Zonder wrijving geen glans

Zonder wrijving geen glans


 


Bovengenoemde uitspraak is zeer van toepassing als we nadenken over het leven van Jozef. Hij heeft wat ellende meegemaakt….  In de kuil gegooid en verkocht door zijn broers, in de gevangenis gezet door Potifar en vergeten door de schenker. Jarenlang achtervolgden de moeilijkheden Jozef. Toch hebben al deze tegenslagen meegewerkt ten goede in het leven van Jozef. Na alle ellende werd hij verhoogd tot de tweede man van Egypte naast de Farao.


 


In het leven van meerdere personen uit de Bijbel zien we ditzelfde patroon, ze worden gevormd door de tegenslagen in hun leven. Mozes moest vluchten toen hij een Egyptenaar neersloeg, hij moest eerst 40 jaar als herder in de woestijn zijn voor hij gereed was voor de taak die God voor hem had bereid. Hij moest leren dat hij Gods volk niet in eigen kracht kon verlossen, maar dat de verlossing van de Here was. Een voorbeeld uit het NT is Paulus, zijn leven ging ook niet bepaald van een leien dakje. Hij heeft heel veel tegenslag in zijn leven gehad,  hij onderging stokslagen, leed schipbreuk, was gevangen gezet, is gestenigd etc. Ondanks of is het dankzij (?) al deze ellende is hij een van de grootste, zo niet de grootste, apostelen.


 


Zowel het leven van Jozef als Paulus is juist door deze moeilijkheden gevormd. Er is door God net zo lang in hun levens “gewreven” tot er glans verscheen. Hij gebruikte alle omstandigheden hiertoe. Zowel Paulus als Jozef laten iets in hun leven zien van de Here Jezus, de ruwe diamanten zijn gepoetst en opgewreven, zodat ze gingen schitteren.


 


Wat was het geheim van Jozef en Paulus? Je zou kunnen denken wat jammer dat zulke dienstknechten van God zoveel tegenslag hadden in hun leven, ze hadden zoveel meer tot zegen kunnen zijn. Maar dat is de omgekeerde wereld! Juist door deze tegenslagen en problemen werden ze tot zegen. Zij accepteerden hun tegenslagen en vertrouwden in al hun moeilijkheden op God. Waarschijnlijk begrepen zij niet wat er gebeurde, maar ze geloofden wel dat God in alles met hen was. En terecht!  God reageert altijd op geloof.


 


Het beste voorbeeld van de weg van lijden naar verheerlijking zien we in de persoon van de Here Jezus. Wat heeft Hij geleden. Vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn dood aan het kruis van Golgotha was één grote lijdensweg. Stel u eens voor om te moeten leven als iemand die volkomen zonder zonde is te midden van een wereld die als het ware bol staat van de zonde en goddeloosheid. Verder was er vanaf het allereerste begin, de geboorte van de Here Jezus, tegenstand, er was nl. geen plaats voor hen in de herberg. Herodes wilde Hem vervolgens doden door alle kinderen in Bethlehem te laten doden. Aan het begin van Zijn dienst werd Hij 40 dagen verzocht door de satan. Er was tegenstand van Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij werd in Markus 3:22 beschuldigd bezeten te zijn door Beëlzebul………  Hij had gedurende Zijn leven geen huis om in te wonen. In Nazareth werd men woedend op Hem en wilde men Hem in een afgrond storten. (Lukas 4:28 ev.) De tegenstand en de moeilijkheden bereikten hun hoogtepunt tijdens het Pascha: “kruisigt Hem” riep de mensenmassa en zo geschiedde. Hij werd gekruisigd op de heuvel Golgotha. Hij die was gekomen om het verlorene te zoeken en te genezen. Het schepsel doodde zijn Schepper, hoe triest.


 


Toch was dit niet het einde, deze lijdensweg was nodig zodat Hij kon worden verhoogd. Juist omdat Hij bereid was deze weg van vernedering en lijden te ondergaan is Hij uitermate verhoogd en is Hij nu in de hemel gezeten aan Gods rechterhand.


