Getuigen


Getuigen


Een getuige is iemand die iets heeft gezien en/of gehoord, dus heeft meegemaakt en daarom kan vertellen wat hij zelf heeft ervaren. Zo is het ook met het bijbels getuigen, Hand 22:15 ’want gij moet getuige voor Hem zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt’. In Gods Woord en in ons leven gaat het er om dat we getuigen zijn van datgene wat we, met name van de Here Jezus Christus, hebben ervaren. Het is dus vertellen van de verandering die Hij in ons leven heeft gebracht, nadat we Hem hebben leren kennen.


God wil Zijn verlossingsplan bekendmaken aan de mensheid en daarvoor gebruikt Hij ons. Natuurlijk kunnen er mensen tot geloof komen zonder tussenkomst van iemand anders, zoals bijvoorbeeld bij de bekering van Paulus waar God rechtstreeks ingreep, maar in zijn algemeenheid werkt Hij via Zijn volgelingen om het evangelie bekend te maken. Timotheus is door het voorbeeld van zijn moeder en grootmoeder tot geloof gekomen. In de geschiedenis van de vermenigvuldiging van de 5 broden en de twee vissen zien we ook dat de Here Jezus werkt via Zijn discipelen. Hij deelt het brood niet Zelf uit. De discipelen delen het brood dat ze van Hem hebben ontvangen uit aan de mensen. Wij mogen het ware Brood, dat we van Hem hebben gekregen weer doorgeven aan anderen die hongerig zijn. Dat is onze taak als getuigen. Hoevelen onder ons zijn er niet tot geloof gekomen, door het getuigenis van familie of vrienden? Trouwens in het hele nt zien we telkens weer dat de Heer mensen gebruikt om het evangelie bekend te maken.


Als we het over getuigen hebben, dan moeten we ons realiseren dat we ’zonder Hem niets kunnen doen’. De Here Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze Zijn getuigen zouden zijn als ze de belofte van de Heilige Geest hadden ontvangen. Daarom moesten ze in Jeruzalem blijven en wachten op de uitstorting van de Geest, want voordat ze de Geest ontvingen konden ze alleen in eigen kracht getuigen en dat was niet de bedoeling!


Nadat zij de Heilige Geest hadden ontvangen, bezaten ze de kracht om te getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot de uitersten van de aarde. Voor ons als christenen geldt precies hetzelfde. We kunnen alleen getuigen als God, door Zijn Heilige Geest, kracht verleend aan ons getuigenis. Dan gaat er iets gebeuren, worden harten aangeraakt en veranderd. Het kan overigens heel goed zijn dat wij niets merken van de uitwerking van ons getuigenis. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, want dat is Gods verantwoordelijkheid. De vrucht is niet bestemd voor de degene die de vrucht voortbrengt, maar voor de Landman.Wij moeten onze plaats innemen door in ons leven te getuigen van Zijn liefde, dat is onze verantwoordelijkheid. Bovendien is het zo dat het Gods Geest is die de ander moet overtuigen van gerechtigheid, zonde en oordeel, Joh. 16:18. Het enige wat wij moeten doen is beschikbaar zijn voor Hem, zodat Hij ons als getuigen kan gebruiken op Zijn plaats en tijd.


De discipelen moesten getuigen in een steeds groter wordende kring, te beginnen bij Jeruzalem. Dit geldt ook voor ons. In de eerste plaats moeten we getuigen in ons eigen omgeving, onze partner, ons gezin, vrienden enz. Vervolgens mogen we getuigen in een grotere kring, bijvoorbeeld onze buren, collega’s, medescholieren etc.


Getuigen is niet iets wat we moeten doen, we moeten getuigen zijn. Dat is een belangrijk verschil, want in het eerste geval zijn we alleen in bepaalde situaties getuigen, terwijl het getuigen zijn spreekt van een heel leven dat een getuigenis is voor de omgeving. Lot was een gelovige, maar hij leefde er niet na, daarom namen zijn schoonzoons hem niet serieus toen hij waarschuwde voor het komende oordeel over Sodom en Gomorra. Ze dachten dat hij een grapje maakte (Gen. 19:14), omdat zijn dagelijkse leven met God niet op orde was. Dat hadden zijn schoonzoons natuurlijk door. Het mag ook duidelijk zijn, dat als we in onze woorden getuigen zijn, maar deze woorden niet overeenkomen met onze levenspraktijk dat er wel een getuigenis vanuit gaat, maar dan geen goed getuigenis! Dat impliceert dus ook, dat we altijd getuigen zijn, de vraag is echter of we een goed of slecht getuigenis verspreiden. (2 Cor. 2:16).


Waarvan moeten we getuigen? Dat leren ons de volgende teksten 1 Cor. 15:3 ’Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften’,


1 Joh. 4:14 ’En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld ’ en 2 Tim. 1:8 ’Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God’. Toen we de Here Jezus aannamen als onze persoonlijke Verlosser vond de grootste verandering in ons leven plaats, daar moeten we anderen van vertellen. Het gaat niet om bepaalde dogma’s of belijdenissen, hoe belangrijk die ook zijn, maar het moet altijd gaan over een persoonlijke relatie met de Here Jezus en Zijn verlossingswerk op het kruis van Golgotha.


Het is belangrijk om God te vragen of Hij ons wil helpen getuigen te zijn of openingen te bieden naar mensen om ons heen. Gebed is voor christenen de belangrijkste levensader. Het is de verbinding met God, dus ook in het getuigen zijn. Eerder zagen we al dat we zonder Hem niets kunnen doen, daarom moeten we ook in het getuigen afhankelijk van Hem zijn. Bovendien getuigen we richting andere mensen, God kan ons getuigenis en het dorstige hart van de ander op het juiste moment samenbrengen als we leven en getuigen in afhankelijkheid van Hem.


In Spreuken 14:25 staat ’een betrouwbaar getuige is een redder van levens’. Dat is belangrijk om te onthouden, als we trouw zijn in ons leven met de Heer en dus ook getrouw zijn in ons getuigenis dan worden er levens voor eeuwig gered. Door ons leven kunnen anderen merken dat we iets bijzonders hebben en daar ook een verlangen naar krijgen. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar, want als we geen betrouwbare getuigen zijn dan zullen er mensen, misschien wel mede door ons , voor eeuwig verloren gaan. Laten we ons dit goed realiseren!


In Openb. 1:5 wordt de Here Jezus de ’getrouwe Getuige’ genoemd door Johannes. Hij was Zijn hele leven een getrouwe getuige in Zijn naaste omgeving, maar ook daarbuiten en de inhoud van Zijn getuigenis was het komende oordeel, maar ook de liefde van de Vader waardoor mensen gered kunnen worden. Doordat Hij getrouw was aan de Vader is Hij de grootste Getuige van alle tijden. Door Hem zijn de levens van onnoemelijk veel mensen gered en overgegaan uit de dood in het leven. Dat u en ik in het getuige zijn steeds meer op Hem zullen lijken.

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.