Pinksteren 2013

Gods Geest werkt daar waar Gods Woord de ruimte krijgt


Het Pinksterfeest nadert, Pinksteren en de Heilige Geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al in het OT werd het, door God ingestelde, Wekenfeest (7 weken na het Pascha, op de 50e dag) gevierd. Dit feest wees naar de uitstorting van de Heilige Geest zoals vermeld in Handelingen 2. 


Gods Geest neemt een belangrijke plaats in in de Bijbel, we lezen nl. over de Geest van Genesis 1 tot Openbaring 22 waar we lezen “En de Geest en de bruid zeggen: Kom”.


De uitspraak boven dit artikel heb ik lang geleden eens gehoord van br. Rob Matzken, het is een door en door Bijbelse uitspraak. We zullen aan de hand van een aantal Bijbel laten zien dat dit wordt bevestigd.


In Genesis 1 is wordt de schepping vermeld,  in vers 2 staat over de Geest:  en de Geest Gods zweefde over de wateren”. Vervolgens spreekt God “En God zeide: Er zij licht; en er was licht”. Gods Geest zweefde over de wateren, Gods Woord klinkt en direct gebeurt er iets, want Gods Geest werkt daar waar Gods Woord de ruimte krijgt! In Psalm 33:6 zien we dat dit samenwerken van Geest en Woord “Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem (Geest, in het Hebreeuws staat hier exact hetzelfde woord als in Gen. 1:2) van zijn mond al hun heer”.


Als we verder lezen in Genesis dan lezen we over de schepping van de aarde, het plantenrijk, de dieren en als climax de schepping van de mens. Als God op de zesde dag klaar is met Zijn scheppingswerk is het “zeer goed”. Het is perfect, er is een prachtige schepping, er is harmonie in de dierenwereld, de mensenwereld én er is harmonie met God, want Hij wandelde regelmatig in de avondkoelte.


Bovenstaande is het werk van Gods Geest én Gods Woord, we lezen immers telkens weer dat Hij sprak: “en God zeide”, het Woord van God klonk elke scheppingsdag en wat gebeurde was alles tot eer van God “de hemelen vertellen Gods eer”.


We kennen de geschiedenis van de zondeval, ondanks een perfecte omgeving was de mens tóch ongehoorzaam aan God en veroorzaakt daardoor scheiding tussen God die heilig is en zichzelf.  Maar wat een genade van God, Hij komt a.h.w. direct in actie. Al Gods handelen, de hele Bijbel door, is er op gericht de mens terug te brengen in de harmonie met Zijn Schepper en Zijn omgeving, ook in de natuur. Hij wil dat het resultaat van Zijn werk tot eer van Hem zal zijn en Hij wil dit in ons leven uitwerken door de Heilige Geest.


2 Corinthiërs 4:6 “Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus”. Deze tekst geeft de parallel aan tussen de schepping in Genesis en de herschepping van de mens. Hij wil het licht doen schijnen in onze harten en dat wil Hij doen door Zijn Heilige Geest.


Wij zijn, als gevolg van de zondeval, mensen die als de man in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan voor dood langs de weg liggen.  De man kon niets doen om zichzelf te redden, hij was volkomen afhankelijk van hulp van buitenaf. En wat gebeurde er, er kwam een Samaritaan die olie in zijn wond goot. (Olie diende tot herstel en om de wond te verzachten). Op exact dezelfde wijze wil de Here in ons de olie van Zijn Geest gieten als we tot Hem komen, als we beseffen dat we onszelf niet kunnen verlossen en volkomen afhankelijk zijn van Hulp van buitenaf. Als we beseffen dat we de Here Jezus als Verlosser nodig hebben. In ons leven was het “woest, ledig  en duister”, de Heilige Geest zweefde (broedde) over ons leven en toen werd het als gevolg van het werk van Gods Geest licht in ons leven. We zagen in dat we verloren waren en we beseften dat we een Verlosser, de Here Jezus, nodig hadden.


