Kerstgedachte


Goud, wierook en mirre.


Mattheus 2:1/12 laat ons de wijzen uit het Oosten zien die op zoek zijn naar de Koning der Joden die geboren is. Deze geschiedenis komt alleen voor in dit evangelie. Dat is ook begrijpelijk, want Mattheus beschrijft de Here Jezus als de Koning, Marcus als de Dienstknecht, Lucas als de Zoon des mensen en Johannes als de Zoon van God.


De geschiedenis van de wijzen uit het Oosten heeft een profetische betekenis. Want het beschrijft nl. de ontvangst van de Here Jezus door het joodse volk, Zijn verwerping en het aannemen van Hem door de heidenen.We lezen dat de Here Jezus, de Koning van de joden, was geboren maar dat de Joden hier niet van op de hoogte waren, Matth. 2:3. Men was zich niet bewust van Zijn geboorte en toen men hierover werd geïnformeerd liet het hen onverschillig. ’Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben Hem niet aangenomen’. Joh. 1:11. De heidenen, vertegenwoordigd door de wijzen uit het Oosten, zochten Hem wel en wilden Hem eren. De overheid, in de persoon van Herodes, trachtte Hem te doden.


De wijzen waren naar Jeruzalem gereisd, want ze verwachtten dat de Koning der joden daar zou zijn. Jeruzalem was immers de stad waar de koningen zetelden. Gods Woord, o.a. Micha 5:1, bracht de wijzen bij Hem in een stal in Bethlehem. De Bijbel is ook onze Gids om ons telkens weer te wijzen op en te brengen bij de Here Jezus. Zodra de wijzen Hem zien, brengen ze Hem hulde door Hem hun geschenken aan te bieden. De geschenken waren: goud, wierook en mirre. Deze 3 geschenken symboliseren de weg die de Here Jezus zou gaan om ons zondige mensen te verlossen.


Goud spreekt van de heerlijkheid van God. (In de hemel zijn gouden straten, Op. 21:21). In de tabernakel en later in de tempel stond de ark van goud. De ark spreekt van Christus en Zijn heerlijkheid. In het Heilige der heiligen, de plaats waar de ark stond en waar God troonde, was alles van goud. Volgens de encyclopedie is een kenmerk van goud dat het altijd vrij is van bacteriën doordat het een bacteriedodende werking heeft. Puur goud is dus rein, zuiver. De hemel (waarover in symbolische taal over goud gesproken wordt) is een plaats waar geen zonde is, waar alles rein en zuiver is. Goud spreekt ook van de heerlijkheid, die God in Zichzelf bezit. Goud is niet aan verandering onderhevig, daarom wordt van Hem gezegd, dat Hij gisteren en heden en tot in alle eeuwigheid Dezelfde is.


Wierook is een doorzichtige hars die spontaan of als gevolg van een inkeping uit een tak of stam van een struik komt. De meest blanke wierook is het kostbaarst. Wierook verspreidt een aangename geur. Het spreekt van het volmaakte leven, dat de Here Jezus hier op aarde geleefd heeft. Zijn hele leven was één groot wierookoffer aan de Vader. Het was Zijn spijze de wil van de Vader in alles te doen. Hij leefde ’spontaan’, geheel vrijwillig, Zijn leven in volkomen overgave en afhankelijkheid aan God de Vader. Het hebreeuwse woord voor wierook komt van een stam, die ook wit betekent, dwz. rein, zuiver. Christus was in Zijn leven als Mens op aarde volkomen rein en zonder zonde. Wierook was destijds ook bepaald geen gebruiksartikel, het was iets bijzonders. Ook het leven van Christus is, door Zijn volmaaktheid bijzonder. In Ef 5:2 staat ’en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk’. De wandel en het leven Christus waren voor God een welriekende reuk.


Mirre spreekt van het lijden van de Here Jezus. Een boom of struik moest worden ’verwond of geslagen’ om de mirre te voorschijn te laten komen. De smaak van mirre is bitter maar komt het in aanraking met vuur dan verspreidt het een aangename geur. Toegepast op de Here Jezus, zien we dat Hij geslagen is aan het kruis van Golgotha: ’door Zijn striemen is ons genezing geworden’. Het lijden was voor Hem ontzettend bitter, want ’de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem’, Jesaja 53:5. In de hof van Gethsemane zien we weer het bittere lijden van Hem, zo intens dat Zijn zweet bloed werd. En aan het kruis komt de bitterheid van Zijn lijden duidelijk naar voren door Zijn kreet: ’Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten’. Wat een onpeilbaar lijden moet dit voor Hem zijn geweest. Hij die als Mens altijd in de meest intieme gemeenschap met God de Vader had geleefd werd hier door God verlaten, Hij leed als volmaakt Mens en Hij deed dit volkomen alleen. Verworpen door de mensen en verlaten door God, hing Hij daar aan het kruis als Mens tussen hemel en aarde. Aan het kruis onderging de Here Jezus het oordeel en Hij was bereid de weg van de Vader te gaan tot in de dood, ja de dood des kruises. Juist door Zijn gehoorzaamheid heeft Hij God grootgemaakt en verheerlijkt. Toen de Here Jezus in het oordeel kwam, het vuur, verspreidde Hij een lieflijke reuk ter ere van God de Vader, daarom is Hij uitermate verhoogd.


Zo zien we dus in het goud, wierook en de mirre een profetisch beeld van datgene wat zou gaan plaatsvinden. Christus heeft de heerlijkheid, de hemel (waarvan het goud spreekt) verlaten om naar deze aarde te komen om ons te verlossen. Gedurende Zijn volmaakte leven op aarde verspreidde Hij voortdurend een aangename geur, (wierook). Hij was zonder zonden en heeft zelfs geen zonde gekend! Uiteindelijk leed en stierf Hij aan het kruis, daarvan spreekt de mirre.


Deze volgorde, goud, wierook en mirre treffen we ook in Fill. 2:5 aan ’Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises’.


De Heer heeft Zijn heerlijkheid verlaten (goud) Hij heeft Zich vernederd en is gehoorzaam geworden (wierook) tot de dood des kruises (mirre). Ook in het ot zien we dit en wel in de tabernakel en de tempel. Gezien vanuit het Heilige der heiligen, dus vanuit Gods oogpunt want Hij sprak vanaf het verzoendeksel, was er goud in het Heilige der heiligen (de ark), wierook in het heilige (reukofferaltaar) en mirre in de voorhof waar het altaar stond (het altaar spreekt van het kruis).


Ook dit jaar vieren we weer kerstfeest, laten we dit doen in het besef van ’goud, wierook en mirre’, Christus heeft de hemel verlaten en is geboren op aarde om na een leven in volkomen gehoorzaamheid en zonder zonde voor u en mij te sterven aan het kruis. Hij ging deze onnoemelijk zware weg om God te verheerlijken en u en mij met Hem te verzoenen. Dat is de boodschap van het Kerstfeest!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.