De opname van de gemeente (1)


De opname van de gemeente (1)


Onder veel christenen in de evangelische ’wereld’ is het begrip ’de opname van de gemeente’ over het algemeen wel bekend. Met deze uitdrukking wordt bedoeld wat in 1 Thess. 4:13/17, maar ook in andere Schriftgedeelten, is beschreven. Het is het moment dat de Here Jezus zal komen om Zijn gemeente te halen en in het Vaderhuis te brengen. Om een aantal redenen is het goed te weten wat de opname inhoudt:  • De eerste reden is dat de bijbel hierover spreekt. Iedere christen met een levende relatie met de Heer wil graag weten wat er in de Bijbel staat. Door de Bijbel te lezen en te bestuderen, dus door Schrift met Schrift met elkaar te vergelijken, leren we meer verstaan over Gods plannen met deze wereld. Hij spreekt met name door de Bijbel tot. ons, daarom is het goed iedere keer weer biddend bezig te zijn met het lezen en onderzoeken van het Woord. Dit deed de Here Jezus ook, over Hem wordt in Psalm 1 profetisch geschreven: ’Hij overpeinst Zijn wet bij dag en bij nacht’. De bijbel is het boek waardoor God tot ons spreekt. In en door Zijn Woord maakt Hij ons Zijn gedachten bekend.

  • Een andere reden van heel praktische aard is dat we vertroost worden als we meer besef hebben wat de opname inhoudt. Dit schrijft Paulus in 1 Thess. 4 vers 17 ’vertroost elkander met deze woorden’. In Johannes 14:1/3 is het de Heer Zelf die Zijn discipelen vertroost als Hij zegt ’Uw hart worde niet ontroerd’. Hij spreekt vervolgens over het feit dat Hij zal sterven, maar ook zal terugkomen om de gelovigen bij Hem in het Vaderhuis te brengen. Als iemand is overleden is dit altijd een zeer verdrietige gebeurtenis, maar te geloven dat het afscheid voor een gelovige een tijdelijk afscheid is kan ons enorm vertroosten. Vanaf de dag van de opname mogen we voor altijd bij onze Verlosser en Heer zijn. Te bedenken dat we zullen worden opgewekt in een verheerlijkt lichaam en voor eeuwig bij Hem zullen zijn zonder pijn, verdriet, zonde etc. is natuurlijk een geweldige troost.

  • De teksten die handelen over de opname zijn profetische teksten. Omdat de opname van de gemeente de eerste profetische gebeurtenis is, die staat te gebeuren mag dit onderwerp wel onze belangstelling hebben en is het goed als we hier over nadenken. In het o.t. staan vele profetieën opgetekend, waarvan er reeds vele letterlijk zijn uitgekomen. Denk aan de teksten die betrekking hebben op de aankondiging, geboorte, leven, lijden, sterven en de opstanding van de Here Jezus. De profetieën over de opname van de gemeente zullen eveneens worden vervuld.

  • Het overdenken van teksten over de opname moet een praktische uitwerking op ons leven hebben. Als de Here Jezus ons zal thuishalen dan zullen we voor eeuwig met Hem mogen zijn. Hierboven hebben we gelezen, dat de opname de eerste profetie is die vervuld gaat worden, dat betekent dat u en ik bereid moeten zijn om Hem te ontmoeten. Leven we zodanig dat we Hem kunnen ontmoeten? Het kan vandaag zijn! Naarmate we dit beter gaan beseffen zullen we daar rekening mee gaan houden in ons dagelijks leven. We kunnen het vergelijken met een bruid en bruidegom.Een bruid die weet dat de bruiloft aanstaande is maakt zich daarvoor klaar en ziet uit naar dé dag.

De opname van de gemeente was in het o.t. een verborgenheid. Dat wil zeggen dat in Gods gedachten het plan betreffende de gemeente en de opname van de gemeente bekend was, zelfs van vóór de grondlegging der wereld toen er nog niets geschapen was. Het is met name de apostel Paulus aan wie dit geheimenis geopenbaard is. Pas in het licht van het n.t. kunnen we zien dat er in bepaalde geschiedenissen uit het o.t. al verwijzingen naar de opname van de gemeente zijn. Daarover later meer. We zullen dus in het n.t moeten zoeken naar teksten over de opname van de gemeente.


De opname van de gemeente is iets anders dan de wederkomst van de Here Jezus op aarde. Als de Here Jezus terugkomt in macht en majesteit zullen zijn voeten op de Olijfberg staan (Zacharia 14:4). De wederkomst zal plaatsvinden ná de opname van de gemeente en ná de periode van ca. 7 jaren die de grote verdrukking of de 70e jaarweek van Daniel wordt genoemd, maar vóórdat het 1000 jarig vrederijk aanvangt. Zijn wederkomst betekent het einde van de grote verdrukking en het begin van het 1000 jarig vrederijk. De opname daarentegen zal vóór de grote verdrukking en in ’een oogwenk’ plaatsvinden, terwijl bij de wederkomst van de Here Jezus op aarde ’elk oog Hem zal zien’ (Openb. 1:7). Bij de opname zal de Here Jezus niet op aarde komen, want wij zullen Hem tegemoet gaan in de lucht. Na de opname zullen vele ware christenen worden vermist omdat zij zijn opgenomen in het Vaderhuis. De wederkomst van de Here op aarde vindt plaats op de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem.


Vele orthodoxe joden verwachten de komst van de Messias. Deze Joden houden vast aan het o.t. (Tenach) en de Talmoed (= verklaringen op het o.t.) en dus moet volgens hen de Messias nog komen. Ze geloven dus niet dat de Here Jezus de Christus of Messias is. (Christus betekent in het Grieks Gezalfde en het Hebreeuws woord voor Gezalfde is Messias).


De opname zal alle gelovigen die tot de gemeente van Christus behoren omvatten. In de bijbel wordt de gemeente aangeduid in verschillende beelden. Eén van deze beelden is een ’lichaam’. Christus is het hoofd van het lichaam. We weten dat de Here Jezus nu in de hemel bij Zijn Vader is. Straks, bij de opname, zullen Hoofd en lichaam voor eeuwig worden verenigd in het Vaderhuis. Iedere ware gelovige vanaf de uitstorting van de Heilige Geest, 50 dagen na de kruisiging van de Here Jezus, tot en met het moment waarop de klank van de bazuin en de roepstem van de aartsengel zal klinken (1 Thess. 4:16) behoort tot de gemeente en gaat de Here tegemoet in de lucht.


Een onderwerp waarover veel gespeculeerd is betreft het tijdstip waarop de opname zal plaatsvinden. We kunnen hierover kort zijn, het is onmogelijk om een jaartal, datum of tijdstip te noemen. Gods Woord geeft daar geen uitsluitsel over. Letten we op de tekenen van de tijd, zoals de oprichting van de staat Israël in mei 1948, het toenemende aantal aardbevingen, de technische mogelijkheden om mensen te voorzien van een merkteken, zodat ze niet kunnen kopen of verkopen als ze dit merkteken niet hebben, de opkomst van het Romeinse Rijk (de vereniging van Europa), de toenemende individualisering, de steeds meer gespannen wordende situatie in het Midden Oosten etc. dan kunnen we de conclusie trekken, dat het met deze wereld richting de grote verdrukking gaat en daarom weten we ook dat de opname, die vooraf gaat aan de grote verdrukking, aanstaande is. Maar een meer concrete datum kunnen we absoluut niet bepalen.


Wordt vervolgd.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.