Pinksteren 2009

Pinksteren 2009


 


Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Sinds de eerste Pinksterdag is alles anders dan in de eeuwen daarvoor. De Heilige Geest is uitgestort en woont sindsdien permanent in ieder gelovige vanaf zijn/haar wedergeboorte,  Ef.1;13.


 


De Heilige Geest is voortdurend aanwezig in iedere gelovige. Joh. 14: 17 “want Hij (de Heilige Geest) blijft bij u en zal in u zijn”.  NBV : “want hij woont in jullie en zal in jullie blijven”  Wonen, zoals gebruikt in de NBV geeft aan dat dit permanent is, evenals het woord “blijven”.


 


De discipelen hebben zo’n drie jaar intensief met de Here Jezus opgetrokken, ze kunnen echter niet zeggen dat Hij continue  bij hen was. Dit mogen wij echter wel zeggen van de  Heilige Geest, omdat Hij voortdurend bij ons is. Daarom zegt de Here Jezus in Joh.  16:7 “het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen”. 


 


Dat betekent dat de Heilige Geest, de Trooster of onze Voorspraak,  in alle situaties van het leven bij en in ons is. Het is heerlijk om dit te mogen weten, want dat Hij in de problemen met ons is.  Of als we “beschadigd” zijn door de houding of de daden van mensen we Hem mogen vragen ons te troosten. God wil de verzachtende olie van Zijn Heilige Geest in onze wonden gieten, zodat onze (innerlijke) wonden kunnen genezen en de pijn weggaat. Het belangrijkste werk van de Heilige Geest is echter dat wij gewezen worden op de Here Jezus. Hij is belangrijker dan de (oplossing) van onze problemen, het gaat er altijd om dat Hij in ons leven door de heilige Geest wordt groot gemaakt.


 


Bij het Bijbellezen is de Heilige Geest onmisbaar, Hij wil ons hart verlichten zodat we gaan verstaan, begrijpen wat God tot ons wil zeggen.  Het kan zijn dat Hij heel persoonlijk tot ons spreekt door een Bijbelvers of gedeelte.  Het Woord is als een spiegel, die ons laat zien hoe we werkelijk zijn, de Heilige Geest kan een Bijbelvers gebruiken om aan ons hart duidelijk te maken wat het vers heel concreet betekent.


 


 In het OT stond bij de tabernakel en later bij de tempel het wasvat. Dit wasvat was gemaakt van koperen spiegels van de vrouwen. Ex. 38:8.  Dit wasvat spreekt van het Woord van God. Zoals de vrouwen zichzelf zagen in het glanzende koper van hun spiegels, zo laat het Woord van God ons , als een spiegel, zien hoe wij zijn en wat er nog moet worden gereinigd in ons leven als we de Bijbel  serieus en biddend lezen en overdenken. Water uit het wasvat moest door de priesters gebruikt worden om hun handen en voeten te wassen. Reiniging was absoluut noodzakelijk om dienst te verrichten in heet huis van God. Deze dagelijkse reiniging door het Woord hebben wij ook nodig. God is heilig, daarom moeten we ons telkens weer laten reinigen door Zijn Woord.  Het openen van Gods Woord zonder de leiding van de Heilige Geest heeft echter geen zin, want “de Geest is het die levend maakt”, Joh. 6:63.


 


Iets dergelijks zien we bij de gouden kandelaar. Deze kandelaar werd gevuld met olie (type van de Heilige Geest). De olie werd in de schacht gegoten en van daaruit stroomde de olie naar de armen  en kon de kandelaar branden en het heilige verlichten. Christus is de schacht, de individuele gelovigen worden gesymboliseerd door de armen. De kandelaar kon licht verspreiden omdat de armen met de schacht waren verbonden en de olie zodoende vanuit de schacht naar de armen kon stromen. Elke gelovige kan licht verspreiden als Hij met Christus verbonden blijft, want zodoende kan Hij ons leiden door Zijn Heilige Geest. Op deze wijze zal Zijn Woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zijn, zodat we weten welke weg God wil dat we zullen gaan.


 


De kandelaar in het OT was ook een beeld van Gods trouw. De kandelaar brandde voortdurend in de tempel en verlichtte daarbij de 12 broden op de tafel in het heilige. In goede en slechte tijden brandde deze lamp en werden de 12 broden, die spreken van de 12 stammen van Israel verlicht. God waakt over zijn volk, ook al gaat zijn volk een weg die Hem niet behaagt. Van Gods trouw spreken ook de bloemkelken van amandelbloesem, welke op de kandelaar zichtbaar waren. Jer. 1:11” En het woord des HEREN kwam tot mij: Wat ziet gij, Jeremia? Toen zeide ik: Ik zie een amandeltwijg. 12  Daarop zeide de HERE tot mij: Gij hebt goed gezien, want Ik waak over mijn woord om dat te doen”.  Zowel het woord  “amandeltwijg” als het woord  “waak” komen van hetzelfde hebreeuwse woord “shaqad”. God is trouw aan Zijn beloften en waakt voortdurend over Zijn Woord.


 


De Heilige Geest is uitgestort zo’n 2.000 jaar geleden en wil ons anno 2009 verlichten en leiden bij het overdenken van Gods Woord. Onder Zijn leiding worden oersaaie hoofdstukken uit het OT plotseling razend actueel en levend, zoals gezegd de Geest is het die levend maakt.


 


Dat de Heilige Geest in 2009 uw leven mag beHEERsen, in de zin dat de Here Jezus Christus steeds belangrijker wordt in onze levens, zodat God wordt verheerlijkt en Hij in onze levens tot Zijn doel en recht komt.


 


Gezegende Pinksterdagen!


 Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.