Pinksteren

 Pinksteren 2008                                             


Hand. 1: 8 maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt , en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.


Pinksteren is het feest dat ons er jaarlijks aan herinnert, dat de Heilige Geest is uitgestort. We kunnen hier met name in het begin van het boek Handelingen over lezen. Vóór die tijd was de Heilige Geest er ook, maar op een andere wijze. Hij woonde niet permanent bij de mensen. Daarom staat bijvoorbeeld van Simeon (ca. 30 jaar vóór de uitstorting van de Heilige Geest) geschreven, dat de Heilige Geest op Hem was, Luc. 2:26. Dat is anders dan in de situatie ná Pinksteren waarbij de Heilige Geest permanent in de gelovigen kwam wonen.


De Here Jezus had de discipelen beloofd dat ze kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest uitgestort zou worden. Het Griekse woord voor kracht is ‘dunamis’, hiervan is ons woord dynamiet afgeleid, dat spreekt van de kracht van de Heilige Geest. Het woord ‘dunamis’ is verreweg de meeste keren vertaald met kracht of macht. Het woord ‘dunamis’ kan echter ook worden vertaald met bekwaamheid (Matth.25:15) of gezag (Luk.4:36).


Met deze drie vertalingen in gedachten krijgen we een goed beeld wat er bedoeld wordt in vers 8 uit Hand. 1. De discipelen kregen, toen de Heilige Geest werd uitgestort, de bekwaamheid en het gezag om op een krachtige wijze getuigen van de Here Jezus te zijn. Daarom staat er vermeld in Hand 4:33 “En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heren Jezus, en er was grote genade over hen allen”. Ze waren bekwaam gemaakt door de Heilige Geest om te getuigen van Zijn opstanding en ze konden deze boodschap met gezag en kracht brengen. Uit de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen blijkt duidelijk hoe krachtig de Geest werkte, duizenden mensen werden toegevoegd aan de gemeente. Er was grote eenheid, liefde en zorg voor elkaar en men vierde dagelijks het avondmaal aan huis. Het boek Handelingen (der apostelen)wordt niet voor niets wel eens de Handelingen van de Heilige Geest genoemd!


De opdracht van de Here Jezus  aan de discipelen was om in Jeruzalem te blijven en te wachten op de belofte, de uitstorting van de Heilige Geest. Het is opmerkelijk dat de discipelen in Jeruzalem moesten wachten totdat de Heilige Geest werd uitgestort. Dit wachten heeft natuurlijk alles te maken met de uitstorting van de Heilige Geest, pas nádat ze Gods Geest hadden ontvangen konden ze getuigen zijn. Vóór die tijd waren ze absoluut niet bekwaam om te getuigen.


Wij herdenken deze maand de uitstorting van de Heilige Geest, zo’n 2000 jaar geleden. Wat geschreven is over de discipelen geldt ook voor ons. Wij hebben de Heilige Geest ontvangen toen we tot geloof kwamen, Ef. 1:13 ‘in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte’. Wij kunnen net als de discipelen, omdat de Geest in ons is, krachtige getuigen zijn die op een bekwame wijze en met gezag getuigen van de opgestane Heer. Het kan echter ook zijn dat we, hoewel we Gods Geest hebben ontvangen, slechte getuigen zijn omdat we dit in eigen kracht doen en niet in afhankelijkheid van Gods Geest. Ook wij moeten gehoorzaam wachten op Zijn tijd en dan in Zijn kracht getuigen.  We moeten ons bewust zijn dat we nooit iemand kunnen overtuigen, dat is nl. óók het werk van de Heilige Geest, Joh. 16:8 ‘En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel’. Aan ons is de taak om te getuigen, de Heilige Geest kan ongelovigen overtuigen.


Gods Geest kan ons toerusten om naar anderen te getuigen, maar in de eerste plaats zal Zijn Geest onszelf vullen met Zijn liefde, vreugde, vrede etc. Zie bijvoorbeeld Rom. 15:13 ‘De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht (dunamis) des Heiligen Geestes’. En in het bekende vers uit Rom. 5:5 wordt vermeld dat de ‘agape’ liefde, de Goddelijke onvoorwaardelijke liefde, in ons hart is uitgestort door de Geest. Het gevolg is dat we anderen met deze agape liefde kunnen benaderen en liefhebben. Als we vol Zijn van Hem, dán kunnen we getuigen zijn. Matth. 12:34b ’Want uit de overvloed des harten spreekt de mond’.


We beseffen vaak niet hoe groot de kracht van de Heilige Geest is. Dit wordt duidelijk als we 1Cor. 6:14  lezen: ‘God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht (dunamis)’. Dat betekent dus dat de Heilige Geest in staat was om Christus op te wekken uit de doden. Hier wordt duidelijk dat de kracht werkelijk als dynamiet is! Het graf en het dodenrijk waren niet bestand tegen deze geweldige kracht van de Heilige Geest.


In Gal. 5:22 wordt gesproken over de vrucht van de Heilige Geest, het gaat om de negenvoudige vrucht, die openbaar kan worden in levens van gelovigen. De vrucht is niet het gevolg van onze eigen inspanning, het is de vrucht van de Geest. Als deze vrucht in onze dagelijkse levenspraktijk openbaar komt, dan wordt er iets zichtbaar van het leven van de Here Jezus en daar gaat het om!


Door de uitstorting van de Heilige Geest is het mogelijk het leven van de Here Jezus te openbaren in ons leven en als dat gebeurt wordt God daardoor grootgemaakt en geëerd. Het doel van de Heilige Geest is uiteindelijk altijd Hem te verheerlijken, Joh. 16:14 ‘Hij (de Heilige Geest) zal Mij verheerlijken. De Here Jezus heeft in Zijn leven, lijden en sterven God geëerd en grootgemaakt. Daarom had God in Hem al Zijn welbehagen. Dat wil zeggen: ‘Hij verheugde Gods hart’ (het Boek), of  volgens de Groot Nieuws Bijbel: ’Hij was de Man naar Gods hart’ en NBV: ‘in Hem vind ik vreugde’.


Als in onze levens de vrucht van Gods Geest openbaar komt, vindt God in ons vreugde en zijn wij mannen of vrouwen naar Zijn hart, omdat Zijn geliefde Zoon wordt geopenbaard. Dat in onze levens Christus door de werking van de Heilige Geest steeds meer gestalte mag krijgen tot lof en eer van God.Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.