Simeon en Hanna

Mijn ogen hebben uw heil gezien


Bovenstaande woorden zijn in de tempel te Jeruzalem uitgesproken door Simeon, zijn naam betekent “verhoring”. Een toepasselijke naam, zoals zo vaak in de Bijbel.  Namen zeggen in Gods Woord zeggen over het algemeen  iets over het wezen van personen of het wezen van God. Namen openbaren hoe mensen zijn en/of hoe God is. Simeon verwachtte de vertroosting van Israël staat in Lucas 2:25 en dit verwachten werd verhoord!


We lezen dat Simeon rechtvaardig en vroom was, dat de Heilige Geest op hem was en dat hij leefde in verwachting. Wat een prachtig getuigenis van deze dienstknecht van God. Zoals gezegd werd zijn verwachten beloond, God had hem immers beloofd dat hij niet zou sterven voordat hi j de Christus gezien had. En nu stond daar een jong stel met een baby op de arm voor hem, ze kwamen om een offer te brengen, zoals de wet voorschreef. Aan Simeon werd door de Heilige Geest duidelijk gemaakt dat deze kleine baby het heil was waar hij naar had uitgezien. Deze baby was de Messias, de Christus (de Gezalfde, resp. in het Hebreeuws en Grieks).  Simeon ontving vrede. Het verwachten of geloven van Simeon was overgegaan in aanschouwen.  Andere vertalingen vertalen het woord heil met: verlossing, redding, Redder, zaligheid, behoudenis  etc.  Uit de vertalingen en de context blijkt dat het gaat om de Messias, de Here Jezus, in Hem is het langverwachte heil gekomen. De uitwerking op Simeon was dat hij in vrede kon sterven, want hij had het Heil, de Redder gezien!  


In de geschiedenis van Simeon zit ook een boodschap voor ons die leven in de huidige genadetijd. Te weten dat je, op grond van het geloof in het verlossingswerk van Jezus Christus,  mag leven én sterven in vrede is een geweldige (Kerst)boodschap.  Waren het niet de engelen die zongen “Ere zij God en vrede op aarde”?  Deze  vrede gold voor Simeon maar geldt ook nu in 2013 voor ieder mens die gelooft. Voor een ieder uit de volken óf uit het Joodse volk (Luk. 2:31/32), die zijn/haar zonden belijdt en zijn/haar hart opent voor de Christus der Schriften!


Het kind dat Simeon in zijn armen hield was de Vredevorst, Hij werd geboren om vrede, shalom  op aarde te brengen. In de eerste plaats vrede met God, maar ook vrede onderling. Dat is nog eens echte vrede, vrede met onze Schepper. Dit is mogelijk omdat Christus geleden heeft en gestorven is in onze plaats. Al onze zonden zijn op Hem gelegd en Hij heeft de straf als gevolg van de zonde die God, voor ons ondergaan en daarom is de weg  naar de Vader, die was geblokkeerd door onze zonde(n), weer open.


Ook onze ogen mogen Zijn heil zien, een heil dat Hij voor ons heeft bereid en ook wij kunnen dezelfde vrede ervaren die Simeon ontving. Het is alles uit en door Hem. Hij bedacht al vóór de grondlegging der wereld, het verlossingsplan, Hij bedacht dat het kind dat in Bethlehem geboren zou worden onze Verlosser zou worden, Hij heeft Zijn plan volvoert en de Here Jezus heeft Gods plan uitgevoerd. Hij was gehoorzaam tot aan het alleruiterste, tot in de dood aan het kruis. Daarom mogen en kunnen wij nu Zijn heil zien, daarom kunnen we nu de diepe vrede met God en de diepe vrede van God in ons hart ervaren.


Deze vrede kan in onze levens openbaar worden als we geloven dat de Here Jezus in onze, in mijn plaats is gestorven aan het kruis van Golgotha. We moeten ook beseffen dat we op Golgotha mét Hem zijn gestorven en dan ook daadwerkelijk leven vanuit dit besef. Hij stierf en ik stierf met Hem. Dat betekent dat mijn oude natuur, mijn eigen ik geen heerschappij meer over mij moet  hebben. De keuze is aan ons, aan mij. Leef ik mijn oude natuur, of kies ik er bewust voor te leven uit mijn nieuwe, wedergeboren natuur.  Als ik dit laatste doe kan deze vrede, die een vrucht is van de Heilige Geest (Gal. 5:22), verder doordringen in onze  levens en zijn uitwerking hebben naar de levens van anderen met wie we omgaan.


Vers 29: Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord. Gods  Woord is betrouwbaar, zoals blijkt uit vers 29. Dat gold voor Simeon en dat ook nu nog voor u, jou en mij. Geweldig dat we de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mogen en kunnen ervaren op grond van Zijn offer op het kruis van Golgotha.
Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.