Gebondenheid

1Joh. 1:7  “maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde”.


Een christen is iemand die door God getrokken is uit de duisternis en is overgebracht in het licht. De positie of staat van een gelovig is in Christus volmaakt. Het is de bedoeling van God dat wij in onze levenspraktijk, ons leven als christenen, zorgen dat ons doen en laten overeenstemt met onze positie in Christus. Met andere woorden: we moeten worden wat we zijn. God heeft ons bekleed met Christus, dat is onze staat of positie, als Hij naar ons kijkt ziet Hij Christus, daarmee moet dus onze dagelijkse levenspraktijk overeenstemmen. Hij wil immers dat Christus in ons gestalte gaat krijgen, zie bijv. 2 Cor. 4:10 “opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare”.


Het is echter nog niet zo eenvoudig om dagelijks te leven naar Gods Woord, om dit te doen moeten we in ieder geval de wapenrusting aan doen, Ef. 6:10 e.v. We moeten bovendien de volledige wapenrusting aandoen én we moeten beseffen dat er een tegenstander is die al het mogelijke in het werk zal stellen om ons aan te vallen en te doen struikelen, zodat we niet het beeld van Christus, vertonen. Satan is een geduchte tegenstander, die we nooit moeten onderschatten! In de Bijbel wordt op diverse manieren over hem geschreven en hieruit kunnen we opmaken dat we altijd alert moeten zijn op zijn aanvallen om ons te doen zondigen en zodoende van God af te trekken. Hij wordt bijvoorbeeld de “de overste van de macht der lucht” genoemd, van hem wordt gezegd dat hij verleidt, Ef. 6: 11, en dat hij listig (sluw, slim) is, Gen. 3:1. Alle reden dus om op onze tellen te passen en de hele wapenrusting aan te doen, want alleen in Gods kracht kunnen we standhouden.


De meest gebruikte “tactiek” van satan om onze wandel met God te verstoren is om ons aan te vallen op onze zwakke plekken en die heeft ieder mens hoe gelovig hij of zij ook is! Dit moeten we ons goed bewust zijn, 1 Cor. 10:12 “Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt”. Als we denken dat we het zelf wel kunnen redden dan hebben we het volledig mis, elk moment hebben we God nodig om te kunnen blijven staan. Als een rank van de wijnstok is gescheiden, dan wordt er geen vrucht voortgebracht en gaat de rank dood, precies zo is het in het leven van een christen die probeert in eigen kracht staande te blijven!


Heel vaak worden we aangevallen op onze zwakke plekken, ieder mens hoe gelovig dan ook heeft zijn of haar zwakke plekken! Dit kunnen zondige handelingen zijn, maar ook niet zondige zaken die voor ons zo belangrijk zijn dat ze ons van God aftrekken zodat we Hem niet meer de eerste plaats in ons leven geven. Hieronder zal ik een paar voorbeelden noemen en deze kort toelichten, het zijn voorbeelden waar we regelmatig over horen, ook in onze gemeente!


We leven in een tijd waarin het gevoel enorm op de voorgrond wordt geplaatst. Als het maar goed voelt, dan is het goed, zo wordt gezegd. Er is dan ook een enorm aanbod aan cursussen, trainingen etc. om met jezelf in balans te komen, innerlijke harmonie te ervaren, te ontspannen, rust te ervaren etc. Voorbeelden van dit aanbod zijn bijvoorbeeld reiki, allerlei soorten yoga, tai chi etc. De meeste van deze zaken komen uit het Verre Oosten en zijn volkomen in tegenspraak met de Bijbel. Het gedachtegoed hierachter is in zijn algemeenheid dat we innerlijke krachten moeten ontdekken en ontwikkelen om ons zodoende op te werken tot een bepaald niveau of om weer in harmonie met onszelf te komen. Want zo zegt men, het evenwicht is verstoord en kan weer worden hersteld door een therapie die men aanbiedt..


Bij al dit soort trainingen is het zeer belangrijk om heel nadrukkelijk na te gaan uit welke bron het voortkomt. Alles wat niet uit De BRON komt moeten we verwerpen en er afstand van nemen door het te belijden om zodoende weer in het licht te kunnen wandelen. Vaak is even “ Googlen “ genoeg om te ontdekken dat het volstrekt on-Bijbels is om met deze zaken bezig te zijn.


In de omgang met vrienden, collega’s maar ook in de gemeente, komen we mensen tegen die zich bezighouden of hebben gehouden met deze Oosterse “genezingsmethodes”. Door hier mee bezig te zijn krijgt de boze grip op iemand, waardoor zijn/haar relatie met God wordt verstoord.  De vrucht van de Geest wordt niet openbaar. Gemis aan blijdschap, vrede, zelfbeheersing, liefde of disharmonie in relaties kunnen het gevolg zijn, in ernstige situaties zelfs ziekte.


In het pastoraat in de gemeente merken we regelmatig dat mensen zich hebben in gelaten met bovenstaande praktijken en dat het gevolg is dat Gods tegenstander hen uit het licht trekt en steeds verder in de duisternis brengt. Er ontstaan problemen in relaties naar de partner, kinderen, familie etc. Het bezig zijn met Yoga of reiki etc. is nooit vrijblijvend, het is levensgevaarlijk. Experimenteren of proberen lijkt leuk, maar blijft nooit zonder nadelige gevolgen. Dit zal zich op de kortere of langere termijn openbaren. De bron waar deze “genezingsmethodes” uit voortkomen is fout. Satan is listig en zal alles proberen om kinderen van God die in het licht willen wandelen te laten struikelen en van God af te trekken. Soms helpen dit soort therapieën en treedt er herstel op, maar dat is nooit een bewijs of garantie dat de methode goed is, in Egypte deden de tovenaars de zelfde wonderen als Mozes en Aaron, maar God was niet de bron waar zij hun kracht vandaan haalden, integendeel!


Als u in uw leven iets herkent van het bovenstaande dan is het belangrijk te beseffen dat er altijd een weg terug is. Een christen die Gods nabijheid en vrede wil ervaren moet alles wat er tussen hem/haar en God, die heilig is, is gekomen opruimen. We moeten terug naar de enige Ware Bron, de Here Jezus Christus, alleen Hij kan ons ten diepste vervullen en doen functioneren zoals Hij het heeft bedoeld. Belijdt daarom uw zonde, breek er mee en als het u niet lukt vraag hulp aan iemand van het pastorale team. Het bezig zijn met dit soort paranormale zaken kan ons zo vasthouden dat we het alleen niet redden om eruit te komen. Satan laat zijn prooi niet zo maar gaan, daar kan veel strijd mee gemoeid gaan, maar weet dat Hij de Almachtige is en ons kan verlossen.


Hij is gekomen opdat wij leven zouden hebben en overvloed! Dat u en ik deze overvloed dagelijks zullen ervaren in ons leven.


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.