Komt!


Komt!


De Bijbel is het boek van God met daarin telkens weer de uitnodiging om tot Hem te komen en verlost te worden van zonden en schuld. Dat begint in het boek Genesis en eindigt in Openbaring 22:17 waar geschreven staat ’ En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet’. Op allerlei manieren nodigt God de zondige mensen uit tot Hem te komen. In dit artikel willen we een paar schriftgedeelten bekijken die hier over gaan.


Als eerste Genesis 3:9, waar staat ’En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?’. Waar zijt gij is de uitnodiging van de heilige God aan Adam en Eva om bij Hem te komen, nadat zij hadden gezondigd. Het is de eerste vraag van God, die in het ot staat opgetekend. En het is direct een uitnodiging om te komen. De eerste vraag in het nt is overigens precies omgekeerd, daar vragen zondige mensen naar de heilige God. Dit staat in Mattheus 2:2 ’Waar is de Koning der Joden, die geboren is?’. Terug naar Genesis: tussen God en het eerste mensenpaar is scheiding gekomen. Ze hebben nog geprobeerd iets te doen aan hun naaktheid door zich met bladeren te bekleden, maar dit is mislukt. God neemt het initiatief tot herstel, Hij nodigt hen uit te komen en Hij voorziet in een middel ter verzoening, door een onschuldig dier te slachten. Adam en Eva hadden zelf nooit deze verzoening kunnen bewerkstelligen. Deze geschiedenis spreekt ook van ons. Ook wij hebben gezondigd en zijn niet in staat de kloof die daardoor tussen God en ons is ontstaan te overbruggen. Maar de Here heeft in een oplossing voorzien. Hij heeft ook in ons geval het initiatief genomen en voorzien in een Weg om tot Hem te kunnen komen. (Johannes 15:16 ’Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen’). Dit deed Hij door Zijn geliefde Zoon te zenden en in onze plaats te laten sterven aan het kruis van Golgotha. Daar droeg Hij de straf op de zonden! Daarom mogen en kunnen wij nu komen en eeuwig leven ontvangen!


Een andere uitnodiging vinden we in Jesaja 55:1 en 2 ’O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige’.


Alle dorstigen worden uitgenodigd te komen, niemand uitgezonderd! Deze uitnodiging geldt voor wie ’dorst’ heeft. Water spreekt, zeker in het Midden Oosten, van leven. Zonder water houd je het niet lang vol in een heet en droog klimaat. We mogen komen om het echte Leven, met een hoofdletter, te ontvangen. Veel mensen zoeken naar rust en vrede in hun hart. (Jesaja 57:21 ’De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede’). Langs allerlei wegen probeert men dit te bereiken. Maar ze zoeken meestal in de verkeerde richting. De weg die de Bijbel wijst wordt, zelfs zonder dat men de Bijbel gelezen heeft, afgewezen! Omdat veel mensen niet in de bijbel lezen is het zo belangrijk dat in ons leven Gods liefde zichtbaar wordt. Wij zijn dikwijls de enige ’bijbel’ die ongelovigen kunnen lezen! Laat ons leven een leesbare brief zijn, zodat mensen gaan zien dat het mogelijk is de vrede van God die alle verstand te boven gaat te ervaren in het leven en dat kan door gehoor te geven aan Gods uitnodiging om te komen.


Iedereen wordt uitgenodigd, of we nu arm of rijk, dik of dun, bruin of blank zijn, iedereen mag komen, zoals hij of zij is. God nodigt allen uit. Hoe vaak hebben wij onze bedenkingen over anderen, maar bij God is iedereen echt welkom. Hij accepteert ons zoals we zijn. Is dat niet geweldig, we hoeven onszelf niet te veranderen of beter voor te doen. Nee we mogen tot Hem komen zoals we zijn!


We mogen komen en kopen zonder geld! Het aanbod van God is helemaal gratis, we kunnen zelfs niets betalen om eeuwig leven te ontvangen, de prijs is al betaald. Dat heeft de Here Jezus voor ons gedaan, Hij heeft al onze schuld op Zich genomen, Hij heeft de straf, die wij hadden verdiend, op Zich genomen en Hij heeft het oordeel ondergaan in onze plaats. Wij hadden moeten sterven en voor eeuwig van God verlaten moeten zijn, maar Hij ging in onze plaats en onderging Gods rechtvaardige oordeel. God, die heilig is kan zonde nooit door de vingers zien, maar omdat de Here Jezus onze straf droeg is aan al Gods heilige eisen voldaan. Dat is pas genade, dat is heel wat anders dan gratie. Bij gratie kan een misdadiger vrijgelaten worden, bijvoorbeeld nav een bijzondere gelegenheid. Dit is fijn voor de misdadiger, maar het recht wordt wel terzijde gezet, hij had immers straf verdiend. Bij genade, zoals God ons dat toont in Zijn Woord, wordt er wel degelijk geoordeeld en krijgt het recht zijn loop, zoals we hierboven al zagen.


Mattheus 11:28 ’Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’.


