Kenmerken van de eindtijd

Kenmerken van de eindtijd


We horen het regelmatig: we leven in de eindtijd. De tijd waarin de profetieën uit de Bijbel vervuld zullen worden. De dag van Jacobs benauwdheid, de grote en geduchte dag des Heren of de grote verdrukking zijn benamingen voor deze tijd. Het is een spannende tijd, want als we leven in de eindtijd is de komst van de Here Jezus nabij! Als we beseffen, dat Zijn komst nabij is moeten we onszelf de vraag stellen of we klaar zijn om Hem te ontmoeten. Het is als met een bruid die zich voorbereidt op haar trouwdag. Op de grote dag wil ze er stralend en smetteloos uitzien. Ik hoop dat ook u en ik gereed zijn als we Hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Hieronder heb ik een aantal kenmerken van de eindtijd bij elkaar gezet. Leest u het eens door en laat het tot u doordringen, de tijd waarover is geschreven in Gods Woord is de tijd waarin wij nu leven!


2 Tim. 3:1/7 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen…


Een paar opmerkingen over deze verzen. Zelfzuchtig, een kenmerk van onze tijd is de individualisering, we zijn met z’n allen erg op onszelf gericht. Er is meer eenzaamheid dan ooit. In Utrecht staat een gebouw met daarop het woord “ IK”. Gods Woord is hier heel anders in: het gaat om Hem, Gij ipv in de eerste plaats ik. Onheilig: onreinheid kom je overal tegen, in uitdagende kleding, op reclameborden, in benzinestations, in de levens van velen, ook in de kerk. Onmatig: we horen regelmatig over het drinkgedrag van jong en oud, het indrinken in keten, een forse toename van mensen die buiten westen raken door de hoeveelheid alcohol die genuttigd is. Op internet circuleren filmpjes van brakende mensen boven het toilet etc. Trouweloos: bevalt het ons niet in gemeente A dan gaan we toch naar gemeente B, in het blad Insite (van de EO) las ik een stukje over een jongen van 21 die zegt met 38 (!) verschillende meisjes naar bed te zijn geweest. Over trouw gesproken.


1 Tim. 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.


Een ander kenmerk van de eindtijd is het navolgen van dwaalgeesten en leringen. Die zijn er volop: New Age, Reiki, Yoga, dominees (!)die zelf niet in God geloven etc. We zien dat er op het niveau van de wereldreligies toenadering tot elkaar gezocht wordt. We kunnen sinds kort Bijbelverzen met Koranverzen vergelijken. De dialoog wordt gezocht om te komen tot uiteindelijk één grote (anti)christelijke macht. Een citaat op een site van de Familie federatie voor Wereldvrede: “Steeds meer wordt aanvaard dat het zoeken naar God of de Ultieme Realiteit aan de basis ligt van iedere religie”. De wereld wordt (of is?) klaargestoomd voor de komst van de antichrist!


Johannes 15:8 Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.


We zien dat ondanks de toegenomen “ tolerantie” belijdende christenen steeds meer alleen komen te staan. We moeten volgens onze liberale leidslieden iedereen vrij laten zijn in datgene wat hij of zij vindt, behalve als we zeggen uit te gaan van de waarheid van Gods Woord, dan wordt er in de media keihard afgerekend met degene die pal staat voor het Woord van God.


Lukas 21:10 Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.


De statistieken vertonen een duidelijke toename van het aantal wereldwijde aardbevingen en wat dacht u van pestziekten in het dierenrijk zoals de gekke koeien ziekten (BSE), varkenspest, mond- en klauwzeer, vogelpest. Voor de mens is aids de nieuwe plaag. Hongersnood is ook aan de orde van de dag, a.g.v overstromingen zoals in Bangladesh, (burger) oorlogen of andere natuurrampen.


Luk. 21:29  En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de bomen.


De vijgenboom spreekt van Israel. Op 14 mei 1948 proclameerde David Ben Goerion de stichting van de staat Israel, een zeer belangrijk kenmerk van de eindtijd. Het zwaartepunt van de grote verdrukking zal in het Midden-Oosten liggen, met name in Israel. Na 2000 jaar zien we voor onze deze profetie uitkomen. We moeten echter niet alleen op Israel letten, maar ook op de andere “bomen”, de andere landen in het Midden-Oosten, we zien dat landen als Irak, Egypte etc. steeds nadrukkelijker in het nieuws zijn. We zien het Romeinse Rijk zich herstellen, de contouren worden steeds duidelijker. De teneur binnen Europa is duidelijk anti- christelijk. In de grondwet komt geen verwijzing naar God of de christelijke wortels te staan! Er wordt gesproken over de toetreding van Turkije tot de EU etc.


Op. 13:16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,  en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.


