Pasen 2010

Matth. 28:6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft.


En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Deze uren van duisternis waren  de climax in het fysieke en geestelijke lijden van Jezus Christus.  Hij ervoer de absolute verlatenheid en eenzaamheid toen de volle zwaarte van Gods toorn op Hem was. “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten” klonk het tot in de verste uithoeken van het universum. Hij onderging als Plaatsvervanger het oordeel dat wij hadden verdiend. Hij droeg de straf voor uw en mijn zonden


Nadat Hij was gestorven scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden, waarmee God wilde zeggen, de weg naar Mij is nu open. De wet is vervuld, het is volbracht!


Aan het einde van de dag werd het lichaam van Jezus van het kruis genomen en begraven in het graf van een rijk man, Jozef van Arimatea, precies zoals de profeet Jesaja honderden jaren van tevoren had voorzegd, zie Jes. 53:9.


 


Er was veel verdriet bij de mensen die de laatste jaren intensief met Jezus waren opgetrokken en Hem hadden omringd.  Ze hadden gedacht dat de profetie van Jesaja, “Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht” (Jes. 9:1 ev.)in vervulling was gegaan. In de velden van Bethlehem  was de hemel verlicht geweest, toen de engel  de herders grote blijdschap had verkondigd. Maar nu ruim, 30 jaar later, leek alles echter totaal anders, de 3 uren van diepe duisternis midden op de dag zaten nog vers in hun geheugen.


 


Maar dan, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, komt de zon op! Het wordt licht op deze nieuwe dag.  De beide Maria’s gaan naar het graf, ze willen het dode lichaam van de Heer zalven. Er komt een grote aardbeving, een engel van de Heer daalt uit de hemel neer en hij wentelt de steen van het graf weg en zegt tegen de vrouwen: “Hij is hier niet, want Hij is opgewekt!”  De twee Maria’s gaan op verzoek van de engel het graf bekijken, zien het lege graf en gaan naar de discipelen om hen het blijde nieuws te vertellen. Onderweg ontmoeten ze de Here Jezus, dan gaat het licht ook in hun hart op en het verdrijft de duisternis en hun verdriet.  Ze waren gekomen om het dode lichaam van de Heer te zalven, maar nu werpen ze zich aanbiddend neer voor de opgestane Heer. Dat is werkelijk Pasen in: aanbidding knielen aan de voeten van de opgestane Heer!


 


Wat zullen deze beide vrouwen blij zijn geweest, weg was hun verdriet en hun pijn over het lijden en sterven van Jezus. Alles is ineens vergeten, De Heer is waarlijk opgestaan. Er is hoop, er is leven, er is toekomst, alles is veranderd, want Hij leeft!


 


Ik hoop dat u dezelfde blijdschap kent  als deze beide Maria’s en dat ons hart brandend wordt en blijft voor Hem. Alles heeft Hij over gehad om ons terug te brengen tot de Vader. Hij ging tot het aller-uiterste, verliet de heerlijkheid, werd mens, slaaf en was volkomen gehoorzaam tot de dood, ja de dood des kruises. Maar gelukkig is het daar niet bij gebleven, het is zo heerlijk zoals Paulus dat schrijft aan de gelovigen in Rome (Rom. 8:34): “Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit”. Hij is gestorven, maar wat nog belangrijker is Hij is opgestaan! Hij heeft de dood overwonnen.


 


Zijn opstanding betekent een totale verandering. Wij die dood in zonden en misdaden waren krijgen door het geloof deel aan het leven, het eeuwige leven, een onvergankelijk leven, een leven dat sterker is dan de dood. We mogen weten dat we metHem zijn gestorven, maar ook met Hem zijn opgewekt in een totaal nieuw leven. We mogen leven uit een nieuwe Bron, uit Christus zelf!God wil ons doen ervaren hoe we kunnen leven zoals Hij het oorspronkelijk had bedoeld, het was zeer goed in het begin van de schepping. Door de zondeval was er echter een scheiding gekomen tussen God en de mens. De mens had er voor gekozen een eigen weg te gaan, een weg zonder God en dus ook zonder Zijn liefde en zegen. Een weg van zonde, zonde betekent immers: het doel missen. Alle mensen missen het Doel, Jezus Christus, maar door het lijden en sterven van Christus wordt deze scheiding opgeven. Zijn opstanding uit het graf is het bewijs dat Zijn offer voldaan heeft aan al Gods rechtvaardige eisen.


 


Pasen is het feest van het leven, de dood is door de Here Jezus overwonnen, halleluja! De Heer is waarlijk opgestaan, nu vangt het nieuwe Leven aan! Ik hoop en bid dat u door het geloof de opgestane Heer kent en deel heeft aan het nieuwe Christusleven. Dan mag u weten, dat Hij in al de zorgen, de pijn en het verdriet van dit leven aan uw zijde wil staan en u wil zegenen midden in alle pijn.


 


 Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht, daar spreekt het kruis van Golgotha van, wat de grootste nederlaag leek te worden, werd de allergrootste overwinning, want Jezus is waarlijk opgestaan, halleluja!
Gezegende Paasdagen gewenst!


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.