Het Woord van God

 Een aantal kenmerken van het Woord van God


Vele malen lezen we in de Bijbel over het spreken van God, het begint direct al in het boek Genesis, als een refrein lezen we daar dat Hij sprak. Een kenmerk van het spreken van God is dat er iets gebeurt, het spreken van Hem heeft altijd effect. In Psalm 33 vers 9 wordt het als volgt samengevat: “Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er”. Zie ook Jes. 55:11 “alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend”.


Het Woord van God is ook betrouwbaar, zoals blijkt uit o.a. 1 Kon. 8:56 “ Geprezen zij de HERE, die zijn volk Israel rust gegeven heeft volgens alles wat Hij gesproken heeft; er is niet een woord onvervuld gebleven van al zijn goede woorden, die Hij door de dienst van zijn knecht Mozes gesproken heeft”.


Gods Woord is niet alleen betrouwbaar, het is ook de waarheid. Ps. 19:9  “De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des HEREN zijn waarheid,altegader rechtvaardig”. En Ps. 119:160 “Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig”. Tegenwoordig mag dan wel niet gezegd worden dat alleen Gods Woord de waarheid is, maar laten we toch maar eenvoudig en gelovig vasthouden aan dat wat de Bijbel ons zegt.


Het Woord is ook als vuur, Jer. 23:29 “Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN”. Vuur is in de Bijbel vaak een beeld van oordeel, zo wil Gods Woord de zonde in ons oordelen. De Here Jezus is voor ons a.h.w. in het vuur geweest toen Hij het oordeel van God onderging aan het kruis van Golgotha.


Een hamer is weer een ander beeld van Zijn Woord. Jer. 23: 29b “….of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?” Het Woord van God is in staat de hardste harten te verbrijzel en te veranderen in harten vol liefde en mededogen.


Volgens Psalm 119:105 is Gods Woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Het Woord wil ons dagelijks en stap voor stap leiden en ons duidelijk maken welke weg Hij wil dat we zullen gaan. Een (olie)lamp geeft alleen licht vlak voor ons, dat maakt ons bij elke stap afhankelijk van Hem.


De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat het Woord van God levend en krachtig is en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Hier gaat het over het mysterie van Gods Woord en Gods Heilige Geest. Gods Geest wil het Woord levend maken, zodat het heel persoonlijk kan worden toegepast op onze persoonlijke situatie. Bovenal wil Zijn Woord Christus, het levende Woord, bekendmaken.


De apostel Jacobus beschrijft het Woord als een spiegel, Jac. 1:23/25. Als we het Woord biddend lezen laat het ons, omdat het een levend Woord is, zien hoe we werkelijk zijn. Het toont ons onze verkeerde daden en gedachten, maar het Woord geeft ook het antwoord hierop: Christus!


Maar het mooiste van alles is, dat het Woord van God vlees is geworden. Wij communiceren via woorden. Onze diepste gedachten, verlangens of wensen maken we bekend met woorden. Met woorden maken we anderen deelgenoten van datgene wat in ons hart leeft en ons bezig houdt. Denk aan een moeder die met haar kind spreekt, of een jongen die verliefd is op een meisje, ze laten zich in hun hart kijken door hun diepste gevoelens te vertellen.


God heeft aan ons Zijn hart geopenbaard door het Woord vlees te laten worden. Hij heeft door het zenden van Zijn Zoon (Fil. 2:7) ons deelgenoot gemaakt van datgene wat in Zijn hart leefde. Als we kijken naar de Here Jezus krijgen we als het ware een blik in het hart van God. Als we in de evangeliën lezen over de Here Jezus zien we Gods reinheid, heiligheid, geduld, barmhartigheid en trouw maar bovenal Zijn liefde. In Hebreeën 1:1 is het als volgt verwoord: “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon”. Volgens een noot in de Telosvertaling wordt hiermee bedoeld dat Hij niet, zoals in het o.t. dóór de profeten sprak en zij een instrument in Zijn hand waren. In Hebr.1:1 wordt bedoeld dat God als Goddelijk Persoon sprak en die Persoon was de Here Jezus, Hij sprak niet dóór de Zoon, maar de Zoon washetspreken van God! Dit stemt overeen met Joh. 1:18 waar staat: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen”. In het Boek is het omschreven als: “Die één met Hem is,heeft ons laten zien wie God is.”


Gods hart was en is vol van liefde voor ons en dat heeft Hij geopenbaard door het Woord vlees te laten worden. Hij heeft Zijn Zoon gezonden naar deze wereld. Op het kruis van Golgotha zien we het toppunt van het spreken van God, we krijgen a.h.w. een blik op het trillen van Zijn hart. Dáár aan het kruis werd Zijn Zoon, die geen zonde gekend heeft voor u en mij tot zonde gemaakt, dáár stierf Zijn Zoon in onze plaats, terwijl wij het oordeel verdiend hadden. Dat is nog eens liefde!


 


 


 


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.