De gezindheid van Christus

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,


Fil. 2:5 e.v.


 


Wat de gezindheid van Christus is wordt uitgewerkt in de verzen ná Fil. 2:5: Hij was God én was bereid dit niet als een roof te achten, volgens de NBV:  “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast”. Hij was bereid Mens te worden, Dienstknecht en als Mens was Hij gehoorzaam tot in de dood, dát is de gezindheid van Christus: volkomen gehoorzaamheid tot het alleruiterste.


 


Het gaat in dit gedeelte niet over zonden of vergeving, de kern van deze paar verzen is Zijn gehoorzaamheid als Mens. Omdat Hij volkomen  gehoorzaam was is Hij verhoogd, zie  Fil. 2 vs.  Dáárom, dus door Zijn gehoorzaamheid, heeft God Hem uitermate verhoogd.


 


Adam en Eva waren de eerste mensen op aarde, toen ze waren geschapen verkeerden ze in een perfecte omgeving: “het was zeer goed”.  Toch waren ze ongehoorzaam aan Gods gebod en de zondeval was een feit, met alle vreselijke consequenties  van dien: disharmonie in alle opzichten, scheiding van elkaar en scheiding tussen God en de mens. Adam en Eva, en wij allen als nakomelingen van hen, hebben gefaald. Zo had de Here het niet bedoeld. Toen kwam de laatste Adam, of de tweede Mens, Jezus Christus,  Hij leefde als Mens in volkomen afhankelijkheid en in totale gehoorzaamheid aan God. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd en dit ging door lijden heen.  Hij deed niets uit Zichzelf, Hij liet zien hoe God het oorspronkelijk had bedoeld  en dáárom is Hij verhoogd tot de allerhoogste plaats aan Gods rechterhand.  Adam (van Eva) heeft God enorm onteerd door zijn ongehoorzaamheid, Christus heeft God maximaal  geëerd door als Mens volkomen te gehoorzamen.


 


Er staan een paar opmerkelijke tegenstellingen tussen de eerste (ongehoorzame) en de laatste (gehoorzame) Adam in Fil. 2 vers 5 e.v.:


 


Een eerste tegenstelling is dat Christus het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Willibrord-vertaling: “Hij die bestond in de gestalte van God heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn”. Wat een contrast met Adam! De slang fluisterde hem in dat hij door van de vrucht te eten als God zou zijn.  Dit was kennelijk aantrekkelijk voor Adam, hij was niet tevreden met wat hij had en hij at van de vrucht om zo aan God gelijk te worden. Tenminste dat dacht hij.  De gezindheid van Christus was totaal anders dan die van Adam, zoals gezegd wilde Hij het Gode gelijk zijn als het ware afleggen. Hij was bereid om Mens te worden, dat is precies het  tegengestelde van wat Adam deed.


 


Een tweede tegenstelling is  dat Adam zich wilde verhogen, door als God gelijk te zijn en door “verstandig” te worden. Ook in dit opzicht was hij, ondanks dat alles zeer goed was, niet tevreden, hij wilde méér. Maar dan Christus, Hij was bereid Zichzelf te ontledingen, niets te zijn, Zichzelf te vernederen, te verlagen. Adam wilde meer, Christus was bereid minder te worden!


 


Een derde contrast is enerzijds de ongehoorzaamheid van Adam en anderzijds de gehoorzaamheid van  Christus. Adam en Eva lieten zich ompraten door de slang, ze hielden niet vast aan het Woord van God en dat had desastreuze gevolgen! Toen Christus werd verzocht reageerde Hij totaal anders, Hij hield consequent vast aan Gods Woord en zei keer op keer:  “er staat geschreven” en daarmee weerstond Hij de satan en eerde Hij Zijn Zender. Waren de omstandigheden beter dan in het paradijs, ik denk het niet. Hij was in de woestijn (in tegenstelling tot het paradijs!), had net 40 dagen gevast en had grote honger, toen kwam de satan en verzocht Hem, toch hield Hij onverkort vast aan Gods Woord.


 


Christus absolute trouw aan Gods Woord heeft Hem aan de rechterhand van de Vader gebracht. Zijn leven, lijden  en sterven in gehoorzaamheid tot in de kruisdood heeft onvoorstelbaar grote waarde in Gods ogen. Dat is ook de reden dat Hij Christus in óns wil openbaren. Hij wil door ons geëerd worden door ons leven.  Hij wil vrucht zien want vrucht is tot eer van de Landman. Hij wil dat we leven zoals Hij het oorspronkelijk had bedoeld en dat is mogelijk geworden dankzij de Here Jezus Christus. Hij wil Zijn leven in ons als het ware uitleven (niet ik leef, maar Christus leeft in mij) en dat kan door de Heilige Geest die in ons leven is gekomen toen we tot geloof kwamen.  Dus daarom de oproep: laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.