Neemt de steen weg!

Neemt de steen weg!


 


De tekst boven dit stukje staat in Johannes 11 vers 39. Het is een zin uit de geschiedenis van Lazarus. Lazarus was ziek en zijn zussen Maria en Martha zonden het bericht van zijn ziekte naar de Here Jezus. De Here Jezus besloot na ontvangst van dit bericht nog 2 dagen te blijven waar Hij was. Toen overleed Lazarus, de Here Jezus vertelde dit aan de discipelen. Toen de Heer in Bethanie kwam was Lazarus al vier dagen in het graf. De Here Jezus en de zussen gingen naar het graf waar Lazarus in was gelegd. Toen sprak de Here Jezus deze woorden uit: “Neemt de steen weg!” er was direct een reactie van Martha: “Here, er is reeds een lijklucht, want het is al de vierde dag”. De steen werd weggenomen, de Here Jezus riep Lazarus bij name en hij kwam met de doeken nog om zijn lichaam uit het graf gelopen. Toen gebeurde wat niemand had verwacht: géén lijklucht, wél de opstanding van Lazarus. Er vond plaats wat de Here Jezus had gezegd: Lazarus stond op uit de doden, men zag de heerlijkheid, van God, zoals vermeld in vers. 40. En wanneer vond dit plaats? Nadat de steen was weggenomen! De steen was de scheiding tussen, duisternis, dorheid en dood enerzijds en het Leven anderzijds, Toen de steen werd verwijderd vond het wonder plaats, Lazarus kwam levend uit het graf gelopen.


 


Nu naar onze eigen situatie. Het kan gebeuren dat we, al zijn we christen, toch niet de diepe vrede en blijdschap van de Here ervaren in ons leven. Soms zijn er in ons leven “stenen” die de openbaring van Zijn macht blokkeren. Stenen die in ons leven zorgen voor duisternis, dorheid en dood. Anders gezegd: we zijn christen, maar ervaren geen overwinning, geen of weinig vrede en vreugde in ons leven. En dat ondanks dat Hij gezegd heeft dat er “leven en overvloed” is. Waar het dan om gaat is dat de “stenen” die de verhindering of blokkade vormen worden weggenomen, worden verwijderd, zodat het leven baan kan breken. Net als in de geschiedenis van Lazarus.


 


Er zijn verschillende soorten “stenen” zoals: we voelen en gedragen ons als slachtoffer. Alles zit tegen, niemand begrijpt ons en niemand kan of wil ons helpen, denken we dan. We denken in problemen. En dat ondanks dat God de Almachtige is. We hebben zo onze bedenkingen over Hem en Zijn Woord, zoals een Martha (een gelovige vrouw!) haar bedenkingen had. Martha haar bedenking,  toen de Here zei de steen weg te halen, was haar reactie: “Here, er is reeds een lijklucht”. Martha geloofde de Heer niet volkomen en wilde liever niet dat de steen werd verwijderd vanwege de gevolgen. In ons leven kan het ook gebeuren dat we Hem niet volkomen vertrouwen of bang zijn voor de gevolgen en onze “steen” dus maar laten liggen. De weg naar vrede en blijdschap blijft geblokkeerd.


 


Occulte zaken, waar we ons mee hebben beziggehouden, recent of in een ver verleden, kunnen ook zo’n “steen” zijn. Denkt u maar eens aan: glaasje draaien, reiki, horoscooplezen, spiritisme, toverij, alternatieve geneeswijzen, zwarte of witte magie (beide zijn magie!), satanisme etc. etc. Als we ons hier mee hebben beziggehouden is het van het grootste belang dat we deze “stenen” verwijderen. Dit soort zaken brengt absoluut scheiding met de heilige God.


 


Schaamte kan ook een “steen” zijn. Schaamte om voor de dag te komen met zonden die we hebben begaan. Het beste is om voor de dag te komen met de zonden, richting God en door het te vertellen aan anderen (betrokkenen of hulpverleners). Schaamte kan verhinderen dat het echte leven in ons doorbreekt, pas als er belijdenis heeft plaatsgevonden, dán kan God Zijn werk in ons openbaren. Hij wil waarheid in het verborgene, Ps. 51:6.


 


Een andere “steen” kan zijn (seksuele) onreinheid. Pas als deze steen is weggenomen, als we het belijden en opruimen, dán kan Gods heerlijkheid openbaar worden in ons leven. Niet eerder, God is immers heilig!


 


Ook wrok of het niet willen vergeven zijn “stenen” die belemmerend in levens kunnen werken. Ook al wordt gebeden: vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, toch wordt dit regelmatig niet toegepast in de praktijk. De ander wordt niet echt en oprecht vergeven en het gevolg is een dikke “steen” voor de vrede en rust in het hart.


 


Net als in de geschiedenis van Lazarus geldt voor ons dat we Gods heerlijkheid zullen zien (Joh. 11:40) als we ons vertrouwen op Hem stellen en doen wat Hij zegt. Dat betekent heel concreet Hem vertrouwen (Joh.11:40 indien gij gelooft zult gij de heerlijkheid van God zien”) en onze “steen” met naam en toenaam bij Hem belijden. Als we op deze wijze de blokkades opruimen zullen we ervaren dat de “duisternis, dorheid en dood” verdwijnen en dat het Leven doorbreekt. Dán zullen we Zijn vrede ervaren. Het leven en de overvloed worden ons deel.


Als de steen in de geschiedenis van Lazarus niet was verwijderd, had het wonder van zijn opstanding niet plaatsgevonden, pas toen de steen werd weggehaald brak het leven door!


 


God is Almachtig, Hij kan doen wat voor ons onmogelijk is. Bij Hem is alles mogelijk. Hij kan, als we maar vertrouwen en als we gehoorzaam zijn aan Zijn Woord, de geestelijke dorheid in ons  veranderen in leven. De dorheid in ons leven kan Hij veranderen in overvloed. Mara wordt als het ware Elim. Alleen Hij kan dit en Hij doet dit op Zijn wijze. De voorwaarde is geloven dat Hij dit kan en doen wat Hij zegt.


 


In de geschiedenis van Mara en Elim in Exodus 15 ligt de oplossing ook bij Hem en uitsluitend bij Hem. Het volk wil drinken, maar het water is bitter (Mara =bitter), Mozes brengt dit probleem bij de Heer, hij luistert naar de Heer en doet wat God zegt. Hij werpt het stuk hout waar de Heer op had gewezen in het water en het water wordt zoet. Misschien een vreemde handelwijze vanuit menselijke optiek, maar het gaat er om dat Mozes God geloofde en deed wat God zei. En het wonder vond plaats! Het hout spreekt van het kruishout van de Here Jezus, bij het kruis is de oplossing voor elk probleem. Daar moeten we naar toe met alles wat ons van God afhoudt, dan komt er echte vrijheid in ons leven.


 


Durft u het aan Hem te vertrouwen en uw “steen” waar u misschien al jaren mee worstelt aan Hem te belijden?  Uw Mara zal dan een plaats als Elim worden, een plaats met 12 waterbronnen. En waar water is in de woestijn, daar is leven!


 


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.