Wake up!

Wake up, ontwaakt!

Mattheüs 1:24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed
hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich.


Het is een bekende geschiedenis: Maria was zwanger, maar niet
van Jozef. Hij was immers een rechtschapen man, d.w.z. een man die leefde naarde ge- en verboden van God. Jozef wist dat deze geboden tot welzijn en bescherming waren gegeven. Daarom had hij nog geen seksuele gemeenschap met Maria gehad. Als Jozef hoort dat Maria zwanger is wil hij haar stilletjes verlaten om haar niet in opspraak te brengen. Dan spreekt de engel des Heren tot hem en vertelt Jozef dat Maria zwanger is uit de Heilige Geest en dat de Verlosser van zijn volk zal worden geboren. Immanuel God met ons! Dit was al eeuwen eerder geprofeteerd en stond nu op het punt in vervulling te gaan, het was een boeiende tijd!

Als de engel tot Jozef in een droom heeft gesproken ontwaakt hij en gaat hij doen wat de engel tot hem heeft gezegd.

Een leerzame geschiedenis voor ons!  Alle dingen zullen voor Zijn kinderen meewerken ten goede staat in Rom. 8:28, dat is nogal wat. Maar we moeten beseffen dat God almachtig is. Hij gebruikt elke omstandigheid om ons dichter bij Hem te brengen, realiseren we ons dat wel en reageren we op de juiste geestelijke wijze?

Jozef werd met een megaprobleem geconfronteerd, zijn verloofde was zwanger en niet van hem! Zijn wereld leek in te storten, Maria zwanger en hij had geen gemeenschap met haar gehad, dus … Je zou maar in Jozefs
schoenen staan.

Jozef had, en dat siert hem, in eerste instantie besloten Maria te verlaten. Dat was echter een besluit wat genomen was zonder de Here daarin te kennen. Dit is zo herkenbaar, wij zijn ook geneigd keuzes te maken
zonder Hem er in te kennen, zonder Hem daarbij te betrekken. We reageren vaak primair: er gebeurt iets en we bedenken meteen een oplossing, dat is menselijk, maar niet goed, niet verstandig, niet geestelijk. Dat is onze eerste les.

Jozef sliep, totdat het Woord van de Here tot hem kwam, toen ontwaakte hij!  Ook wij kunnen “geestelijk” slapen. Dan is het belangrijk dat als de Here tot ons spreekt wij ontwaken, wake up! Het is belangrijk dat we Zijn stem herkennen tijdens het lezen van Zijn Woord, het horen van een preek, door een lied, een gesprek met een andere gelovige etc. Het begint met het herkennen van Zijn stem en daarna  gehoor geven aan wat Hij heeft gezegd, dus doen wat Hij zei!

We moeten wakker worden, ontwaken en Zijn weg bewandelen.
Dat is de weg tot zegen en dat is de weg tot eer van Hem, dus ontwaakt!

God had hele andere plannen met deze gebeurtenis en met het leven van Jozef en Maria en zo kan Hij ook hele andere plannen hebben met ons
leven. Staan we daar voor open? Mag Hij ons leiden, geven we Hem, de ruimte in ons leven?

Onze God is een persoonlijk God, die heel nauw betrokken
wil zijn bij ons leven, Hij wil met ons de tijd die we hier op aarde hebben
doormaken, wij mogen achter Hem aan wandelen. Hij wil ons leiden, voeden, beschermen, troosten, vermanen, bemoedigen, corrigeren, dragen als we zwak zijn. Kortom Hij wil betrokken zijn in ons hele leven!

Het spreken van God tot Jozef in Zijn slaap had echter ook
een grotere en veel wijdere betekenis dan alleen, hoe mooi ook, het leven van Jozef en Maria.

De boodschap van de engel hield ook de vervulling in van Gods beloften gedaan door de profeten uit het Oude Testament. God was bezig Zijn plan der eeuwen uit te voeren, de Verlosser van Israël zou worden geboren.
Toen Jozef deze boodschap begreep veranderde hij zijn plannen radicaal.

Wij dienen net als Jozef meer zicht, gebaseerd op Gods Woord, te krijgen op Gods plan met deze wereld. We moeten ontwaken! We slapen soms of regelmatig (?) geestelijk. Ook in onze tijd is God bezig Zijn van tevoren geprofeteerde plannen te volvoeren  We leven in de eindtijd, zien we (ontwaakt!) wel dat God door de gebeurtenissen in de wereld bezig is Zijn plan uit te voeren?

De vestiging van de staat Israël in 1948 is een zeer belangrijk teken van Gods handelen. Men zegt wel eens dat de eindtijd toen is begonnen! De gebeurtenissen voltrekken zich in onze tijd in een razend tempo.
Hebben we, in het licht van het profetisch woord, zicht op al de veranderingen in de landen rondom de Middellandse Zee, het ontwaken van de grote macht uit het Noorden, lees Rusland. De tijd dat niemand
kan betalen zonder het merkteken van het beest is nu technisch realiseerbaar, terwijl dat in de tijd van Johannes ondenkbaar, onvoorstelbaar  was. Zien we wel dat liefdeloosheid en onreinheid
zich in een razend tempo voltrekken, ook in de christelijke wereld, het zijn
allemaal tekenen van de eindtijd, ontwaakt!

Ontwaakt gij die slaapt is een oproep uit de Bijbel, we
moeten weer wakker worden, alert zijn op tekenen en ontwikkelingen die God heeft aangekondigd en klaar zijn voor het moment dat hij komt om Zijn gemeente thuis te halen!

Daarom ontwaakt gij die slaapt en let op Gods handelen in
deze boeiende tijd, Zijn komst is nabij!


Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.