Het evangelie, de blijde boodschap

Het evangelie, de blijde boodschap.


Het zal bekend zijn dat het oude en nieuwe testament onlosmakelijk bij elkaar horen. We begrijpen het ot beter in het licht van het nt en omgekeerd wordt het nt heel vaak duidelijker met kennis van het oude testament.


In het nieuwe testament lezen we over het evangelie. Dit woord komt het eerst voor in Matth. 4:23. Er zijn meerdere evangeliën en soms wordt hetzelfde evangelie op een andere wijze aangeduid, zo lezen we over: het evangelie van het Koninkrijk (Matth. 4:23) , het evangelie van Jezus Christus (Marcus 1:1) , het evangelie van de genade Gods (Hand. 20:24), het evangelie der heerlijkheid van Christus (2 Kor. 4:4), het evangelie uwer behoudenis (Ef. 1:13), het evangelie des vredes (EF. 6:15) en het eeuwig evangelie (Op. 14:6).


Evangelie is in het grieks: “euag’gelion”en betekent het goede nieuws of het goede bericht, in de Bijbel gaat het dan met name over het goede nieuws van Gods genade, Gods vergeving, Gods komende Vrederijk, het goede nieuws van de heerlijkheid van Christus etc.


Als we het ot opslaan gaan we zien dat ook daar al werd gesproken over het goede nieuws of de goede boodschap. Hieronder volgen een aantal teksten en bekijken wat de inhoud van die specifieke tekst is met betrekking tot het goede nieuws of de goede boodschap. De diverse teksten die we zullen bekijken vullen elkaar aan en geven zo een completer beeld van de inhoud van het goede nieuws, het evangelie.


Als eerste tekst  Jeremia 20:15 “Vervloekt zij de man die mijn vader de blijde boodschap bracht: U is een jongen geboren, waarmede hij hem zozeer verblijdde”. Het gaat met name om het tweede deel van deze tekst, de inhoud van de blijde boodschap is de geboorte van een jongen. Hiermee komen we direct bij het begin van het evangelie, ongeacht welk evangelie, er is een Jongen, een Zoon geboren. Dat is van groot belang het evangelie begint met de geboorte van een jongen een Zoon. Wat staat er in Lukas 2:10 bij zijn bezoek aan de stal in Bethlehem “En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here”. Er is een Zoon geboren die de Heiland is, dwz de Redder, Bevrijder of Verlosser. Zonder de geboorte van deze Zoon zou redding onmogelijk zijn, God heeft in Zijn oneindige liefde een weg gezocht én gevonden om de zonde te oordelen en de mens, u, jij en ik, toch de mogelijkheid te geven om met Hem in contact te komen. Dat is de weg van de Mens Jezus Christus, Hij werd geboren als Kind, volkomen Mens, en kon zo als volkomen Mens, die zonder zonde was, lijden en sterven in plaats van de schuldige mensen. Het goede nieuws van Zijn verlossing vinden we ook in Psalm 96:2, waar staat geschreven  “Zingt de HERE, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag”. In dit vers worden we opgeroepen Hem te prijzen, tot Zijn lof en eer te zingen vanwege het heil dat Hij ons heeft aangebracht.


1 Sam. 31:9  Zij hieuwen zijn hoofd af, roofden zijn wapenrusting en zonden boden rond in het land der Filistijnen om de goede tijding te melden in de tempels hunner afgoden en aan het volk.


Ook in dit vers wordt gesproken over een goede boodschap of tijding. In 1 Sam. 31 wordt de dood van Saul en zijn zonen en de overwinning op Israël door de Filistijnen beschreven. Toen de Filistijnen de gedode Saul aantroffen toen ze de lijken plunderden werd zijn hoofd afgehakt en werden er boden rond gestuurd om de overwinning op Israël bekend te maken.


