Pinksteren


De Trooster die tot in eeuwigheid bij ons zal zijn, de Geest der waarheid.


Handelingen 2 laat ons zien dat Pinksteren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest is. Voordat de Heilige Geest werd uitgestort vertelde de Here Jezus Zijn discipelen dat Hij zou heengaan om plaats voor hen te bereiden. (Wat plaatsvond door Zijn lijden en sterven aan het kruis). De discipelen werden bedroefd, omdat Hij zou heengaan, maar toen sprak de Here Jezus de volgende woorden ’en ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid …….want Hij blijft bij u en zal in u zijn’, Joh. 14:16 e.v.


Wij leven na de uitstorting van de Heilige Geest en als we onze zonden hebben beleden en Christus als Heiland en Heer hebben aangenomen is Zijn Geest in ons komen wonen (Ef. 1:13). Wij zijn bevoorrechte mensen in vergelijking met de discipelen. (De Here Jezus was gedurende ongeveer 3 jaar bij Zijn discipelen. Hij was echter regelmatig alleen om te bidden en Hij ging zonder de discipelen door Samaria (Joh. 4)). Wij mogen weten dat Zijn Heilige Geest in ons is komen wonen, dus voor eeuwig bij en in ons blijft. Dat in tegenstelling tot het o.t. toen de Heilige Geest niet permanent bij de gelovigen was. David bad in Psalm 51:11 ’en neem uw Heilige Geest niet van mij’. Geweldig om te mogen weten dat de Here er voortdurend is, dat gaat ook veel verder dan Immanuel, (God met ons). Voor ons geldt: Christus in ons. Coll. 1:27 ’Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder (beter: in )u, de ’hoop der heerlijkheid’. Dag en nacht, in goede en minder goede tijden, in Holland of daarbuiten, Hij is altijd in ons.


De Heilige Geest die nu in de gelovigen woont wil onze Trooster zijn. Dat gold toen de Here Jezus tot Zijn discipelen sprak over Zijn komende afscheid, want Hij zou de Vader vragen de Heilige Geest te zenden om hen te troosten. Maar ook nu geldt nog steeds dat de Heilige Geest ons wil vertroosten. We leven in een wereld vol pijn en verdriet. Gelukkig dat er een Trooster is, die in onze pijn wil komen en wil verzachten. De barmhartige Samaritaan uit Lucas 15 giet olie in de wond van de gewonde man om de pijn te verlichten. Zo wil Gods Geest onze pijn ook verzachten en wegnemen. Zijn Woord en Geest kunnen werken als balsem voor onze ziel. Staan wij Hem toe zo in en door ons te werken in alle situaties in het leven?


Trooster, in het Grieks: parakletos, betekent ook dat Hij onze Voorspraak is. Iemand die ons te hulp komt. Dit geeft rust, te mogen weten, dat Hij onze Voorspraak is en dat Hij het voor ons opneemt als de satan ons aanklaagt, Op. 12:10. Wij hebben een Trooster in ons én een Trooster in de hemel, de Here Jezus Zelf. Hij spreekt in Joh. 14 immers over een andere Trooster. 1 Joh. 2:1 ’Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak (parakletos) bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige.


Er is veel te zeggen over het werk van de Heilige Geest, maar ik wil me tot één aspect beperken, uit Johannes 16:14: ’Hij zal Mij verheerlijken’. Verheerlijken wil zeggen in de hoogste mate prijzen of roemen, in glorie verheffen. Dit aspect is het allerbelangrijkste werk van de Heilige Geest, steeds Christus groot maken en de hoogste eer geven voor dat wat Hij gedaan heeft om ons te verlossen. De hele Schrift door gaat het telkens weer om Christus. Alle o.t. geschiedenissen, typen etc. laten net weer een ander facet zien van Hem en Zijn verlossingswerk. Hij is als het ware een diamant die vanuit elke hoek weer anders schittert. In de evangeliën wordt Hij ons op verschillende wijzen getoond, als de Koning (Mattheus), de Dienstknecht (Marcus), de Zoon des Mensen (Lucas) en als Zoon van God (Johannes). De brieven laten Hem o.a. zien in verbinding met de gemeente, maar steeds valt het licht op Hem. Christus heeft in alle opzichten God grootgemaakt en vereerd door Wie Hij is. Dat was de eerste reden van Zijn komst naar deze aarde.


Wat een rijkdom bevat de Schrift over de Christus. Johannes 5:39 ’Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen’. Als de hele bijbel aldoor op Christus wijst is het ook begrijpelijk dat Paulus in Gal. 4:19 schrijft: ’ … totdat Christus in u gestalte verkregen heeft’. Wij, gelovigen, moeten in ons leven Hem laten zien en grootmaken, daardoor wordt God verheerlijkt en geëerd. Daarnaast zijn wij als gelovigen vaak de enige ’bijbels’ die de ongelovige lezen.


Pinksterfeest wil zeggen dat u en ik dagelijks vervuld mogen en moeten zijn van Zijn Heilige Geest, zodat Hij door ons wordt grootgemaakt en verheerlijkt.Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.