 


Christenen, dus u en ik, zijn volgelingen van de Here Jezus. Als wij met God willen leven, dan zal onze weg niet anders zijn dan die van de Here Jezus. Ook wij zullen met moeilijkheden, afwijzing, verwerping en boosheid te maken krijgen. Waarschijnlijk niet in dezelfde mate als Hij, maar toch.


 


De Here Jezus heeft als Mens gehoorzaamheid geleerd door hetgeen Hij geleden heeft, ditzelfde geldt ook voor ons. Ook wij kunnen juist door de moeilijkheden en in het lijden (de wrijving) leren Hem te gehoorzamen. Als we ons door Hem laten vormen in de moeilijke en pijnlijke situaties geven we Hem de kans glans in ons leven te voorschijn te brengen. Problemen op of met ons werk kunnen ons grote zorgen bezorgen evenals moeilijkheden in de relationele sfeer in gezinnen, families en de gemeente, we kunnen grote problemen met onze gezondheid krijgen etc. De vraag die in dit soort situaties altijd weer terugkomt is deze: Hoe gaan we om met de situatie? Voelen we ons een slachtoffer van de gebeurtenissen, overkomt het ons allemaal óf beseffen we dat in de genoemde situaties de Almachtige met ons is? De Almachtige!


 


Hij gebruikt alle omstandigheden in ons leven om ons te vormen, zoals een pottenbakker een pot kneedt. Daarbij moeten we gekneed worden, dat doet soms pijn, maar uit Zijn handen kan iets moois voortvloeien, juist als gevolg van de moeilijkheden. Hij heeft ons lief en wil niets anders dan ons, door elke situatie te gebruiken, te vormen naar het beeld van Zijn Zoon. Het is zoals iemand eens als volgt heeft verwoord:


 


Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.


Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen.


Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersens en spieren om mee te werken.


Ik vroeg om moed en God gaf me angsten om te overwinnen.


Ik vroeg om liefde en God gaf mee mensen met moeilijkheden om te helpen.


Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen.


Ik kreeg niets waarom ik vroeg.


Ik kreeg alles wat ik nodig had.


 


Alles moet tegenwoordig maakbaar zijn, moeilijkheden, zorgen en verdriet passen niet in dat plaatje. Toch komen moeilijkheden en zorgen juist op ons pad om ons te veranderen. God heeft Zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard…….We kunnen in dat soort situaties het hart van de Vader beter leren kennen, want juist dan openbaart Hij Zich aan ons. De Here Jezus riep ten tijde van Zijn diepste lijden “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten”, wij mogen juist in de moeilijkste momenten Zijn tederheid en liefde ervaren ondanks de moeilijkheden van de situatie.


 


Voor Hem gold een toekomst waarin Hij zou worden verhoogd en dat geldt ook voor ons. Daarom staat er geschreven in Hebr. 12:2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende. Ons wacht een geweldige toekomst, zoals Paulus zegt in Rom. 8:18 “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden”.


 


Maar ons deel is niet alleen een geweldige toekomst, ook nu al, in dit leven, in de moeilijkheden mogen we Zijn liefde en genegenheid ervaren. “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,  noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here”. (Rom. 8:38 ev.)


 


Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf’len, die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal’ge vrede, heb ik steeds op Zijn bevel.
’k Weet wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel.

Al de weg leidt mij mijn Heiland, troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving, sterkt Hij mij met ’t hemels brood.
Als mijn schreden soms gaan wank’len en mijn ziel van dorst versmacht
geeft Hij mij het levend water, en vernieuwt mijn levenskracht.

Al de weg leidt mij mijn Heiland, door al ’t aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij, in het zalig Vaderhuis.
Als ’k mijn kroon, die Hij zal geven, aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen: ’Jezus leidde m’al de weg’.


 


 


Johannes de Heer, lied 5


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.