gerechtigheid.  De satan zal gebonden zijn gedurende deze periode. Jaarlijks zullen alle volken optrekken naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren (Zach. 14:16) en om zich te buigen voor de Koning! Wat een tijd zal dat zijn!


Er was hoop in de tijd van Israël, er is hoop in onze tijd en deze hoop is gebaseerd op Gods trouw. Het Rijsje, de Here Jezus, is gekomen, zoals God had beloofd. De maagd is zwanger geworden. Hij is in Bethlehem geboren en heeft Zijn hele leven als Mens Gods wil gedaan. Toch werd Hij gekruisigd in Jeruzalem! Onze zonden, uw, jouw en mijn zonden werden op Hem gelegd, Hij droeg als Plaatsvervanger het oordeel over onze zonden. Al Gods baren van toorn gingen over Hém heen, Hij was verlaten van mensen en van God, opdat wij nooit meer verlaten zouden zijn. Het was een diepe, onvoorstelbaar diepe weg die Hij is gegaan, uit liefde voor ons.


Het kruis leek de grootste overwinning voor satan, maar het werd zijn nederlaag en het werd de grootste overwinning van de Here, want Hij stond op uit de doden! Hij leeft en is nu aan Gods rechterhand gezeten. Zijn offer is aanvaard!


Dit alles was het gevolg van Zijn geboorte in de stal van Bethlehem, Hij was veracht. Er was geen eens plaats voor “hen” in de stal. Dit suggereert dat er voor anderen wel plaats was. Onvoorstelbaar, de Schepper van hemel en aarde, was niet welkom! Hoewel Hij wist wat er zou gebeuren als Hij geboren zou worden en zou leven als Mens op aarde was Hij toch bereid deze weg te gaan. Hij heeft Zichzelf ontledigd (Fil. 2:7) , de Elberfelder vertaling zegt: “sich selbst zu nichts machte”. D.w.z. Hij gaf al alles op, dat was liefde pure Goddelijke liefde, Agape liefde . Liefde die volkomen was gericht op het welzijn van de ander, op ons.


Als we gedenken dat de Here Jezus is geboren, is het goed om ook te bedenken wat de gevolgen, de heerlijke gevolgen zijn van Zijn geboorte. Gods plan is nog niet volledig uitgevoerd er staat nog van alles te gebeuren en we leven nu ook in een zeer boeiende tijd als we zien dat Rusland weer “ontwaakt”, als we de ontwikkelingen in het Midden Oosten zien, als we zien dat er, en dan komen we in eigen land,  “meer liefde voor genot dan voor God” is, dat de trouweloosheid toeneemt evenals onheiligheid, ongehoorzaamheid en onmatigheid en dan ben ik nog lang niet volledig met de opsomming van de kenmerken van de eindtijd in (2Tim. 3:1 e.v.) dan weten we dat God bezig is Zijn plan uit te voeren. Dan weten we dat er hoop is en dat Zijn (weder)komst naderbij komt, omdat de profetie uit Jesaja 11 vers 1 is uitgekomen!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.