Het karakter van de Here Jezus Christus

Het karakter van Jezus Christus


 


Het karakter van een mens is de som van zijn eigenschappen waarin een mens zich onderscheidt van anderen.


 


Het karakter van Jezus Christus was volmaakt uitgebalanceerd. Het kende buitensporigheden noch onvolkomenheden, had geen sterke punten omdat Hij geen zwakke punten had. Hij was altijd Dezelfde. Hij sprak Zichzelf nooit tegen. Hij sprak nooit wanneer het beter was geweest te zwijgen en Hij zweeg nooit als Hij moest spreken. Hij had een volmaakt onderscheidingsvermogen en oordeel. Hij sprak de waarheid in liefde. Hij overdreef nooit, Hij sprak altijd weloverwogen en stelde nooit iets verkeerd voor. Hij behoefde Zich nooit te verontschuldigen voor wat Hij zei of deed. Hij hoefde nooit een zonde te belijden en Hij hoefde nooit iemand om raad te vragen. Als Hij werd geconfronteerd met vragen en argumenten antwoordde Hij altijd snel en to the point. Hij begreep nooit iemand verkeerd.


 


In Zijn mensheid lijkt Hij ons het dichtst nabij te komen, maar eigenlijk is Hij dan het verst van ons verwijderd. In Zijn Godheid lijkt Hij het verst van ons verwijderd, maar dan komt Hij ons juist het dichtst nabij.


 


Jezus Christus had een volmaakt harmonieus karakter. Alle deugden waren uitgebalanceerd en volmaakt met elkaar in relatie. Hij was liefde, maar ook waarheid, genadig maar rechtvaardig, vastberaden maar niet koppig, sterk en zacht, teder maar niet weekhartig. Hij was nooit nerveus en kwam nooit te vroeg of te laat, aarzelde nooit en hoefde Zichzelf nooit te corrigeren. Hij was altijd zeker van Zichzelf.


 


Hij was een mens vol contrasten: kinderen hielden van Hem, demonen vreesden Hem, theologen redetwistten met Hem.


Hij was altijd Zichzelf, Zijn gedrag en woorden stemden volledig overeen. Zijn woorden waren uniek, evenals Zijn karakter. Te zeggen dat Hij beter was dan anderen is niet genoeg, Hij was niet meer Mens dan andere mensen die we kennen, Hij was anders. In plaats van Christus’ mensheid te vergelijken met de onze, moeten we onze mensheid vergelijken met de Zijne. Hij toonde ons hoe een mens hoort te zijn.


 


Hij was zonder zonde, een volmaakt Mens. Hij leefde een volmaakt leven. Door Zijn volmaakte leven kon Hij het volkomen offer zijn.


 


Hij kwam om te dienen. Geboren in een stal, in een arm gezin, als baby reeds een vluchteling, groeide op in een dorp, werkte als timmerman, werd een reizend prediker, had weinig bezittingen en geen vaste verblijfplaats. Zijn vrienden waren vissers en tollenaars. Hij raakte melaatsen aan, werd aangeraakt door zieke en zondige mensen, werd verkeerd begrepen, verworpen, verlaten en gedood.


 


Hij is zacht zonder hard te zijn, sterk zonder ruw te zijn, nederig maar niet slaafs. Hij heeft overtuigingskracht zonder onverdraagzaam te zijn, enthousiasme maar geen fanatisme, heiligheid zonder wetticisme, toorn zonder vooroordelen. Deze Man heeft nooit iets verkeerds gedaan en Zijn woorden waren altijd direct en raak.


 


Zijn ijver veranderde nooit in drift, noch Zijn vastberadenheid in koppigheid, noch Zijn welwillendheid in zwakte, noch Zijn tederheid in sentimentaliteit. Zijn heilige wandel was vrij van onverschilligheid en ook niet wereldvreemd of overdreven familiair. Zijn Zelfverloochening was vrij van wrok. Hij combineerde kinderlijke onschuld met mannelijke kracht, volledige toewijding aan God met onvermoeibare interesse in het welzijn van de mensen, liefde voor de zondaar met compromisloze gestrengheid jegens zonde, gebiedende waardigheid met innemende nederigheid, onbevreesde moed met verstandige voorzichtigheid, onverzettelijke vastberadenheid met tedere vriendelijkheid.


 


Deze Jezus van Nazareth, veroverde zonder geld en wapens meer miljoenen dan Alexander de Grote, Caesar en Napoleon. Zonder wetenschappelijke geleerdheid verspreidde Hij meer licht over menselijke en Goddelijke onderwerpen dan alle filosofen en geleerden samen. Zonder aangeleerde welsprekendheid sprak Hij woorden van leven zoals er nooit tevoren waren gesproken of zouden worden gesproken en die een effect hadden dat geen enkele redenaar of dichter ooit heeft geëvenaard. Zonder Zelf ook maar één regel te hebben geschreven heeft Hij meer pennen in beweging gebracht en meer onderwerpen verschaft voor vele diensten, toespraken, discussies, studieboeken, kunstwerken en lofliederen dan het hele leger van grootheden van de oudheid en het heden samen.


 


Hij werd geboren op een wijze die tegen de natuurwetten inging, leefde eenvoudig, groeide onopvallend op en verliet slechts eenmaal Zijn geboorteland toen Hij nog een kind was. Zijn familie was onaanzienlijk en zonder invloed. Toen Hij een klein kind was joeg Hij een koning schrik aan. Tijdens Zijn jeugd bracht Hij geleerden in verlegenheid. Toen Hij volwassen was bestuurde Hij de loop der natuur. Hij liep op de golven en bracht de zee tot bedaren. Hij genas velen zonder medicijnen en Hij rekende niets voor Zijn diensten. Hij heeft nooit een boek geschreven en toch kunnen alle bibliotheken van de wereld de boeken over Hem niet bevatten. Hij heeft nooit een lied geschreven, toch heeft Hij meer thema’s verschaft voor liederen dan alle tekstschrijvers samen. Hij heeft nooit een school gesticht, toch hebben alle scholen samen niet zoveel leerlingen als Hij alleen. Hij heeft nooit medicijnen gestudeerd en toch heeft Hij meer gebrokenen van hart genezen dan alle doktoren samen zieke lichamen hebben genezen.


 


Deze Jezus Christus is de Ster van de astronomie, de Rots van de geologie, de Leeuw en het Lam van de biologie en de Oplossing van elke tweedracht. In de hele geschiedenis zijn grote mannen gekomen en gegaan, alleen Hij leeft voort. Herodes kon Hem niet doden, satan kon Hem niet verleiden, de dood kon Hem niet overwinnen en het graf kon Hem niet vasthouden.

Openbaring 5:12

Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof.
Vertaald a.d.h.v een Engels artikel (schrijver onbekend)

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.