Toen Johannes deze woorden optekende was dit ondenkbaar. Wij leven echter in een tijd waarin geëxperimenteerd wordt met ingeplante chips bij dieren, maar ook bij bezoekers van de Baja Beach Club in Rotterdam kunnen een chip ter grootte van een rijstkorrel laten implanteren onder de huid waarmee identificatie bij binnenkomst plaatsvindt. De computersystemen worden meer en meer aan elkaar verbonden, we hebben het wereldwijde web. Technisch gezien is de profetie van Johannes in onze tijd uitvoerbaar. We hebben allemaal al een sofinummer, waaraan in centrale overheidscomputers al onze gegevens zijn gekoppeld! Het chartale geld (muntgeld en papieren geld) is al fors teruggedrongen, het is mogelijk rekeningen van mensen te blokkeren in computersystemen zodat ze geen betalingen meer kunnen doen. Als verkeerde handen de knoppen gaan bedienen is de profetie van Johannes realiteit…….


Lukas 17: 28 Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden.


In onze tijd wordt er ook gegeten, gedronken en gehandeld, zonder rekening te houden met God! Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Vrij vertaald: We nemen het er nu maar van, nu kan het nog.


De dagen van Lot kenmerkten zich ook door homofilie (Gen. 19). Amsterdam is de Gay hoofdstad van de wereld. In allerlei steden worden Gay parades gehouden, tot in Jeruzalem toe…. Op TV zijn shows van gay “sterren” te zien etc. Het is nu niet anders dan in de dagen van Lot.


              Ezechiël hoofdstuk 40 en volgende hoofdstukken


Volgens Ezechiël zal een nieuwe tempel in Jeruzalem worden gebouwd en zal de offerdienst (waarbij de offers terugwijzen naar Christus’ offer op Golgotha) worden hersteld. Het is interessant de site (http://www.templeinstitute.org ) van “The Temple Institute” te lezen. Hier volgt de doelstelling van het instituut: The Temple Institute’s ultimate goal is to see Israel rebuild the Holy Temple on Mount Moriah in Jerusalem, in accord with the Biblical commandments. Vrij vertaald: het doel van het instituut is de herbouw van de tempel op de berg Moria volgens Bijbelse geboden. Men is naast voorbereidingen voor de herbouw van de tempel ook bezig met het bereiden (volgens strikte Bijbelse voorschriften) van priesterkleding, gereedschappen benodigd voor de offerdienst etc. Het tempelinstituut houdt kantoor in de Joodse wijk van de oude stad van Jeruzalem nabij de westelijke muur, beter bekend als de Klaagmuur. Het is alweer enige tijd geleden dat in het ND te lezen was dat de rabbijnen er in waren geslaagd ergens in Israel een rode vaars te fokken, zie Numeri 19.


2 Thess: 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen


Eerst moet de afval komen. Aan het begin van elk nieuw jaar lezen we in de krant en horen we via andere media dat de kerken wederom fors zijn teruggelopen in ledenaantallen (een enkele positieve uitzonder daargelaten). Op christelijke (!) scholen zijn onze kinderen tegenwoordig regelmatig een van de weinige kinderen in de klas die nog naar de kerk gaan. Op ons werk is het in zijn algemeenheid niet anders. Hoeveel kerken zijn er de afgelopen decennia niet gesloopt of omgebouwd tot appartementen? Eerst moet de afval komen!


Dan. 12:4  Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.


De kennis zal vermeerderen. De technische vooruitgang is ongekend. In een steeds sneller tempo worden ontdekkingen gedaan en zijn er nieuwe ontwikkelingen. Veel tot zegen van de mensheid, maar veel heeft ook zijn schaduwkant. Op alle terreinen is de kennis enorm vermeerderd, agv het vele onderzoek dat wordt gedaan, zoals Daniel al heeft voorzegd.


Al de genoemde tekenen hierboven beschreven zijn zeer herkenbaar. Dat betekent dat de komst van de Here Jezus nabij is. We kunnen Zijn voetstappen a.h.w. horen. Als we bedenken dat wij, die tot de gemeente behoren vóór de grote verdrukking worden opgenomen dan gaan we ons realiseren dat Zijn komst heel spoedig kan plaatsvinden. Met dit gegeven mogen we elkaar vertroosten, 1 Thess. 4:18. Het is goed en belangrijk elkaar als gelovigen te wijzen op onze vereniging met Hem. We zullen voor eeuwig bij Hem mogen zijn en Hem danken voor Wie Hij is en voor datgene wat Hij voor ons gedaan heeft. We krijgen dan een nieuw lichaam, we zullen verlost zijn van pijn, verdriet, tranen etc.  Het zal boven bidden en beseffen zijn, want dan zijn we thuis bij de Vader!


Het woord uit 1 Thess. 4:18, betekent naast vertroosten ook vermanen. We mogen (moeten?) elkaar vermanen Hem trouw te blijven dienen. Ons leven moet op orde zijn. Onze klederen moeten ahw gewassen zijn en de olie (Heilige Geest) mag niet ontbreken op ons hoofd (Pred. 9:8) als Hij komt. Verder horen we aandacht, tijd en liefde hebben voor een wereld in nood. De mensen om ons heen gaan verloren als ze hun zonden niet belijden Hem niet aannemen. Is uw hart brandende voor Hem en voor onze (ongelovige) medemens?


2Petr 1:19  En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.