Praktisch christen zijn

De praktijk


Een christen hoort volgens  de Efeze brief  “geheel anders” te zijn dan een ongelovig iemand. Niet beter, wel anders. Dat anders zijn moet natuurlijk zichtbaar worden in de levens van christenen. Van de discipelen staat geschreven dat ze hen herkenden omdat ze bij Jezus geweest waren. Dat is prachtig! Wat een getuigenis ging er uit van de handel en wandel van deze mensen, je zou er jaloers op worden.


Nu is het makkelijk om te zeggen dat we “geheel anders” moeten zijn, maar hoe doe je dat? Hoe wordt dat zichtbaar in het dagelijks leven?  Wat moeten we doen of niet doen om anders te zijn? Eigenlijk is het antwoord daarop heel simpel: doen wat er staat in Gods Woord. De Bijbel is niet bedoeld als een boek waarmee we onze theoretische kennis kunnen vergroten, de Bijbel is vooral een Boek wat ons wil leren hoe we “geheel anders” kunnen worden. Mozes sloeg in een driftbui een Egyptenaar dood, later is er geschreven dat er niemand zo zachtmoedig was als Mozes. God had hem totaal veranderd, geheel anders gemaakt.  Mozes had zich ook láten veranderen op de leerschool van God. Hij had naar Gods Woord geluisterd en gedaan wat Hij zei.


Wij zitten allemaal op diezelfde leerschool en God wil ons ook veranderen en “geheel anders” maken. Hij wil dat we vrucht gaan voortbrengen. Beter gezegd, Hij wil dat de Heilige Geest vrucht in ons leven gaat openbaren. Aan de vrucht kent men immers de (christelijke) boom.


·         Gal. 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing


In ons leven dient dus zichtbaar te worden dat er liefde is, blijdschap is, lankmoedigheid of geduld is etc.  Hij wil de Here Jezus, op wie al deze negen eigenschappen van toepassing zijn, in en door ons openbaren.


Als er zich in ons leven problemen voordoen is het goed het bovenstaande te beseffen. Trouwens dit moeten we ook beseffen als er géén problemen zijn. Maar stel u heeft hoofdpijn of een andere kwaal. Wat dan vaak als eerste wordt gedaan is een geneesmiddel uit het medicijnkastje halen en dit innemen om zodoende weer te herstellen. Ik heb niets tegen een medicijn, maar  het zou goed zijn om dit probleem eerst bij God te brengen en Hem voor te leggen.  Hij kent ons door en door, er is geen betere Heelmeester dan Hij! Misschien wil Hij ons wel even “stilzetten” omdat we zo druk zijn. Hij is onze Vader, die het beste met ons voorheeft.


Een ander voorbeeld. Stel we  hebben op het werk  of ergens anders problemen in de samenwerking  en omgang met iemand. Dan zijn er een paar opties voorhanden om het probleem op te lossen:


·         We kunnen niets doen. En ons blijven ergeren. Of we vegen het probleem onder het  vloerkleed onder het mom van de liefde. Dat klinkt mooi, maar lost niets op én komt vaak later als een boemerang terug, dus onverwachts en hard.  In ons hart blijven we ons toch ergeren. Zo wordt nogal eens met problemen omgegaan.


·         We kunnen het probleem ook bij de horens vatten en proberen in een gesprek datgene wat ons stoort op een goede wijze te bespreken. Dus spreken van uit de “ik” vorm, benoemen we het gedrag en vertellen we wat het effect van dit gedrag op ons is en we geven aan welk gedrag we graag zouden zien en bespreek dit.  Als we problemen op deze wijze oplossen zal het  waarschijnlijk al beter gaan dan in de situatie hierboven.


·         Het beste is echter om het probleem in eerste instantie bij de Heer te brengen. Hem om hulp, voor  jezelf en de ander, en leiding te vragen en dán het probleem open en eerlijk met de ander te bespreken zoals hierboven vermeld. Vervolgens moeten we ook vertrouwen op een goede afloop! Er staat tenslotte geschreven “Werpt al uw bekommernis op Hem”. Dan moeten we dat ook doen onze zorg (het probleem) met naam en toenaam, heel concreet,  in gebed bij Hem brengen. Hem vertellen wat ons probleem is of dat we ons aan iemand of iets ergeren en heel concreet vragen of Hij mij én de ander wil helpen het probleem op een goede manier op te lossen. Vaak zal de relatie met de ander na zo’n gesprek beter zijn.  Wat we niet moeten doen is ons volledig door onze emoties mee laten slepen, dat lost meestal niets op, integendeel. Gevoel is een prachtig instrument, maar geen goede dirigent!


Door in afhankelijkheid aan God en dus in de kracht van de Heilige Geest te handelen en te reageren komt Zijn vrucht, ook in probleemsituaties openbaar en laten we in de praktijk zien geheel anders te zijn.


De dingen die we hebben geleerd tijdens preken of Bijbelstudies moeten we dus in praktijk brengen, gewoon doen! Als we een medicijn pakken en dit niet innemen helpt het niets, zo is het ook met Gods Woord. We kunnen wel dingen wéten, maar we moeten er vooral iets mee dóen. De kennis die in ons hoofd is opgeslagen moet zakken naar ons hart, zodat het een onderdeel van ons leven wordt. We moeten aan de gang met datgene wat ons is geleerd! We moeten niet alleen hoorders van het Woord zijn, maar ook daders! Het Woord moet nl. elke dag doorwerken in ons leven, dat kan alleen als we het tot ons nemen en verteren zodat het een deel van ons  wordt. Als we het Woord lezen en overdenken, gaat datzelfde Woord ons van binnen uit veranderen. Dan worden we her vormd, opnieuw gevormd, in ons denken en daaruit volgen onze “geheel andere” daden.


Tot slot een uitspraak die ik eens las:  “Ik ben niet bang voor stormen, want dan leer ik hoe ik mijn schip moet besturen”.  Juist  problemen in ons leven kunnen er voor zorgen, mits we ze op een goede wijze, dus met Hem oplossen,  dat we vrucht gaan dragen!


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.