Pasen 2012

Fil. 2:5” Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”


 


Het gedeelte uit Filippenzen 2 beschrijft in enkele zinnen de Menswording van de Here Jezus, de onvoorstelbare diepte van Zijn lijden, maar ook de onvoorstelbare verhoging die Zijn deel is geworden na Zijn opstanding en hemelvaart. In een paar verzen staat de essentie van het Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen verwoord.


 


De zin “maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden” spreekt daarbij van Zijn komst in de wereld als Mens. Volkomen Mens en volkomen God. In dit artikel zullen we stil staan bij de verzen die betrekking hebben op Zijn lijden, sterven en opstanding, de verzen die in relatie staan tot Goede Vrijdag en Pasen.


 


“…heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises..”


Volgens het woordenboek betekent vernederen: zichzelf wegcijferen. Hij was bereid om de allerlaagste en meest nederige positie in te nemen. Een groter contrast is niet denkbaar: Hij, de Koning der koningen en de Here der heren, achtte het Gode gelijk zijn niet als roof. (Willibrordvertaling: “heeft er zich niet aan willen vastklampen gelijk aan God te zijn”). Hij van Wie staat geschreven dat Hij als een troetelkind bij de Vader was (Spreuken 8) was bereid deze heerlijke plaats en heerlijke positie los te laten om Mens te worden. Dit deed Hij uit liefde voor ons, voor u en mij!


 


Hij wilde de wil van God volbrengen en hoe heeft Hij dit gedaan! Hij heeft de beker van het lijden tot de allerlaatste druppel leeggedronken. “Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede...” Hij werd door de mensen verworpen, Hij,  de Bron van het Leven. De Levensvorst werd gedood aan het kruis van Golgotha. Het kruis toont ons de diepste bladzijde uit de geschiedenis van de mensheid. Het kruis toont ons hoe verdorven de mensheid is, zo verdorven, dat het schepsel zijn Schepper met spijkers aan een kruis nagelde. Maar datzelfde kruis toont ons óók de oneindige liefde van God voor ons. Wat moet het voor Hem, die zelfs geen zonde gekend heeft,  betekend hebben dat onze zonden op hem werden gelegd. Denkt u daar eens over na! Toch was dit waarvoor Hij was gekomen, Hij wist hoe het zou gaan, Hij wist van de verwerping, het lijden en het sterven in een absolute Godverlatenheid en tóch wilde Hij deze weg gaan. Onvoorwaardelijke liefde was dit, liefde volkomen gericht op het welzijn van de mensen. Dit was liefde die alles heeft gegeven en niets heeft achtergehouden.


 


“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd..”


God heeft Hem uit de doden doen opstaan en uitermate verhoogd!  Dat is Pasen! Halleluja, de dood is overwonnen. Waarom? Omdat Zijn leven, lijden en sterven volmaakt waren. Hij was volkomen gehoorzaam geweest, tot aan de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom konden dood en graf Hem niet tegenhouden, Gods kracht (gr. dunamis) was te groot. Hij is de Eersteling die uit de doden is opgestaan. Dat is geweldig nieuws want na Hem zullen nog velen volgen, ieder in zijn eigen rangorde. Dat is de boodschap van Pasen: de Heer is waarlijk opgestaan en in de (nabije) toekomst zullen alle gelovigen opstaan. Dankzij Hem! De opstanding betekent leven, het is de kern van Pasen, er is LEVEN. De voor ons onoverbrugbare kloof tussen God en de zondige mens is door de Here Jezus overbrugd. Wat wij niet konden, heeft Hij voor ons gedaan! De weg naar de Vader is open. We waren dood in zonden en misdaden, maar dankzij Hem krijgen we leven, eeuwig leven zelfs.


 


Goede Vrijdag spreekt van het lijden en sterven van de Here Jezus, Pasen van Zijn opstanding. Het leven kan uitsluitend via de dood, Zijn dood, tot ons komen. Dankzij Goede Vrijdag en Pasen is er leven en overvloed voor een ieder die gelooft.


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.