De blijde boodschap, het evangelie is een boodschap van overwinning! Al Gods handelen is gebaseerd op Christus ’overwinning aan het kruis van Golgotha, Hij heeft de dood overwonnen. Dat heeft Hij bewezen door Zijn opstanding uit het graf. Zijn kruisdood leek aanvankelijk een smadelijke nederlaag, maar toen de zon opging en bleek dat Hij uit de dood was opgestaan bleek het de grootste overwinning aller tijden te zijn! Hij heeft Gods wil en wet op een volmaakte manier volbracht, daarom kon Hij onze Plaatsvervanger zijn aan het kruis van Golgotha. Daarom konden onze zonden op Hem worden gelegd en kon Hij de straf ondergaan die wij hadden verdiend. Satan gaat weliswaar nog rond als een briesende leeuw maar, zo zei Corrie ten Boom, hij ligt aan de ketting. Jezus Christus is Overwinnaar en wij zijn overwinnaars in Hem.


2 Kon. 7:9   Toen zeiden zij tot elkander: Wij doen niet goed; deze dag is een dag van blijde boodschap, en wij houden ons stil.


Een dag van blijde boodschap, waarom? Omdat de hongersnood en de als gevolg daarvan naderende dood plotseling veranderde in overvloed, dankzij ingrijpen van de Here.  Samaria was belegerd door de koning van Aram zodat er een zware hongersnood ontstond, zo erg dat een kind werd gekookt en opgegeten (2 Kon. 6:29). Door ingrijpen van de Here (2 Kon.7:6) was het leger van Aram halsoverkop gevlucht en had het alles achtergelaten. Daardoor was er plotsklaps voldoende voedsel voor de hele stad, overvloed dus.


De Here Jezus is gekomen om ons leven en overvloed te brengen, Hij heeft dit Zelf gezegd in Joh. 10:10, de blijde boodschap is dus ook een boodschap van overvloed. Dat kan materieel zijn, maar meestal zal het geestelijk zijn, daar waar wij bereid zijn Hem te volgen en Zijn woord toe te passen in ons leven.


Een laatste gedeelte naar aanleiding van de blijde boodschap of het evangelie treffen we aan in Jes. 61:1 Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis”.


Het gaat hier om een boodschap van verlossing uit gebondenheid of gevangenschap  en natuurlijk is dit een blijde boodschap. Wie wil er niet vrij zijn?  Deze boodschap is  bestemd voor de ootmoedigen of zoals andere vertalingen zeggen: verdrukten, armen, gevangenen, ellendigen. Wat zijn er veel mensen gevangen en ellendig in onze tijd: sex-, drugs, drank-, gokverslavingen etc. Het zijn zaken die mensen in hun greep hebben en waar ze niet uit los komen. Het houdt hen af van de intieme gemeenschap met de Here. Het leven van mensen die gebonden zijn spreekt niet van overvloed. Geestelijk lijden ze armoede en in veel gevallen hebben dit soort bindingen ook gevolgen voor hun fysieke gezondheid.


De blijde boodschap houdt in dat er voor deze mensen, juist voor deze mensen hoop is. God wil mensen vrij maken, waarlijk vrij zodat ze tot hun bestemming komen. Is dat als we overlijden? Nee dat kan nu al, als we radicaal schoon schip maken in ons leven, zonde die er is belijden en ermee stoppen en ons leven toevertrouwen aan God de Vader die ons op een onvoorstelbare wijze liefheeft. Hij wil ons leiden op onze levensweg, Hij wil met ons zijn wat er ook gebeurt. Dat is ook een aspect van het evangelie, de blijde boodschap.


Het evangelie, het goede nieuws. Het beste en heerlijkste nieuws. Ik hoop dat u het evangelie hebt gehoord én er gehoor aan hebt gegeven. Als u Gods Zoon, Jezus Christus, toelaat in uw leven en uw zonden belijdt dan zult u gaan ervaren dat er overwinning is, dat er overvloed is en dat er vrijmaking van elke gebondenheid is. De keuze is aan u, wilt u Hem toelaten in uw leven, zodat Hij schoon schip kan maken of wilt u blijven leven in gebondenheid en zonder overwinning.  Kiest dan heden wie gij dienen zult!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.