Psalm 119:32

Psalm 119:32 Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart.


Psalm 119 is een bijzondere psalm, niet alleen omdat het een loflied op Gods wet is of vanwege de lengte van deze psalm, maar ook omdat de psalm een naamgedicht is. Dit laatste komt door de vertaling niet duidelijk over.


Een korte toelichting, de psalm heeft 176 verzen, deze verzen zijn opgedeeld in 22 “blokjes” van telkens acht verzen. Het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters, in het Hebreeuws begint elk “blokje” van 8 verzen met één van de 22 letters, het “eerste” blokje begint met de aleph en het laatste van de 22 “blokjes” begint met de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, de taw. Maar dat is nog niet alles, want ook elke regel van elk “blokje” begint met dezelfde letter, dus de eerste 8 regels beginnen alle met de aleph en zo gaat dat door met het 2e groepje, 8 keer de letter bet en ook al de volgende groepjes van 8 verzen beginnen steeds met een opvolgende Hebreeuwse letter. Hoe bijzonder!


In vers 32 zegt de psalmdichter : ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart. Hier is iemand aan het woord die een ervaringsdeskundige is in het navolgen en naleven van Gods wet en zijn conclusie is dat zijn hart wordt verruimd. Dat is bijzonder!


In zijn  algemeenheid wordt het christendom vaak gezien als een stelsel van regeltjes die men moet volgen of juist nalaten. Dan is deze conclusie van David, want hij is waarschijnlijk de auteur van de psalm, toch wel extra opmerkelijk. Zijn ervaring is dat zijn hart wordt verruimd, groter wordt.


Het verruimen, verwijden of  groter worden van het hart van David gold voor hem, maar zal ook in ons hart zal plaatsvinden als we Zijn geboden doen. Want dan gaat Hij met Zijn Heilige Geest in ons aan het werk om ons hart alle kanten op te verruimen.


We gaan dan meer zicht krijgen over wat zonde is en hoe God daar over denkt. Zonde en God kunnen niet samen gaan, Hij is heilig! Waar het licht van Zijn Geest komt, daar wordt zichtbaar wat niet van Hem is, wat zondig is. Ons hart wordt ruimer voor de zonde niet in de zin van het makkelijk accepteren van wat zondig is, maar juist het tegenovergestelde, we beseffen eerder wat zondig is en we willen dat dan eerder belijden.


Ons hart wordt ook ruimer, door Gods Geest, zodat we de ander oprecht kunnen liefhebben met Zijn liefde (agape) die in ons hart is uitgestort. We zijn niet alleen met onszelf bezig, maar krijgen door Hem ook een ruimer hart voor onze naasten.


We krijgen een barmhartiger hart, dat omziet naar de nood van anderen en een barmhartigheid die niet alleen openbaar komt in woorden, maar juist ook in daden. Dit alles gebeurt omdat God in ons aan het werk is als we Zijn geboden toepassen in ons leven.


Zijn genade wordt ook groter, ruimer in ons hart, als we gehoorzamen aan Zijn Woord. We zijn bereid anderen te vergeven en doen niet meer zo moeilijk over allerlei onbenulligheden. Dan gaat gelden wat in de psalmen staat “hoe lieflijk is het als broeders tezamen wonen”.  Deze echte eenheid en liefde is geweldig, daar gaat veel zegen van uit. Maar als we niet in Zijn geboden wandelen gaat het fout en ontstaat er wrijving, ruzie, onenigheid etc. Het is zo triest en zo’n slecht getuigenis als christenen op zo’n wijze met elkaar omgaan.


In Christus is veel vrijheid.  De ruimte voor het christenleven is als een cirkel met in het midden de Here Jezus, zolang we bij Hem blijven binnen de cirkel wil en zal Hij ons zegenen. Gaan we echter buiten de cirkel, dan handelen we niet naar Zijn wil en kunnen we problemen verwachten, onze groei stagneert, en we raken van Hem verwijderd met alle gevolgen van dien. Zijn geboden (cirkel) is juist bedoeld tot ons welzijn en tot onze bescherming. De cirkel is de ruimte waarin Hij ons hart wil verruimen en waarin we kunnen genieten van Zijn zegeningen en aanwezigheid. Binnen de cirkel is de plaats waar Hij ons wil hebben, zodat we steeds meer groeien naar Zijn beeld. Hij wil ons leren nederig en zachtmoedig van hart te zijn, precies zoals Hij zelf was.


Als mensen hebben we echter telkens weer de neiging zelfstandig te willen zijn en gaan we buiten ons “speelveld”, buiten het gebied waar binnen Hij ons graag wil hebben. Als we buiten de cirkel treden zijn we ongehoorzaam, niet in Christus en doen we Hem verdriet en doen we onszelf te kort. Want juist zolang we binnen de cirkel blijven we op de goede weg, op Zijn weg. Dan wandelen we met God, zoals Abraham en Henoch. Binnen de cirkel zijn we vruchtbaar en de vrucht is tot eer van Hem, buiten de cirkel brengen we stinkende vruchten voort. Het is als met de wijnstok en de wijnrank, er is alleen vrucht als we blijven in Hem!


Ons hart wordt ook nog op een andere wijze verruimd, we gaan nl. als we Hem oprecht volgen, steeds meer van Hem begrijpen en zien. Hij wordt steeds kostbaarder voor ons omdat  hij Zichzelf aan ons openbaart. Psalm 25:14 “Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend”. Wat een prachtig vers, Hij wil vertrouwelijke omgang met wie Hem vrezen. Mensen die oprecht met Hem leven en die Zijn Woord gehoorzamen daar wil Hij op een bijzondere manier mee omgaan en hen zelfs Zijn verbond, Zijn plannen bekend maken! Door die bijzondere omgang leren we Hem beter kennen. In dit verband is ook Johannes 14:21 van belang “Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren”. Hem gehoorzamen betekent dat Hij Zichzelf steeds meer bekend zal maken en zal openbaren. Wij worden dan kleiner en Hij wordt groter, steeds groter in ons hart, ons hart wordt door Hem verruimd.


We gaan steeds meer begrijpen van Zijn oneindige liefde voor ons, we gaan meer beseffen hoe diep de weg geweest is die Hij is gegaan om ons te verlossen. We gaan meer beseffen van wat het voor Hem betekend  moet hebben Mens te zijn geweest te midden van mensen die Hem niet accepteerden en Hem, hun Schepper (!) uiteindelijk vermoordden aan een kruis.


Als ons hart verruimd word, als Hij steeds belangrijker wordt in ons leven dan worden onze gebeden anders, dan zijn het geen verlanglijstjes met allerlei wensen meer, maar dan gaan we God danken voor de Here Jezus. Dan gaan we Hem aanbidden en zijn we niet alleen meer met onze eigen dingetjes bezig, maar dan gaan we de Here vertellen wat we hebben gevonden in Zijn Zoon, onze Heiland en Heer.


Dat u en ik Hem zullen volgen en gehoorzamen, zodat onze harten verruimd worden en steeds meer zullen branden voor Hem.


 


 


 


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.