Heiliging

Heiliging


 


Heiliging begint bij God, niet bij ons. Het begint met het besef van Zijn heiligheid, want dán zien we onszelf zoals we werkelijk zijn: zondaars, niet in staat tot iets goeds. Vervolgens worden we, doordat we dit beseffen, naar God gedreven zodat Híj Zijn heiligingswerk in ons kan beginnen. Zie o.a. Jesaja 6: 1 e.v. en Lucas 5:8 e.v.


 


Heiliging is in tegenstelling tot rechtvaardiging een proces dat levenslang duurt. Rechtvaardiging of rechtvaardigmaking is een eenmalige gebeurtenis die plaatsvindt op het moment dat we Christus’ offer persoonlijk aannemen. God ziet ons vanaf dat moment als volkomen gerechtvaardigd, omdat we met Zijn Zoon bekleed zijn, Hij ziet ons in Christus, 1 Cor. 1:30. Het proces van heiliging begint direct aansluitend aan onze rechtvaardiging.


 


Voor zowel onze rechtvaardiging als onze heiliging geldt dat we volkomen afhankelijk zijn van Christus. We kunnen onszelf zelf nooit opwerken tot een niveau waarin we rechtvaardig zijn, dat geldt eveneens voor onze heiliging, daarom begint het altijd bij God en is Hij het die ons heiligt. Fil 2:13 ’God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt’. Zonder Hem kunnen we immers niets doen!


 


Het is daarom van belang onderscheid te maken tussen onze positie in Christus (in Hem zijn we volkomen heilig) en onze levenswandel. Onze leefwijze is, in tegenstelling tot onze positie in Christus, niet altijd heilig. Het niet goed onderscheiden van rechtvaardiging en heiliging kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben. Want als we onze geloofszekerheid afhankelijk maken van onze wandel begeven we ons op glad ijs waardoor onze geloofszekerheid kan verdwijnen. Ons behoud is echter niet afhankelijk van wat wij doen, zelfs niet van (de mate) van ons geloof. Onze behoudenis is uitsluitend gebaseerd op Christus’ offer. Hoe we ons voelen, dus meer of minder geschikt a.g.v. onze daden, is in dat opzicht niet relevant! Dat betekent natuurlijk niet dat we het dan niet zo nauw hoeven te nemen in onze dagelijkse levenswandel!


 


Het doel van God met ons leven is ons zo te veranderen, dat het beeld van Zijn Zoon in ons openbaar komt, daarvoor gebruikt Hij alle omstandigheden in ons leven. Naarmate we meer openbaren van Christus’ leven zijn we ook meer heilig in ons doen en laten.


 


In 1Petr. 1:16 staat: “weest heilig, want Ik ben heilig”. Heiliging is dus een opdracht van God. 1Thess. 4:13 “Want dit wil God: uw heiliging”. Dat betekent voor elke gelovige en discipel dat hij/zij gehoor en gevolg moet geven aan deze opdracht. Matth. 10:25 “het is genoeg voor de discipel te worden als zijn Meester”. De Meester is heilig dus behoren wij in onze levenswandel ook heilig te zijn. Hoe zou een heilige Meester om kunnen gaan met gelovigen die een onheilige of onreine levenswandel hebben?


 


Heilig zijn betekent enerzijds dat we zijn afgezonderd van het kwade en anderzijds toegewijd aan God. In de tempel werden heilige voorwerpen gebruikt, zoals een snuiter om de olielampen mee te doven. Op zichzelf was dit geen bijzonder instrument, maar het was een heilig voorwerp, omdat het bestemd was voor de dienst aan God. Ons leven dient net als de snuiter gebruikt te worden voor de dienst aan God. Rom 12:1 “stelt uw lichamen tot een levend, heilig Gode welgevallig offer, dat is uw redelijke eredienst”.


 


Heiliging in ons dagelijks leven betekent niet dat we “heilige boontjes” zijn maar wel dat we dagelijks Zijn Woord gehoorzamen, daarnaar handelen, denken en keuzes maken. Praktisch houdt dit o.a. in dat we eerlijk zijn, niet over anderen spreken als die er niet bij zijn, onderlinge problemen open en eerlijk bespreken en oplossen etc. Iemand heeft eens gezegd: “Gods Geest werkt daar, waar Gods Woord de ruimte krijgt”. Dat geldt ook voor onze heiliging, naarmate we de Bijbel maatgevend laten zijn in ons leven. Dan kan God door Zijn Geest Zijn heiligingswerk in en door ons heen uitwerken.


 


Dat u en ik dagelijks zullen jagen naar deze heiliging!


 


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.