Kerst 2008

Galaten 4:4 “Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet”.


De geboorte van de Here Jezus behoort tot de belangrijkste gebeurtenissen van alle tijden. Het moment waarop Hij werd geboren wordt door Paulus niet voor niets de “volheid des tijds” genoemd


De periode vóór het kerstfeest wordt de adventstijd genoemd. Advent komt van het Latijnse woord “Adventus” dat “komst” of “het komen” betekent. Het zijn weken van voorbereiding i.v.m. het gedenken van de geboorte van de Here Jezus Christus in Bethlehem. Aan de geboorte van Christus is ook het nodige aan “voorbereiding” vooraf gegaan. Zijn komst werd al in Genesis 3 aangekondigd, maar het zou nog ongeveer 40 eeuwen duren voordat de Koning der koningen geboren zou worden. Deze eeuwen zijn door God gebruikt om Zijn volk én de heidenen voor te bereiden op de komst van Zijn Zoon.


Eerst de voorbereiding van het volk Israel. Voordat er sprake was van het volk Israel, wezen o.a. de geschiedenissen uit Gen. 3, met Adam en Eva, het offer van Abel en het offer dat Abraham bracht in Gen. 22 heen naar de komst van het Lam van God. Met Abraham, Isaak en Jacob begon de geschiedenis van het volk van Israel. De Here heeft het volk, als voorbereiding op de komst van de Zoon van God, voorschriften gegeven over de offerdienst. Elk van deze offers was een heen wijziging, een type, van het volmaakte Offer: Christus. Hij heeft Mozes geboden een tabernakel en later de tempel te bouwen. Zowel de tabernakel als de tempel bevatten vele schitterende beelden van Hem die zou komen.  Talloze offers zijn gebracht op het altaar in de voorhof, telkens wezen deze offers heen naar het lijden en sterven van  het Lam van God. Ook de O.T. hogepriester was een prachtige heen wijzing naar de Hogepriester die later zou worden geboren. De profeten hebben vele malen geprofeteerd van Hem die zou komen om te lijden en om te heersen. Meerdere koningen waren geweldige typen van Hem die later in Bethlehem zou worden geboren. Hij heeft vele malen en op vele wijzen het volk voorbereid op de geboorte van Zijn Zoon.


 Helaas is het slechts een minderheid van het volk Israel geweest dat heeft begrepen dat dit alles heen wees naar de komst van de Koning der koningen. Zelfs toen Hij geboren was en men de tekenen en wonderen zag die Hij deed geloofde men (in zijn algemeenheid) niet, Joh 1:11 “Hij kwam tot het zijne (het volk Israel), en de zijnen hebben Hem niet aangenomen”.


De wereld is ook voorbereid op Zijn komst. Christus werd geboren in een deel van het Romeinse rijk. De Romeinen hadden overal in hun rijk wegen aangelegd om hun legers te kunnen verplaatsen. Toen de Heilige Geest was uitgestort kon de blijde boodschap van Zijn geboorte, leven, lijden en sterven dus snel in de toenmalige wereld worden verspreid. Als gevolg van de overheersing door de Grieken en later de Romeinen was de wereld voorbereid op een snelle verspreiding van het evangelie. Veel mensen spraken daardoor immers Grieks of Latijns. Niet voor niets werd de tekst: Jezus, de Nazoreeer, de Koning der Joden in het Grieks en Latijn (en Hebreeuws) geschreven op het kruis van Golgotha, Joh. 19:20: “Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats, waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks”. Het tijdstip waarop Hij werd geboren in de stal van Bethlehem was niet toevallig, maar het was het moment wat God zorgvuldig had uitgekozen, het was met recht de volheid des tijds. (Het Boek: “de juiste tijd”,  NBV: “toen de tijd gekomen was”, Leidse Vert.: “de bepaalde tijd”.)


Een andere vraag met betrekking tot het kerstfeest is of uw en mijn hart zijn voor- en toebereid op Zijn komst.  Want, het is al vaak gezegd met het kerstfeest: “al zou Christus 1.000 maal in Bethlehem zijn geboren maar niet 1 keer in uw hart, het zou u niets baten”. Als we spreken over voor- en toebereid dan betekent dit niet dat we ons eerst moeten heiligen of verbeteren voordat Hij in ons wil komen wonen. We hoeven ons niet te verbeteren, ieder mens mag komen zoals hij of zij is. Dit zien we bijvoorbeeld in de geschiedenis van de verloren zoon. Deze jongen kwam hongerig en smerig terug bij zijn vader. En wat deed zijn vader: hij rende op hem toe en nam hem stinkend en al liefdevol in zijn armen en drukte hem aan zijn hart! Zo is onze hemelse Vader ook, we mogen komen zoals we zijn.


De verloren zoon uit Lucas 15 was echter eerst weggegaan bij zijn vader, want hij wilde feestvieren zonder zijn vader en voordat hij zover was dat hij wilde terugkeren naar zijn vader moest hij worden voorbereid. Eerst moest hij door zijn problemen tot het inzicht en besef komen dat hij verreweg het beste uit was als hij terug zou gaan naar zijn vader en zijn zonden zou belijden. Het probleem om terug te komen lag niet bij zijn vader, die stond immers dagelijks op de uitkijk, maar bij de jongen zelf.


In ons geval is het vaak net zo, eerst moeten we voorbereid worden, soms door moeilijke omstandigheden.  De Here wacht totdat wij komen, alles is gereed, maar dikwijls zijn we zelf de verhindering om tot Hem te komen. We durven ons (nog) niet over te geven aan Hem, we denken dat het beter is als we zelf ons leven vasthouden i.p.v. Hem onze Herder te laten zijn, we zijn nog niet zover dat we inzien dat we zonder Hem echt niets kunnen doen of we hangen nog te veel aan allerlei zaken die op zichzelf niet verkeerd hoeven te zijn (soms ook wel) maar ons in de weg staan om Hem de volledige zeggenschap over ons leven te geven.  Zonder advent, voorbereiding in de zin als hierboven beschreven, ka er voor onze ziel geen kerstfeest zijn. Hij komt alleen woning maken daar waar een belijden van zonden, verlangen, hopen en roepen naar Hem is.


De adventstijd kan moeilijk zijn, maar als Hij dan komt is het voor ons hart de volheid des tijds en zullen we de vrede van de enige Vredevorst in ons leven ervaren. En dat is heerlijk, het is een vrede die alle verstand te boven gaat en die niemand ons kan afnemen.


 Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.