Vervolgens wil Hij dat we niet alleen verlost en verzoend zijn, hoewel dat op zichzelf al grandioos is, maar Hij wil dat we licht gaan verspreiden in deze duistere wereld. Ieder op zijn eigen plekje en met de mensen waar we op school, in de straat op het werk of sportvereniging etc. contact mee hebben. Dit verspreiden van licht kan alleen als we ons laten vullen met de olie van de Heilige Geest. (Het is opmerkelijk dat in de tabernakel de verlichting plaatsvond door de kandelaar die gevuld was met zuivere olie. Dit spreekt nl. ook van de Heilige Geest.)


En zoals de schepping op de zesde dag zeer goed was en God verheerlijkte in alle facetten, zo wil Hij ook dat wij Hem na onze herschepping eren in alle facetten. Hij wil dat ons leven tot eer van Hem is, dat het zeer goed is in Zijn ogen. Dit alles kan uitsluitend als het gebaseerd is op het offer van de Here Jezus Christus en als we ons laten leiden door Gods Geest.


Dat brengt mij bij het laatste deel: ruimte geven aan Gods Woord, zodat Gods Geest gaat werken. Dit is in het persoonlijke en het gemeente leven van cruciaal belang. Dit is ook precies het punt waarop individuele levens (dus u en ik) en kerken/gemeentes op worden aangevallen. De prediking van Gods Woord ligt alom onder vuur: de preek moet korter, laagdrempeliger, er moet meer worden gezongen etc., terwijl het Gods Woord is dat levens kan veranderen! Luisteren naar Gods Woord en Gods Woord toepassen maakt dat Gods Geest gaat werken. Daarbij is het nodig dat Gods Woord op een eigentijdse en aansprekende wijze wordt gebracht.


Daar waar Gods Woord wordt gehoorzaamd, dáár gaat de Here zegenen, daar gaat Gods Geest werken. Abraham was gehoorzaam aan Gods opdracht om Isaac te offeren en wat gebeurde er:         “omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen”.


Wat gebeurde er met Job, die gezegd had “HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd”, en die trouw aan God was gebleven ondanks alles wat hem was overkomen? Job 42:10 “En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had”.


En wat gebeurde er met hen die in Hand.2 bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Er werden duizenden gelovigen toegevoegd! De Bijbel staat vol van mensen, die zich vastklemden aan Gods Woord en die dáárom werden gezegend.


Een laatste en prachtig voorbeeld van samenwerken van Gods Woord en Gods Geest staat in Ex. 40. We lezen in dit gedeelte 7x dat Mozes handelde “zoals de Here Mozes geboden had”.  Dat wil zeggen dat Mozes volkomen gehoorzaam was aan Gods Woord en toen gebeurde dit: Ex. 40:34 “en de wolk (Heilige Geest) bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid des Heren vervulde de tabernakel. Wat een geweldige gebeurtenis! De heerlijkheid van de Here vulde de tabernakel, omdat Mozes gehoorzaam was geweest aan Gods Woord.


Gods Woord en Gods Geest werken altijd samen. Als we de werking van Gods Geest uitdoven door niet naar Zijn Woord te wandelen, zal er geen zegen zijn. Doen we het tegenovergestelde en geven we  Gods Woord de ruimte in ons leven, als Zijn Woord ons richtsnoer is dan komt Gods Geest daarop in. Telkens weer lezen van het volk Israël dat ze afdwaalden en hun eigen weg gingen. Het gevolg was ellende en als ze dan gingen roepen tot de levende God en Hem weer gingen gehoorzamen en dienen dan kwam Hij in Zijn oneindige genade daar op in en begon Hij het volk weer te zegenen. Zo gaat het ook in ons leven.


Pinksteren zou moeten inhouden dat we Gods Geest Zijn werk in ons laten doen door te gehoorzamen aan Zijn Woord, want Gods Geest werkt daar waar Gods Woord de ruimte krijgt!


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.