Toen Noach de ark bouwde

Toen Noach de ark bouwde regende het nog niet.


 


We kennen Noach allemaal. Zijn naam betekent: “gewijd” en dat komt overeen met zijn levenshouding, die was nl gewijd aan God. Een voorbeeld voor ons. Ga er maar aan staan midden op het land in een land in het droge Midden Oosten een groot schip bouwen, omdat God het heeft gezegd, dat vergt geloof!  Dat zal hem heel wat schampere opmerkingen, blikken en andere reacties hebben opgeleverd. Hij bouwde rustig door, 120 jaren lang. Hij gehoorzaamde Gods Woord en hield geen rekening met wat de mensen tegen hem zeiden. Hij gehoorzaamde, startte de bouw én hij hield stand, hij bleef op God vertrouwen. En zijn geloof werd beloond. Zoals altijd.


 


Door het geloof heeft Noach de ark gebouwd staat in de Hebreeënbrief en zo is het gegaan. Geloof wil zeggen vertrouwen op God, soms tegen alles en iedereen in!


 


Noach wandelde met God, ook hierin is hij een voorbeeld voor ons. Aan zijn woorden en daden, aan alles, was te zien en te merken dat hij in zijn leven voortdurend rekening hield met God. Concreet betekent dit dat hij zijn zorgen, de spot en hoon van mensen, misschien op sommige momenten zijn weifelend geloof: “waar ben ik nu mee bezig?” bij God bracht. Waarschijnlijk betrok hij de Here bij alles in wat zich voordeed in zijn leven. Hij vertrouwde echt op God, in voor- en tegenspoed. En dat werd duidelijk zichtbaar in een omgeving die dat niet deed! Elke hamerslag getuigde van Noach zijn vertrouwen op God!


 


Aan de vrucht kent men de boom staat in de Bijbel, dat was zo bij Noach. Er was geloof zichtbaar én de daaruit vloeiende werken. Werken/daden moeten altijd een gevolg zijn van geloof en niet een reden om onszelf als het ware “acceptabel” te maken bij God. Dat lukt toch nooit. Vrucht voortbrengen zonder dat we eerst zijn aangesloten op de Wijnstok lukt toch ook niet? 


 


Het is belangrijk dat we vrucht voortbrengen. Geloof zonder werken/vrucht is immers een dood geloof. Daar heb je dus niets aan en dat is ook niet de bedoeling. Bij een dood geloof is niet zichtbaar/merkbaar dat we geheel anders zijn. De nt brieven staan vol van teksten als “legt af” en “doet aan” etc. Het gaat er om dat we in de kracht van de Heilige Geest, veranderd worden naar het beeld van de Here Jezus, Hij was immers ook geheel anders.


 


Dit kunnen we doen, door ons lichaam te “stellen” tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Hetzelfde deed Noach, Hij gaf het stuur van zijn leven aan God. De Here leidde zijn leven. Wij horen eveneens ons leven te stellen, d.w.z. over te geven aan Hem, zodat we vervolgens door Zijn Geest, hervormd/veranderd worden in ons denken. En uit ons veranderde denken vloeien dan weer andere daden voort. We putten dan uit een andere Bron. Als we putten uit een giftige bron brengen we in onze omgeving geen leven voort, wel als we putten uit de levende Bron!


 


Noach wordt door de Here “rechtvaardig en onberispelijk” genoemd: Gen. 6:9 “Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man; Noach wandelde met God”.  Dat klinkt nogal hoogdravend: “rechtvaardig en onberispelijk”, maar toch was het zo. Het betekent niet dat Noach geen enkele zonde deed, hij was immers een mens zoals wij. Het betekent wel dat Noach, als hij zondigde, dit onder het brengen van een offer oprecht beleed aan de Here. Daarom wordt hij rechtvaardig genoemd. Paulus zegt hetzelfde in Fil. 3:6 “een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk”. Onberispelijk omdat hij handelde zoals de wet voorschreef, dat wil zeggen een offer brengen als hij had gezondigd. Daarmee was zijn zonde volkomen vergeven. Wij, als nt gelovigen zijn ook rechtvaardigd op grond van Christus’ offer en worden gereinigd van onze zondige daden als we deze oprecht belijden. Ook hier kunnen we een parallel trekken met Noach. Noach werd rechtvaardig omdat het bloed van de offerdieren heen wees naar het volmaakte Offer wat eens zou komen.


 


Geloof is het bewijs der dingen die men NIET ziet. Noach handelde in geloof, zonder dat hij regenbuien of id. zag aankomen. Hij vertrouwde op God en bouwde de ark terwijl het nog niet regende. Dat is echt geloof, echt vertrouwen. Zijn wij als Noach? Durven we het aan om God zo te vertrouwen? Alles loslaten en het van Hem verwachten en Hem gehoorzamen, dat deed Noach. En jij,u en ik?

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.