Pinksteren 2012

 Ex. 13:21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht. Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks.


Binnenkort gedenken we dat het Pinksteren is. Het Pinksterfeestis onlosmakelijk verbonden met de Heilige Geest. Op  de eerste Pinksterdag werd de Heilige Geest uitgestort en daarmee werd  tevens het begin van de gemeente, de verzameling van alle ware Christusgelovigen, een feit.


In het oude testament komen we de Heilige Geest al op de eerste bladzijde in het tweede vers tegen. De hele Bijbel door lezen we trouwens over de Heilige Geest t/m  het allerlaatste hoofdstuk van Openbaringen  waar staat “En de Geest en de bruid zeggen: kom”.


In Exodus is sprake van de wolkkolom, een type, een beeld of heenwijzing naar de Heilige Geest. In Ex. 13 vers 21 lezen dat de HEERE overdag in een wolkkolom en in de nacht in een vuurkolom voor het volk uitging. De HEERE en de wolkkolom waren Dezelfde. De Heilige Geest is God, net als de Vader en de Zoon. Dit wordt de Drie-eenheid genoemd .


Het is opmerkelijk dat er, toen het volk in Egypte was, nog niet over de wolkkolom werd gesproken. Nadat het volk had geschuild achter het bloed van het paaslam (hfdst. 12) wordt er voor het eerst gesproken over de wolkkolom. Dit spreekt van het feit dat de Heilige Geest pas wordt ontvangen nadat iemand heeft geschuild achter het bloed van het Lam, dus nadat iemand tot geloof is gekomen. Ef. 1: In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem  zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte…”.


Dat betekent ook dat de Heilige Geest geen kracht is, maar een Persoon. De Geest wordt in de Bijbel aangeduid met “Hij” en niet “Het” of id. Bovendien kunnen we de Heilige Geest bedroeven, dat kan niet van een kracht worden gezegd.


Een andere vergelijking tussen de wolkkolom en de Heilige Geest is dat Hij het volk leidde. Hij ging voor hen uit. De Geest wil ons ook leiden en Gods wil voor ons leven bekend maken. Als wij Gods Woord biddend lezen zal de Heilige Geest het Woord levend maken, d.w.z. we gaan Gods stem verstaan. Als we Gods stem horen en doen wat Hij ons duidelijk maakt, dan zal Hij ons zegenen. We gaan dan, en dat is ook iets wat de Heilige Geest doet, de diepe rust, vrede en blijdschap van God ervaren.


De Heilige Geest ging in een wolk of vuurkolom voor het volk uit. De leiding van Gods was duidelijk. Men wist de weg niet in de woestijn, maar dankzij de aanwezigheid van de wolk- of vuurkolom was dit geen probleem. God wil ons ook leiden en ook duidelijk leiden. Toch vinden we dit nog wel eens moeilijk, zeker als we als het ware op een kruispunt staan en er keuzes gemaakt moeten worden. Een broeder heeft daarover eens het volgende gezegd: breng je keuze mogelijkheden bij de Here, wees heel eerlijk naar God toe en onderzoek je hart of je heel eerlijk bent. Als je dat gedaan hebt mag je in het geloof gerust een stap zetten. Je kunt dan denken dat je misschien de verkeerde keuze maakt, maar als je op deze wijze de keuze maakt (en je hebt nog geen duidelijkheid welke van de mogelijkheden je moet kiezen) vertrouw er dan op dat God met je is, wat je ook kiest. Misschien heeft God wel meerdere opties, Zijn gedachten zijn immers hoger dan onze gedachten.


De wolkkolom ging voor hen uit. Dit is ook een punt om bij stil te staan. Het volk ging niet voorop, nee de wolkkolom ging vooraan. Wij kunnen soms te hard van stapel lopen en als het ware vóór Hem uitgaan, dat is niet de bedoeling. De Geest wil óns leiden.  De schapen gaan normaal gesproken ook achter herder aan en niet voor hem uit.


En tot slot, maar zeker niet onbelangrijk het volgende: “Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks”. Dat betekende dat de wolk- of vuurkolom altijd bij hen was. Dit is ook een kenmerk van de Heilige Geest, Hij is altijd bij ons. Dit is geweldig om te mogen weten: God is altijd met ons. We ervaren, voelen het misschien niet altijd zo, maar dan moeten we in het geloof op deze belofte gaan staan en vertrouwen op Gods Woord. Johannes 14:16 “Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn,”. Dan te bedenken dat de Here Jezus verlaten werd door God, toen Hij hing aan het kruis en toen onze zonden op Hem werden gelegd. Volkomen alleen was Hij toen, verlaten door God, verlaten door mensen. Zo hing Hij daar tussen hemel en aarde.


Dankzij Zijn offer mogen wij weten, zeker weten, dat de Trooster, de Heilige Geest altijd bij ons zal zijn. Dat is Pinksteren, ik hoop dat u dit gelooft en er elke dag dankbaar voor bent.


 


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.