Psalm 121 en 2011


Ik hef mijn ogen op naar de bergen vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here.


 


 


Iedere gelovige zou Psalm 121 aan het begin van elk jaar moeten lezen en diep in zijn of haar hart moeten opslaan en vanuit dat geloof gaan leven. Het is een geweldig Psalm die spreekt van vertrouwen in de Here. Deze psalm behoort tot de pelgrimsliederen die door het volk van Israel werden gezongen als ze optrokken naar Jeruzalem. Het was verplicht om tijdens 3 feesten  (Pascha, Pinksterfeest en de Grote Verzoendag met aansluitend het Loofhuttenfeest) naar Jeruzalem te gaan om daar Zijn feesten te vieren.


 


Dat is op zichzelf al wonderlijk: het was het verlangen van de Here feest te vieren met Zijn volk, Hij verlangde naar gemeenschap, naar vertrouwelijk omgang met Zijn kinderen. Dat gold Israel, maar dat geldt ook ons als NT gelovigen. Hij wil dat we Hem zoeken en aanbidden in geest en waarheid. Waar twee of drie in Zijn naam vergaderd zijn, dáár wil Hij in het midden Zijn. De Allerhoogste wil bij ons zijn en dat is mogelijk geworden dankzij het offer van de Here Jezus op het kruis van Golgotha. Daar wedren we met God verzoend, daar droeg Hij onze zonden en daar onderging Hij in onze plaats het oordeel over de zonden.


 


We staan aan het begin van 2011 en we weten niet wat dit jaar ons gaat brengen. Er kan veel gebeuren in ons persoonlijk leven, in onze familie, onze omgeving, in ons land of in het wereldgebeuren. Zal Iran zijn dreigementen jegens Israel  waarmaken? Komt er een einde aan de crisis, of moeten nog meer landen in Europa gesteund worden met astronomische bedragen? Hoe gaat het met de spanningen tussen Noord en Zuid Korea? We weten het niet. De enige zekerheid die we hebben wordt wel eens gezegd is dat niets zeker is. Daar heb je niet veel aan…..


 


Gelukkig is het leven van een christen anders, wij mogen onze ogen opheffen naar de bergen. Wij weten dat onze hulp van de Here is! Bergen spreken in de Bijbel van gemeenschap, denk maar aan de berg Sinaï, waar Mozes vertoefde, de berg Moria waar Abram zijn zoon Isaac offerde, de Karmelberg en Elia en de berg der verheerlijking.


 


Het zou geweldig zijn als 2011 een jaar zou worden waarin we voortdurend de gemeenschap met de Vader zouden zoeken en waarin we al onze nood, verdriet en pijn, maar ook onze dank bij Hem zouden brengen. Dan wordt het een jaar waarin er veel op ons af kan komen, maar dan zal het ook een jaar worden waarin we heel concreet zullen ervaren dat onze hulp van de Here is. En het is nogal wat als we dat zeggen, want Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Almachtige die ons, heel persoonlijk, wil bewaren. Hij die niet sluimert noch slaapt waakt over ons als wij van onze nachtrust genieten. Hij wil onze voet bewaren als onze levensweg moeilijk is.


 


Wil dat zeggen dat we geen problemen zullen krijgen in 2011? Daar zou ik niet op rekenen!  In de wereld lijdt gij verdrukking is een uitspraak van de Here Jezus Zelf.  We moeten leren genoegen te nemen met de omstandigheden en te vertrouwen op God, zoals Paulus dat aan de gelovigen in Filippi schrijft.


 


Omstandigheden kunnen moeilijk zijn, maar als God met ons is, dán kunnen we het aan. Vaak is Hij juist op de meest moeilijke momenten in ons leven het dichts nabij, althans zo kunnen we dat ervaren.  Met mijn God spring ik over een muur zei David en zo is het. Bomen groeien het hardst als het stevig stormt, want dan gaat de boom inclusief de wortels een beetje heen en weer, zodat de wortels een beetje verder kunnen groeien. Zo is het ook in het leven van een gelovige. Als er stevig stromen op de levensweg zijn, dan moeten we ons aan Hem vastklampen en dan gaan we leren en ervaren dat Hij altijd nabij is! Dat zijn de momenten waarop we meer ïn Hem” wortelen. Paulus heeft het ook moeten leren, dwars door alle, soms zeer moeilijke, omstandigheden heen. Ook in zijn leven ging het niet vanzelf, maar juist de moeilijkheden brachten hem dichter bij God. Zijn door de situaties opgedane ervaring is dat hij alles vermag in Hem die hem kracht gaf.


 


De Here zal ook onze ziel bewaren, dat is zo mooi. Er is niemand die dat kan, dan de Here alleen. En we mogen weten dat we, als we hebben geschuild achter het bloed van het lam van God, de Here Jezus, dat we voor tijd en eeuwigheid gekocht en betaald zijn. Niets en niemand kan ons roven uit Zijn hand!  Dat te mogen geloven en dat te mogen ervaren geeft een intens diepe vrede in het hart, een vrede en rust die is gebaseerd op Zijn aanwezigheid.


 


Wij zijn ook reizigers, zoals het volk Israel. We hebben allemaal een levensreis te gaan en we weten niet hoe onze weg in 2011 zal gaan, maar we mogen weten dat God ons geen kalme reis heeft beloofd, maar wel een behouden aankomst. En al is de reis niet kalm, in alle omstandigheden wil Hij ons bewaren ook in dit nieuwe jaar.


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.