De twee trompetten

De twee trompetten


 


In Numeri 10:1/11 lezen we over twee zilveren trompetten, omdat alles in het O.T. geschreven is tot voorbeeld en tot lering is het goed deze geschiedenis nader onder de loupe te nemen..


 


Al lezende wordt duidelijk dat de trompetten voor diverse uiteenlopende doeleinden werden gebruikt, nl. om het volk samen te roepen (vs. 2), als men moest opbreken (vs. 3) als men ten strijde moest trekken (vs. 9) en in geval van feesten etc. (vs. 10). Het geluid van de trompetten was voor jong tot oud ’verstaanbaar’. Dat betekende in de praktijk van alle dag (en nacht, 9:21) , dat men voortdurend attent moest zijn of er trompetklanken klonken en dan moest er gehandeld worden  afhankelijk van de soort klank. Je zou dus kunnen zeggen dat het leven van de Israëlieten werd geleid door het signaal van de trompetten, naar Gods bevel. Het is opmerkelijk dat Numeri 10 direct volgt op het gedeelte dat betrekking heeft op de leiding van het volk Israël door de Heilige Geest d.m.v. de wolk- of vuurkolom. Als de wolkkolom van de tabernakel optrok, bliezen de priesters direct op de trompetten, zodat het volk in gehoorzaamheid aan het geluid daarvan opbrak of zich verzamelde.


 


Wij moeten ons realiseren dat het volk, toen deze voorschriften werden gegeven, in de woestijn verbleef waar geen bewegwijzering aanwezig was. Het volk werd uitsluitend geleid door de wolk- of vuurkolom en het geluid van de trompetten. Als ze rustten was dit het gevolg van het geluid van de bazuin en als men optrok of feestvierde was dit eveneens het gevolg van het trompetgeluid. Hun eigen ideeën of verlangens waren volkomen ondergeschikt aan deze klanken.


 


Het is niet moeilijk om te begrijpen dat de trompetten van het Woord van God spreken. De bijbel is onze levensgids en als N.T. gelovigen moeten wij aandachtig alle aanwijzingen uit het Woord opvolgen om te komen op de plaats waar God ons wil hebben.


Ps. 119:105: ’Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’. Bij alle keuzes die we maken moeten we attent zijn op de ’klanken’ van de Bijbel om te voorkomen dat we misstappen begaan en van Gods weg afwijken. Daarom is het zo belangrijk Gods Woord regelmatig te lezen en te overdenken, zodat we Zijn gedachten en wil beter leren kennen. Psalm 119:9: ’Waarmede zal de jongeling (maar ook de oudere) zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord’.


 


De klanken van de trompetten werden in het O.T. door iedereen gehoord en begrepen, jong en oud. Het Woord van God is ook voor jong en oud. Als pas bekeerde geeft Gods Woord voedsel voor elke dag, maar ook voor mensen die al veel langer op de weg zijn met God blijft de Bijbel een boeiend boek en dat telkens weer nieuwe inzichten en openbaringen oplevert.


 


Het volk Israël was in de woestijn volkomen afhankelijk van de leiding door de wolkkolom en de trompetten. Voor ons de N.T. gelovigen geldt hetzelfde: alleen Gods Woord is genoeg om ons dagelijks te leiden. Tegenwoordig komt er zoveel op ons af, waardoor het niet altijd gemakkelijk is om te onderscheiden waarop het aankomt. Maar ook nu is leiding door Zijn Woord en Geest voldoende om Zijn plan voor ons leven te ontdekken. Gods weg is de beste altijd!


 


Evenals in het O.T. werkt Gods Woord (trompetten) nog altijd samen met Gods Heilige Geest (wolk- en vuurkolom), ze laten altijd het zelfde geluid horen. Het kan dus nooit zo zijn, dat Gods Geest ons iets duidelijk maakt wat in tegenspraak is met Gods Woord of omgekeerd. (Koll. 1:26).


 


De trompetten werden in het O.T. geblazen door de priesters. Ook hier kunnen we de parallel trekken naar het N.T. Elke gelovige is immers een priester (1 Petr. 2:5, 9). De O.T. priesters dienden in de onmiddellijke omgeving van de tabernakel, waar de Here woonde. De N.T. priesters, die in de nabijheid van de Here verkeren en Hem daar dienen, zullen Gods stem herkennen en zich door Hem laten leiden. Leven we niet in Zijn nabijheid dan zullen we Zijn stem ook niet herkennen.


 


Tot slot wordt in Numeri 10:10  vermeld: ’zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de Here, uw God’. Bij diverse gelegenheden moesten de trompetten worden geblazen, om het volk voor het aangezicht van God in gedachtenis te brengen.. Hiermee wordt bedoeld dat de Here het volk genadig zou zijn en goed zou doen zo zij in gehoorzaamheid aan Zijn Woord zouden samenkomen om Hem te danken en te prijzen. Steeds weer werd het volk hier aan herinnerd zodra ze deze klanken van de trompetten hoorden.


 


Wij als N.T. gelovigen hebben Gods Woord en worden op heel veel bladzijden van de Bijbel herinnerd aan: ’Ik ben de Here uw God’. Telkens komt zowel in geschiedenissen, voorwerpen of personen uit het O.T. de persoon van Christus naar voren. Iedere keer laat God een ander facet zien van Zichzelf (Joh. 1:18) in Christus Jezus waardoor wij Hem kunnen danken voor Zijn goedheid en genade.


 


 


 


 


 


 


 

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.