We kunnen vermoeid en belast zijn door ontwrichte relaties in verleden of heden, in gezin of met ouders in de omgang met anderen. Het kan zijn door zonden, zakelijke moeilijkheden, problemen op school, zorgen om de kinderen etc. Tal van problemen kunnen ons enorm vermoeien en belasten. Maar gelukkig geldt ook dan de uitnodiging om tot de Here Jezus te komen. We mogen tot Hem komen, niet tot iets, maar tot een Persoon. Het gaat er ook niet om dat we een bepaalde leer of belijdenis onderschrijven. Nee we mogen komen tot een levende Heer en Heiland. Dat is een groot verschil, want we mogen onze vermoeidheid bij Hem brengen. Omdat Hij ook Mens is geweest en op aarde heeft geleefd weet Hij als geen ander hoe Hij ons in onze situatie kan helpen. Hij is ook onze Schepper, Hij kent ons door en door en Hij wil juist in de moeilijkheden bij ons zijn. Hij wil de pijn verzachten en we mogen van Hem leren hoe we de zorgen in Zijn kracht kunnen dragen of onze ervaringen kunnen verwerken. Als we komen, onze zonden belijden en Hem aannemen als onze Verlosser zal Hij ons rust geven. Als we verder met Hem gaan leven en Zijn juk opnemen dan zullen we rust vinden. Dat is weer een andere rust. De eerste rust gaat over de verzoening met God, de tweede rust betreft de vrede of rust die Hij in ons hart kan geven.


Johannes 7:37: ’Indien iemand dorst heeft, Hij kome tot Mij en drinken. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit Zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest’.


Ook hier weer de uitnodiging om te komen, in Jesaja ging het over alle dorstigen, in Mattheus over allen die vermoeid en belast warenen in Johannes betreft het indien iemand dorst heeft. Maar iedere keer gaat de uitnodiging tot alle mensen. De Here Jezus is de Bron van het leven, daarom nodigt Hij ons uit tot Hem te komen en te drinken. Als we komen en drinken, dan belooft Hij ons dat er stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. Ons leven zal veranderd worden! Het gaat dan over het nieuwe leven, dat door de Heilige Geest in ons verwekt wordt. Dat nieuwe leven stroomt als het ware naar buiten. Het wordt zichtbaar, we veranderen als we Hem hebben leren kennen. Door deze stroom van levend water kunnen andere mensen gaan proeven van het levende water en zodoende worden gered als ze de echte Bron leren kennen.


De stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat gaat helemaal vanzelf. Dat kunnen wij niet niet zelf bewerken. Het is Gods Heilige Geest die dat nieuwe leven openbaart. ’De Geest is het die levend maakt, het vlees doet geen nut’, Johannes 6:63


De voorwaarde om te komen is: ’dorst hebben’. Dat is logisch, iemand die geen dorst heeft wil ook niet drinken. Wat ons mensen betreft is het precies zo, als wij geen besef hebben van het feit dat we zondig zijn, dan zullen we ook geen verlangen hebben naar een verlosser. Daarom moet de Heilige Geest ons eerst overtuigen van zonde, zodat we gaan zoeken naar de Verlosser, de Here Jezus. Overigens is het niet zo dat we zondaars zijn omdat we zondigen. Het is precies andersom, we zondigen omdat we zondaars zijn! Elke zonde komt nl. voort uit onze zondige natuur. Een baby wordt ook als zondaar geboren, het is niet zo dat een baby pas een zondaar wordt zodra het gaat zondigen.


Ik weet niet of u, die dit artikel leest, al gekomen bent, dus of u uw zonden al beleden heeft aan de Here Jezus en Hem hebt aangenomen als uw Heiland en Heer. Als u nog geen persoonlijke relatie met Hem hebt, denk hier dan over na, want tot Hem komen betekent leven, zelfs eeuwig leven, maar niet tot Hem komen betekent het tegenovergestelde: de eeuwige dood! Zonder Christus gaat u voor eeuwig verloren, dat is wat de bijbel ons leert, het is zwart of wit, een tussenweg is er niet. De Here Jezus heeft Zelf gezegd in Mattheus 12:30 ’Wie met Mij niet is, die is tegen Mij’. Dat wil zeggen, dat een ieder die geen bewuste keuze voor Hem gemaakt heeft verloren is. Toch hoeft u dan niet te wanhopen, want het is nog steeds genadetijd, een tijd waarin God ons de kans geeft om voor Hem te kiezen. Misschien denkt u dat het later nog wel kan, eerst maar genieten van het leven. Besef dan wel dat u het doel waarvoor u op aarde bent mist. U kunt God dan niet grootmaken in uw leven, bovendien zult u zelf die intense vrede en blijdschap die God wil geven missen. U weet ook niet of u morgen nog wel leeft, u kunt ernstig ziek worden of een ongeluk krijgen. De uitnodiging van God om te komen geldt nog steeds maar eens zal, net als in de tijd van Noach en de ark, de deur worden gesloten en het oordeel komen. Dan is er geen mogelijkheid meer om te komen!

Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.