ZIe Gij wilt waarheid in het verborgene

Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene


Bovenstaande woorden staan in Psalm 51 vers 8. Dit is de psalm die David heeft gedicht en waarin hij zijn zonde met Batseba belijdt. David heeft lange tijd rondgelopen met dit geheim. Pas nadat zijn zoon is geboren, dus minimaal 9 maanden later belijdt hij deze zonde. Uit Psalm 51 valt op te maken dat het een hele moeilijke periode is geweest voor David. Door zijn zonde is zijn relatie met God geschaad, Hij mist het contact met de Here en hij verlangt hartgrondig naar vergeving en reiniging. Voortdurend werd hij bepaald bij zijn zonde, Ps. 51:7 “mijn zonde staat bestendig vóór mij”. Hij was zijn blijdschap en vreugde kwijt, vs 10. Uit vers 10b blijkt dat hij grote innerlijke pijn leed en in zijn binnenste werd hij verscheurd door heftige emoties.


Zijn zonde had grote impact, zoals gezegd in zijn relatie met God, maar de zonde had ook invloed op zijn relatie met anderen. Hij leefde immers lange tijd met een geheim en kon daardoor niet oprecht zijn naar anderen. Bovendien was er de voortdurende angst dat de bedienden die van zijn geheim op de hoogte waren uit de school zouden klappen. Maar hij had het zelf ook zwaar te verduren, zoals blijkt uit de woorden in vs. 10 “laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt weer jubelen”.


De ommekeer komt als het woord van Nathan, die door God was gezonden, hem als een bliksemstraal treft: “ Gij zijt die man”. Hij realiseert zich zijn grote zonden en komt tot oprechte en heel persoonlijke belijdenis vs. 6 “ tegen U, U alleen heb ik gezondigd”. Dán begint het herstel.


David heeft beseft dat God wilde dat ook in het verborgene waarheid zou zijn en geen leugens of geheimen. In het Boek is het zo vertaald: “En U wilt dat Uw waarheid ook wordt nagevolgd in het verborgene van mijn hart”. Toen David dit besefte pleitte hij  op Gods genade en barmhartigheid en God vergaf hem onmiddellijk zijn zonde, 2 Sam. 12:13.


God handelt in het heden niet anders dan in de tijd van David. Wij zijn niet anders dan David, ook ons is niets menselijks vreemd, ook wij kunnen zondigen, de vraag is hoe gaan we hier mee om? David liep lange tijd rond met zijn geheim zonder God er in te betrekken en het te belijden. Door deze houding blokkeerde hij de zegen van God en bezorgde zichzelf geruime tijd allerlei problemen.


We zien dat ook nu nog gebeuren, sommige mensen zijn in de loop der jaren verbitterd geraakt, anderen lopen jaren rond met andere geheimen of verborgen zonden en ervaren in principe dezelfde last en pijn als David. Relaties worden hierdoor geschaad of verbroken er is gemis aan zegen van God, er is geen diepe vrede en rust in het hart. Soms uit zich dit ook in fysieke klachten, daar waar de ziel zwijgt, gaat het lichaam spreken. Als voorbeeldde verlamde man die 38 jaar bij het bad Betesda had gelegen. Hij kreeg van de Here Jezus te horen: “zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome”. Hij had 38 jaar verloren laten gaan en had zo lang geleden, omdat hij zijn zonde niet had beleden……… Hoe is dat nu, de Here Jezus vraagt ons nu nog hetzelfde: “ Wilt gij gezond worden?”, Joh. 5:6.


Wilt u gezond worden? Het heeft te maken met onze wil. Willen wij onze diepste geheimen aan Hem bekendmaken? Kiezen wij er voor waarheid in het verborgene te brengen? De Here klopt aan de deur van ons hart, aan ons is de keuze voor Hem open te doen óf de deur dicht te laten en daarmee de genezing en het herstel te blokkeren.


In het geval van David bracht de boodschap van Nathan, die door God was gezonden, de ommekeer teweeg bij David. God spreekt ook vandaag anno 2010 door Zijn Woord, luisteren wij naar Hem en doen we wat Hij van ons vraagt?


God wil niets liever dan dat we leven zoals Hij het heeft bedoeld, dus in harmonie met Hem, elkaar en onszelf. Daarvoor heeft Hij Zijn Zoon gezonden. Zonde lijkt soms zoet, maar smaakt altijd bitter, dat zien we in de geschiedenis van David en Batseba en dat geldt nu nog precies zo. Zonde heeft een verwoestende werking. Jes. 59:2 “ maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God”. Talloze levens en relaties zijn voor kortere of langere tijd verwoest door de zonde.  De Here Jezus is gekomen om de scheiding die door onze zonden teweeg zijn gebracht te herstellen: Jes. 53:5 “ Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden”.


Genezing en herstel zijn mogelijk, via de weg van het kruis, door oprecht dat wat verkeerd is te belijden en Hem om vergeving te vragen. Hij wil ons zo graag terug brengen aan het hart van de Vader. Hij wil dat we de intieme omgang met de Vader genieten, Hem betrekken bij alles in ons leven, ons volkomen overgeven aan Hem. Hij wil maaltijd met ons houden als we hebben opengedaan op Zijn kloppen. Maaltijd houden spreekt van delen, genieten, echt contact met de Vader en elkaar. Wat is het dan in en in triest als we Hem in de weg staan en door koppigheid of eigenwijsheid ons leven ruineren. Wij hebben de neiging om onze zonde te verbergen omdat we ons schamen. Maar telkens als we dat doen leggen we als het ware weer een steen op de muur die we bouwen rond ons hart. De muur brengt scheiding tussen God en anderen. De muur zorgt er voor dat we niet leven zoals God het heeft bedoeld. We vereenzamen, lijden in eenzaamheid, krijgen te maken met onbegrip, gewetenswroeging en angst. Dit alles kan worden doorbroken, als we de waarheid in het verborgene brengen, als we Gods licht laten schijnen in de donkere plaatsen van ons leven. Waar licht is komt leven, echt leven.


David hervond, ook al was het na lange tijd, de blijdschap in de Here, hij heeft de vergeving en reiniging van zijn zonde beleefd. Nog steeds geldt de uitnodiging van de Here Jezus: Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.  Wilt ú gezond worden, zorg dan voor waarheid in het verborgene.


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.