Pinksteren 2010

De uitstorting van de Heilige Geest en de wagens van Jozef


 


Als we aan het Pinksterfeest denken dan denken we over het algemeen aan de uitstorting van de Heilige Geest, zoals beschreven in de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen. Natuurlijk is de Heilige Geest uitgestort, maar de vraag is of dit wel het belangrijkste kenmerk is van het Pinksterfeest.


 


In Handelingen 2:1/13 lezen we over de uitstorting van de Geest, vervolgens begint Petrus zijn rede in vers 14/40. In de verzen 14/21 spreekt wijst Petrus er op dat de profeet Joël geprofeteerd heeft over de uitstoring van de Heilige Geest. Wat men ziet en hoort is een gedeeltelijke vervulling van Joëls profetie, het laatste deel (vs. 19/21) moet immers nog worden vervuld. Vervolgens beschrijft Petrus uitvoerig dat de Here Jezus is opgestaan uit de doden (vs. 24, 31 en 32). Verder laat hij zien dat de door hem aangehaalde Psalmen 16:8 ev., Psalm 132:11 en Psalm 110:1 profetisch hebben gesproken van Zijn opstanding.


Dan komt Petrus tot de volgende conclusie in vers 33: “ Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort. Dat wil zeggen dat de uitstorting van de Heilige Geest het bewijsis van de opstanding van de Here Jezus Christus! Het gaat dus niet in de eerste plaats om de uitstorting van de Geest, nee de uitstorting van de Geest bevestigt dat Christus is opgestaan, daar gaat het om! Daarom werden de toehoorders van Petrus zo diep in hun hart geraakt, niet door de uitstorting van de Geest, maar omdat de Jezus die zij hadden gekruisigd door God tot Here en Christus was gemaakt, vs. 36. Ze beseften wat voor vreselijks ze hadden gedaan, de Messias was door hen gekruisigd en dát raakte hen in hun hart toen ze zich dat door de toespraak van Petrus realiseerden!


 


Natuurlijk is het werk van de Heilige Geest zeer belangrijk, Hij is het die met “onuitsprekelijke verzuchtingen “ voor ons pleit, Rom. 8:26, Hij is het die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, Joh. 16:8. De Geest wordt al in het tweede vers van het Bijbelboek Genesis genoemd en de hele Bijbel door kunnen we lezen over het werk van de Heilige Geest, totdat Hij in Op. 22:17 uitnodigt te komen: “en de Geest en de bruid zeggen: Kom!” De Heilige Geest is de derde Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid, maar Hij stelt Zichzelf nooit op de voorgrond. In het gedeelte uit Handelingen 2 gaat het ten diepste niet om de Geest, maar om Christus en in dit gedeelte zien we precies wat de Geest telkens doet: ons wijzen op de Persoon van de Here Jezus. Joh 15:26 “Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen”.


 


In Genesis 45:25 lezen we de geschiedenis van Jozef die zijn vader laat ophalen. De broers zijn door Jozef, nadat hij zich aan hen bekend heeft gemaakt, teruggezonden met een aantal wagens om Jozefs vader Jacob op te halen. Als de broers Jacob vertellen dat Jozef leeft en heerser is over het land Egypte blijft zijn hart er koud onder, vs. 26. Pas als hij de woorden van Jozef hoort en de wagensziet die Jozef heeft gezonden leeft de geest van Jacob op en is hij bereid mee te gaan naar Jozef in Egypte.


 


Deze geschiedenis laat in type of beeld  prachtig zien wat er in Hand. 2 vanaf vers. 22 e.v. is gebeurd. Jozef is een beeld van de Here Jezus, Jacob een beeld van de eerste(joodse) gelovigen die tot de gemeente behoren. Jozef is als het ware uit de doden opgestaan, de broers dachten immers dat hij dood was nadat hij door hen in de put was geworpen. Jozef was verhoogd, hij was heerser over het hele land Egypte. Vervolgens stuurt Jozef de wagens.


 


De parallel met de Here Jezus is niet moeilijk: Hij is opgestaan uit de dood, daarvan getuigt Petrus meerdere malen in zijn toespraak, Christus is verhoogd en Hij heeft de Heilige Geest gezonden als bewijs van Zijn opstanding. Hand 2:33 ”Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort, wat gij en ziet en hoort”.


 


Jacob wordt in zijn hart getroffen, vgl. de joden in Hand. 2:37, als hij de woorden van Jozef hoort en de wagens van Jozef ziet. De woorden en de wagens zijn voor Jacob het onomstotelijke bewijs dat Jozef leeft en is verhoogd. De uitstorting van de Heilige Geest in Hand 2 was voor de aanwezige joden het bewijs dat de Here Jezus was opgestaan en verhoogd.


 


Waarom had Jozef deze wagens gestuurd? Het enige doel was om Jacob bij hem te brengen. Wat is het voornaamste doel van de uitgestorte Heilige Geest? Dat is ons bij Hem te brengen, de verhoogde Christus. Het licht van de kandelaar viel op de kandelaar zelf (Num. 8:1/2), zo wil het licht van de Heilige Geest Christus aan ons openbaren en ons telkens weer op Hem wijzen en bij Hem brengen. Het gaat dus niet om de gaven of tekenen van de Geest, het gaat om Christus alleen. Christus, die voor ons is gestorven, maar die ook, wat meer is, is opgewekt en nu zit aan Gods rechterhand.


 


De geschiedenis heeft ook een profetische heen wijzing naar Israel als volk. Jacob is nl. ook een beeld van Israel (Israel was zelfs zijn naam!). De broers hebben Jozef “vermoord” door hem in de put te werpen, zo is de Here Jezus door Zijn broeders gedood, door Hem aan het kruis te nagelen. Jozef


 “verrees” uit de dood en werd heerser over Egypte. De Here Jezus is verrezen uit de dood en is verhoogd, Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. In de toekomst zal Hij Zijn Geest uitstorten over Zijn volk, dan gaat Joël 2 volledig in vervulling. Hij zal Zich eerst bekend maken aan Zijn broeders, ze zullen beseffen wat ze hebben gedaan en zich bekeren, dan zal Hij Zijn Geest over hen uitstorten


 


Pinksteren bepaalt ons bij de opgestane Heer, die als bewijs van Zijn opstanding de Heilige Geest heeft uitgestort. De Geest, die Hem wil verheerlijken, omdat Hij het zo waard is.


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.