Kerst 2010

Jesaja 9: 6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.


Deze maand vieren we met elkaar weer het kerstfeest, het feest van de geboorte van de Here Jezus. De profeet Jesaja heeft meer dan 500 jaar vóór de geboorte van de Here Jezus geprofeteerd dat er een Kind geboren zou worden.


Profeten moesten worden getoetst om na te gaan of zij in de naam van de Heer spraken.


Deut. 18: 22  “Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen”. De profeet Jesaja heeft deze toets glansrijk doorstaan, zijn profetieën over een Kind dat geboren en de Zoon die gegeven zou worden zijn letterlijk uitgekomen. Dan hoeven we dus niet te twijfelen aan de vervulling van het slot van vers 6, ook dit zal worden vervuld!


 


Een Kind is ons geboren


In Jesaja 9:6 geeft Jesaja ons als het ware een profetisch vooruitzicht op Gods plannen. Het vers begint met de aankondiging van de geboorte van een Kind. Honderden jaren later is het zover: “En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe”, Lukas 2:12. De engel die de geboorte bekend maakte aan de herders spreekt van grote blijdschap, want de Heiland, de Verlosser, was geboren. Naast het feit dát er een kind geboren zou worden is ook geprofeteerd over de plaats waar het kind geboren zou worden:  “En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid”, Micha 5:2. Ook de bijzondere wijze waarop het Kind geboren zou worden is al ver van tevoren aangekondigd: “Daarom zal de Here zelf u een teken geven: “Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren”, dit profeteerde dezelfde Jesaja (7:14). En dit alles gebeurde precies op Gods tijd, Gal. 4:4 ”Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw”. God gebruikte zelfs in die tijd een ster om de wijzen uit het Oosten de weg te wijzen naar de Koning der Joden die was geboren!


Elk jaar gedenken we met het Kersfeest dat de Here Jezus, Gods Zoon geboren is in Bethlehem, zoals Gods Woord al vele, vele jaren van tevoren had voorzegd. En omdat Hij geboren is mag er grote blijdschap in ons hart zijn, want er is niet alleen een Kind geboren, maar, en dat is het volgende gedeelte uit Jes. 9:6, er is ons ook een Zoon gegeven. Er is een Kind geboren, zodat God ons ruim dertig jaar later Zijn Zoon kon geven.


Een Zoon is ons gegeven


Wij weten dat God Zijn Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is, naast de geboorte van het Kind, de verdere invulling van de boodschap van Kerst. God heeft Zijn Zoon gegeven om te sterven aan het kruis van Golgotha, zodat het contact, de gemeenschap met God, die door de zonde die wij hadden gedaan was verbroken, weer hersteld werd. Wat een heerlijke boodschap, we mogen en kunnen weer tot God naderen! We zijn verzoend met God, dankzij het offer van Zijn Zoon. Ook het volgende vers spreekt hiervan: “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem”, 1 Joh.4:9.  Zonder de geboorte van het Kind en de gave van Zijn Zoon, zouden we hopeloos verloren zijn. God gaf Zijn Zoon, opdat wij zouden leven door Hem. Dankzij Christus’ offer is er leven. Leven in de zin van verzoend zijn met God, maar ook leven in de zin van het dagelijks mogen en kunnen leven met God, het wandelen met God. We mogen onze levensweg gaan aan de hand van de Allerhoogste, wie zou daar niet van onder de indruk komen! Een andere reden dat God Zijn Zoon heeft gegeven is “opdat Hij de werken des duivels verbreken zou”, 1 Joh.3:8. Ieder die God niet kent is in de macht van de duivel, of hij/zij dat beseft of niet. Het goede nieuws is dat Gods Zoon machtiger is dan satan en de werken va satan heeft verbroken door Zijn offer op Golgotha. Satan is machtig, maar God is de Almachtige, Hij is sterker dan satan, daarom kan Hij en Hij alleen ons werkelijk vrijmaken. Met het kerstfeest hebben we dus alle reden Hem te loven en te prijzen voor wat Hij voor ons heeft gedaan, voor wat Hij doet in het dagelijks leven, maar ook voor wat Hij nog zál doen, want Jesaja 9 vers 6 gaat verder met “en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst”.


En de heerschappij rust op Zijn schouder …..


Als de heerschappij, in de praktijk van ons leven, op Zijn schouder rust. Als Hij werkelijk de Heer is in ons leven, dat wil zeggen dat Hij degene is door Wie wij ons in onze beslissingen laten leiden, dan zullen wij gaan ervaren dat Hij een Wonderbare Raadsman is als we ingewikkelde keuzes moeten maken. Dan merken we dat Hij een sterke God is, die ons helpen wil, als de moeilijkheden ons boven het hoofd groeien. We mogen dan naderen tot onze eeuwige Vader, die ons dag aan dag wil dragen, zoals een vader zijn kind draagt en we mogen dan Zijn bemoediging of troost ervaren. En we mogen de vrede, de werkelijke shalom van de Vredevorst in ons hart kennen. Dat is een intens diepe vrede, die te maken heeft met Zijn aanwezigheid door de Heilige Geest in ons leven.


Maar het vers houdt ook een belofte in voor de toekomst als de Here Jezus daadwerkelijk de heerschappij op Zijn schouder zal nemen en als Hij vanuit Jeruzalem zal regeren. Dan is Hij de echte Vredevorst, die zal heersen in gerechtigheid. Dan zal er wereldwijd een werkelijke vrede zijn die ongekend is. Het is in onze tijd moeilijk voor te stellen dat er een wereldomvattende vrede zal zijn, toch belooft Gods Woord ons dit en Gods Woord is betrouwbaar. Een wereldomvattende vrede zoals die zal komen tijdens Zijn zegenrijke regering is veel meer dan de afwezigheid van oorlog, het heeft te maken met de aanwezigheid van Christus. Het zal een heerlijke tijd zijn.


Kerst 2010, de geboorte van een Kind, de gave van een Zoon en de heerschappij die op Zijn schouder rust. Wat is God goed, wat een gevende God is Hij en dat voor mensen zoals u en ik, onvoorstelbaar! Laten we tijdens het  Kerstfeest vanuit ons hart en met volle borst zingen “ Ere zij God in de hoge”.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.