Standhouden

Als  we  zover zijn gekomen dat we met Gods hulp een blokkade tussen God en ons hebben opgeruimd, dan moeten we beseffen dat we aangevallen zullen worden door de boze. Hij heeft immers een nederlaag geleden, maar hij zal het daar niet bij laten. Er kan twijfel  komen of alles nu écht vergeven is of boosheid over het verleden kan weer boven komen. Het is belangrijk te beseffen dat dit zal gebeuren, een gewaarschuwd mens telt voor twee!


De geschiedenis van Lazarus kan ons hierbij als voorbeeld dienen. In Johannes 11:43/4 staat het volgende: “na dit gezegd te hebben, riep Hij (Christus) met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden.  Jezus, zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan”.


Lazarus stond op en hij was weer levend, maar hoewel hij levend was geworden was hij nog wel gebonden door de grafdoeken. Deze doeken moesten in opdracht van de Heer worden verwijderd, zodat Lazarus zijn weg kon gaan. Met de doeken kon Lazarus immers niet leven zoals bedoeld was, de doeken waren een verhindering, een blokkade om zijn weg op een normale manier te gaan! De Heer beval de omstanders de doeken te verwijderen.


Dit is een leerzame geschiedenis voor ons. De opwekking van Lazarus is een beeld van onze wedergeboorte. Hij stond op uit de dood, dankzij de Here Jezus. Wij waren ook dood in zonden en misdaden, en de Heer heeft ons doen opstaan in een totaal nieuw leven. Het kan echter voorkomen dat negatieve ervaringen of gebeurtenissen uit het verleden (de grafdoeken) nog moeten worden verwijderd om de volkomen vrijheid en blijdschap te ervaren. De wijze waarop we omgaan met dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden kan nl.  een belemmering zijn als we er niet mee breken.


We zijn door het offer van de Heer verlost van de straf van de zonden, dat is voltooid verleden tijd. Dit gebeurde toen we onze zonden beleden en Hem aannamen in het geloof als onze Verlosser. Dit was een eenmalige, unieke gebeurtenis op het moment dat we onze hoop op Hem vestigden.


 In het heden, en daar hebben we het nu over, kunnen we door Hem verlost worden van de macht van de zonden. Het verlost worden van de macht van de zonde is niet een eenmalige gebeurtenis, maar is een levenslang proces, waarin Hij ons steeds verder wil vrij maken van datgene wat ons nog bindt. Lazarus werd eerst door de Heer opgewekt uit de doden, daarna beval de Heer de doeken bij Lazarus te verwijderen. Zowel bij het levend worden (wedergeboorte) als in de vrijheid gaan leven (heiliging) is de Heer betrokken! In het vrijkomen van deze belemmeringen gebruikt de Heer soms gelovigen om de gebonden persoon te helpen, dat is gemeente zijn!


Zo’n doorbraak in een leven van iemand is natuurlijk geweldig voor de desbetreffende persoon! De tegenstander heeft echter een nederlaag geleden en zal alles in het werk stellen om dit weer ongedaan te maken. De persoon in kwestie zal, vaak op zijn of haar zwakke plek, worden aangevallen, er kan twijfel komen ”is het wel echt vergeven” of de gevoelens van bijv. boosheid, wrok en jaloezie komen terug.


Het is belangrijk te beseffen dat, nadat verkeerde zaken zijn beleden, dit soort aanvallen kunnen komen! Als we er op voorbereid zijn dat we zullen worden aangevallen worden we in ieder geval niet verrast als het gebeurd en kunnen we ons er tegen wapenen. In deze situaties is het heel belangrijk te steunen op Gods Woord, door te doen wat er geschreven staat en te geloven wat er staat.


Het is voor elke christen belangrijk de volledige wapenrusting aan te doen, Ef. 6: 10 “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijnermacht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels”.


Een andere belangrijke tekst om in periodes van aanvallen te kennen en op te vertrouwen is bijv. Rom. 8:1 “ Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn” of Rom. 8:38 “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here”. Zie ook Jac. 4:7 “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden”. Het is van belang dergelijke teksten te kennen en te geloven, er op te vertrouwen als er verleidingen of aanvallen op ons af komen. Door dit te doen maken we ons geloof praktisch, we leggen ons leven in Zijn hand, erkennen dat wij het zelf niet kunnen en we vertrouwen op Zijn Woord en Zijn macht. Hij zal het voor ons doen.


In Christus zijn we méér dan overwinnaars, dat moeten we vasthouden. We moeten de volledige wapenrusting aandoen om stand te kunnen houden. De Almachtige, en wie is er machtiger dan Hij, staat aan onze kant! Geven we Hem in ons leven de ruimte om te strijden en te overwinnen? Niemand kan ons roven uit Zijn had, Hij is onze Herder en Hij wil en zal ons beschermen en nabij zijn.


Wat een geweldige Heer hebben wij toch, alles heeft Hij voor ons bereid, zijn wij bereid ons alles in Zijn hand te leggen?


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.