Pasen 2013

Vóór alle dingen, Pasen 2013


In 1 Corinthiërs 15:3 en 4 staat het volgenden “Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften,  en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften”.


In twee verzen wordt de essentie van Goede Vrijdag (Christus’ sterven), Zijn fysieke begrafenis en Zijn opstanding (Pasen)beschreven.  En dit alles was naar de Schriften, het was al heel lang van tevoren aangekondigd in Gods Woord door aankondigingen of in typen (bijv. Jona in en uit de vis). Het is goed te bedenken dat de OT offers vóóruit wezen naar Zijn lijden en sterven, het heilig avondmaal denkt terug aan Zijn lijden en sterven, evenals de offers die t.z.t. in het vrederijk gebracht zullen worden. Christus’ dood en opstanding  nemen de centrale plaats in in Gods handelen met de wereld.


Paulus zegt dat Hij vóór alle dingen, dit heeft verkondigd. In het Boek is het als volgt vertaald: “Het belangrijkste van het goede nieuws” . Christus’ plaatsvervangend sterven en Zijn opstanding vormen de basis van het christelijk geloof. Al Gods handelen is gebaseerd op het lijden, sterven én de opstanding van Christus. Dit geldt voor de jood, de gemeente/kerk en de heiden, dus de niet gelovige mens.  Daarom is het goed en belangrijk hier telkens weer bij stil te staan.


Hij is gestorven voor onze zonden is het eerste deel van de tekst. Zonder Zijn lijden en dood zouden we nog steeds zondaren zijn! Zonder Hem zouden we verloren zijn, voor eeuwig. Maar prijst de Heer, Hij heeft onze zonden op Zichgenomen! Dat we geen zondaar meer zijn is misschien een sterke uitdrukking, toch is het waar. We hoeven  niet te zondigen, dit kan alleen als we blijven in Hem!


1 Johannes 3:9 “Een ieder, die uit God geboren is, doet geenzonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren”.  Zondigen hoort bij onze oude natuur, die is door en door zondig, dat is ook precies de reden dat we geen contact met God konden hebben en wedergeboren moeten worden om wel met Hem in contact te kunnen komen. Jesaja 59:2 “maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort”. Maar gelukkig, Hij is gestorven voor onze zonden!  Het is goed te bedenken wat dat Hem gekost heeft: alles! Pijn, verdriet, lijden, eenzaamheid, angst, onbeschrijfelijke angst en ten slotte zelfs de dood, want Hij is gestorven voor onze zonden. Elke dag weer mogen we Hem danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan, want alleen daardoor kunnen en mogen we nu vrijmoedig tot God naderen.


Hij is ook begraven naar de Schriften. Dit geeft aan dat Hij mens is geweest, een mens zoals u en ik. Na Zijn sterven aan het kruis werd Hij begraven in een in de rots uitgehouwen graf. Er waren  in Christus tijd (en dat is nu nog net zo!)  mensen die zeiden dat Hij niet letterlijk was gestorven, dit moest geestelijk gezien worden. Dat is een leugen, Christus is fysiek gestorven en Zijn lichaam is, naar de Schriften, begraven in een rotsgraf waarna er een steen voor Zijn graf werd gerold.


Hij is ook opgewekt, naar de Schriften. Zijn opstanding is het allerbelangrijkste. Zo lezen we in Romeinen 8:34 “Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit”. De opstanding is nog “meer”, nog belangrijker dan Zijn dood voor onze zonden. Zonder Zijn opstanding zouden we de beklagenswaardigste van alle mensen zijn schrijft Paulus, dat zou niet best zijn geweest.  Zijn opstanding is het heerlijke bewijs dat Zijn offer volmaakt was, Hij was volkomen gehoorzaam geweest tot in de dood, ja zelfs tot in de dood van het kruis. Geen enkele zonde had Hij gedaan, Hij heeft Zelfs geen zonde gekend, dáárom werd Hij opgewekt.


Omdat Hij als Mens op een voor volkomen God welbehaaglijke wijze heeft geleefd kón Hij onze zonden op Zich nemen. En omdat Zijn offer volledig voldeed aan Gods eis (Hij heeft Gods wet immer vervuld) is Hij opgewekt. Alleen een onschuldig mens kon de plaats innemen van schuldige mensen, zoals u en ik van nature waren.


Daarom is, als we onze zonden hebben beleden en Hem hebben toegelaten in ons hart,  alles veranderd, radicaal veranderd. Letterlijk zijn we vanuit de dood overgezet in het leven, vanuit de duisternis in het licht. Nu mogen we dagelijks tot Hem naderen, Hem zelfs onze Vader noemen. Dagelijks mogen we Hem danken voor Wie Hij is en voor wat Hij voor ons, voor mij heeft gedaan. Als er zorgen komen (en die komen er) mogen we ze mét Hem te lijf gaan, als er verdriet is dan wil Hij ons troosten. Als we afdwalen vermaant Hij ons door zijn Geest. We kunnen daar dan op reageren door te gehoorzamen, onze fouten te belijden en weer verder te gaan met Hem. Of we kunnen ons verharden, de werking van Zijn Geest uitdoven en dan missen we de diepe rust en vrede die alleen Hij in alle omstandigheden kan geven.


Pasen betekent dat het weer mogelijk is dat we tot onze bestemming kunnen komen! Er is door de Here Jezus een Weg van herstel! Dank zij Hem mogen we genieten van wie Hij is, zoals David zich verzadigde met Zijn beeld. (Ps. 17:15). David vulde zich als het ware helemaal door na te denken over Wie God was. Hij dacht na over Zijn liefde, genade, geduld, barmhartigheid, vergeving, trouw , heiligheid  en  David kwam hier diep van onder de indruk, het gevolg was dat Davids hart overliep van dankbaarheid en vrede.


Ik hoop dat u en ik dit jaar heel bewust Goede Vrijdag, stille zaterdag en de Paasdag mogen beleven in onze harten, want de Heer is, naar de Schriften, waarlijk opgestaan. Hem komt toe alle lof, dank en eer!


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.