Zacharia

Zacharia, Berechja en Iddo.


Namen hebben in de bijbel een betekenis en zijn dus heel leerzaam voor ons. De naam van een persoon zegt meestal iets over de persoon, over hoe hij is of zal zijn. Zo betekent David: “geliefde”. En we weten dat David een “man naar Gods hart” was. Mefiboseth betekent: “verspreider van schande”. Als we de geschiedenis van Mefiboseth lezen, dan zien we dat hij een type is van een zondaar, daar past dan de betekenis van zijn naam prachtig bij, want van nature waren wij allemaal verspreiders van schande. We konden alleen maar zondigen, schande verspreiden! Seth betekent: “plaatsvervanger”, hij nam de plaats in van Abel, die door Kain werd gedood.


De namen van Zacharia, Berechja en Iddo hebben respectievelijk de volgende betekenissen:
“Jehova gedenkt”, “Jehova zegent” en “Op de bepaalde tijd”.


We komen deze 3 namen tegen in Zacharia 1 vers 1. Uit het vervolg van het boek Zacharia blijkt, dat God Zijn volk Israël inderdaad zal gedenken en zegenen en dat Hij het zal doen op de door Hem bepaalde tijd.


We kunnen deze namen echter ook toepassen op ons persoonlijke leven:


Zacharia, Jehova gedenkt.


In Gods Woord komen we regelmatig tegen, dat Jehova gedenkt. Zo dacht Hij aan het verbond met Noach, Genesis 9:15 ”zal Ik mijn verbond gedenken” en aan het verbond met Abraham, Isaak en Jacob in Leviticus 26:42 “dan zal Ik mijn verbond met Jakob gedenken; ook mijn verbond met Isaak en ook mijn verbond met Abraham zal Ik gedenken”. Hij denkt aan Israël “Hij heeft Zich Israël, zijn knecht, aangetrokken, om te gedenken aan barmhartigheid”.


De Here heeft in Zijn liefde ook aan ons gedacht. Al direct na de zondeval is Hij begonnen de weg tot herstel voor ons te bereiden. De eerste vraag van God in de bijbel is de vraag van een heilig God naar de zondige mens, Gen. 3 vers 9. Als we Gods Woord lezen vanaf het boek Genesis zien we dat Hij zijn verlossingsplan steeds verder ontvouwt. Het is Zijn verlossingsplan voor het volk Israël en voor de heidenen. Hij gedenkt Zijn schepselen en Zijn schepping!


Berechja, Jehova zegent.


Het goede nieuws is, dat de Here niet alleen gedenkt, maar dat Hij ook wil zegenen, mits wij reageren (ons bekeren) als Hij ons gedenkt! Hij heeft gedachten van vrede over ons. “Mijn vrede geef ik u”. Ook kunnen we Zijn liefde ervaren, want “de liefde van God is in onze harten uitgestort”. Als we tot Hem komen, wil Hij ook rust, in de zin van vrede met God, geven. Dat is de vrede van het besef dat de vijandschap tussen God die heilig is en de zondige mens  teniet is gedaan. Als we Zijn juk opnemen geeft Hij weer andere rust, maar dan de vrede van God. Dat is een rust, die alle verstand te boven gaat. Hij heeft ons ook gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat wil zeggen, dat Hij geen enkele zegening voor ons heeft achtergehouden. “Hij Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, zou Hij ons dan ook niet alle dingen schenken?”. In het boek Spreuken staat het zo omschreven: “de zegen des Heren die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe”. (Spr. 10:22). Het is Zíjn zegen, die Hij wil geven, dit staat volkomen los van onze inspanning. Het is pure genade.


Iddo, op de bepaalde tijd.


God gedenkt ons en wil ons zegenen op de door Hem bepaalde tijd. In Ef. 1 vers 4 en 5 is het zo omschreven “Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bereid als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus.


Hij zond Zijn Zoon “toen de volheid des tijds gekomen was heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen” Galaten 4 vers 4.


Op de bepaalde tijd heeft God aan ons gedacht en op een ander moment heeft Hij Zijn Zoon gezonden om ons vrij te kopen. Tot ons is de uitnodiging gekomen of we bereid zijn in te gaan op Zijn uitnodiging onze zonden te belijden en tot Hem te komen, zodat Hij ons kan zegenen..Terug naar document-overzicht
Dit artikel wordt u aangeboden door Stoelinga.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over dit artikel kunt u contact opnemen met de aanbieder.